ระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา || University of Phayao Research Management

Error:การเข้าสู่ ระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยาError:สถิติการเข้าใช้งานระบบ

64079
 

แหล่งทุน:
Years:
2554      2555      2556
2557      2558      2559
2560      2561      2562
2563      2564      2565
2566          
ลำดับ เลขที่สัญญา ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัด งบประมาณ ปี
1 การยกระดับผลิตภัณฑ์กล้วยตากโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดเศษเหลือจากกระบวนการ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยกวน สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยบ้านดง ผศ.ดร.หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 148,800 2563
2 R63012 การตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) และ/หรือ การทวนสอบ (Verification) โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program; T-VER) ประจำปีงบประมาณ 2563 นายสุรัตน์ เศษโพธิ์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 478,000 2563
3 R63013 พัฒนาระบบแบบจำลองทางคณิตศาสตร์คุณภาพอากาศ บริเวณพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ รศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 2,240,700 2563
4 R63014 โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผศ.ดร.อภิชาต บัวกล้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 512,700 2563
5 R63015 โครงการ Comp Camp ดร.รัตนาวดี พานทอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 126,000 2563
6 R63017 การพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวหอมนาชลประทานโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือก: การประเมินผลผลิตและคุณภาพเมล็ดของสายพันธุ์ข้าวเหนียวหอม ไม่ไวต่อช่วงแสง ที่พัฒนาจากข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตอง 1 (ปีที่ 2) ผศ.ดร.ไวพจน์ กันจู คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 1,604,934 2563
7 R63018 การถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมระบบการผลิตโคเนื้อเพื่อยกระดับผลผลิตและรายได้เกษตรกร ผศ.ดร.สุรีย์พร แสงวงศ์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 650,000 2563
8 R63019 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดเชียงรายด้วยนวัตกรรมใหม่ด้านอาหารสัตว์รองรับยุทธศาสตร์โคเนื้อสร้างชาติ ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 650,000 2563
9 R63020 การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ต้นน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศ จังหวัดพะเยา รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 650,000 2563
10 R63021 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนดอยผาหมีวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย ผศ.น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 390,000 2563
11 R63024 โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ผศ.ดร.อภิศักดิ์ วิทยาประภากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 683,000 2563
12 R63025 พะเยาเมืองน่าอยู่ "แปลงผักปลอดสารเคมี และห่างไกลโรคพยาธิ" ผศ.ดร.ธัชพล เมธารัชกุล คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,155,980 2563
13 R63026 ที่ปรึกษาจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) สินค้าลิ้นจี่แม่ใจพะเยา ผศ.ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 410,000 2563
14 R63027 การพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐานการทํางานตามโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นชุมชนนวัตกรรม ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 1,800,000 2563
15 R63028 การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดพะเยา สู่การสร้างชุมชนนวัตกรรม ผศ.น.สพ.สมชาติ ธนะ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 5,000,000 2563
16 R63029 การยกระดับการผลิต แปรรูป และตลาดโคเนื้อจังหวัดพะเยา เพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าใหม่แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากเศรษฐกิจฐานรากสู่มูลค่าเชิงพาณิชย์ นายภูวิศสรณ์ ภูมิสรณคมณ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6,500,000 2563
17 R63030 การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ คณะศิลปศาสตร์ 5,000,000 2563
18 R63031 กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิตนักศึกษาครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ปี พ.ศ. 2562 ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง วิทยาลัยการศึกษา 905,000 2563
19 R63032 ทดสอบการดูดซึมน้ำด้วยวิธีอัดแรงดันสูงของดินบดอัดผสมปูนซีเมนต์และโพลิเมอร์ รศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 2563
20 R63034 การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกใช้งานของแผ่นพื้นคอนกรีตหล่อสำเร็จ นายสมบูรณ์ เซี่ยงฉิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15,000 2563
21 R63035 ระบบการบริหารจัดการน้ำแม่นยำสูง เพื่อรับมือกับภัยพิบัติซ้ำซากในพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ ลุ่มน้ำโขงเหนือ รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 10,659,000 2563
22 R63036 พระพุทธปฏิมาศิลาทรายสกุลช่างพะเยากับการสร้างสื่อเสมือนจริง นายจิรวัฒน์ สุขแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 300,000 2563
23 R63037 ศึกษาและออกแบบพื้นที่การสร้างสรรค์ผลงานในแหล่งท่องเที่ยวและเมืองศิลปะเชิงสร้างสรรค์ เพื่อรองรับ "CBT Aging Friend" และพัฒนาชุมชนพื้นที่ต้นแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพื่อให้ทุกคนเข้าแหล่งท่องเที่ยว ผศ.ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2,890,000 2563
24 R63038 ศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารด่านชายแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา รศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 6,490,000 2563
25 R63039 ต้นแบบแพลตฟอร์มนวัตกรรมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,028,800 2563
26 R63042 การจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการความปลอดภัย เพื่อจัดการสภาวะวิกฤติเหตุฉุกเฉินแหล่งท่องเที่ยวมีแผนการรับมือกับสภาวะวิกฤติที่เหมาะสม ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลกหรือ GSTC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,000,000 2563
27 R63044 งานตรวจวิเคราะห์ระบบการจัดการพลังงาน เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ผศ.ดร.นพรัตน์ เกตุขาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 200,000 2563
28 R63045 นวัตกรรมการเสริมแคลเซียมจากเศษเหลือกระดูกปลานิลในคุกกี้สิงคโปร์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าโอทอปของวิสาหกิจชุมชนบ้านโป่งเกลือ ผศ.ดร.สุวลี ฟองอินทร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 80,000 2563
29 R63046 กิจกรรมศึกษาพื้นที่ท่องเที่ยว (Zoning) สำหรับการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์และเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 2,550,000 2563
30 R63047 งานออกแบบปรับปรุงห้องเพื่อรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผศ.ดร.นพรัตน์ เกตุขาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 35,000 2563
31 R63048 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (ปลาส้ม) ของจังหวัดพะเยา เพื่อเสริมความสามารถในการ แข่งขันทางเศรษฐกิจฐานราก ด้วยแนวคิด เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 1,000,000 2563
32 R63050 โครงการศึกษาความเป็นไปได้เครื่องช่วยฝึกบังคับร่มด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง รศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 500,000 2563
33 R63052 การประมาณค่าฟังก์ชันไม่เชิงเส้นโดยขั้นตอนวิธีแบบผสมชนิดใหม่ รศ.ดร.กมลรัตน์ แนมมณี คณะวิทยาศาสตร์ 209,000 2563
34 R63053 วิธีการเชิงตัวเลขสำหรับการประมาณค่าข้อมูลสูญหายโดยอสมการไฮเพอร์เซอร์เคิล ผศ.ดร.กรรณิการ์ ขำพึ่งสน คณะวิทยาศาสตร์ 200,000 2563
35 R63054 โครงการการสร้างเงื่อนไขเพียงพอและการสร้างตัวควบคุมใหม่สำหรับการทำให้มีเสถียรภาพในระบบโครงข่ายประสาทในการประยุกต์ใช้ของระบบเซลล์เอนโดทีเรียลในการตอบสนองต่อCa2+ ผศ.ดร.วาจารี วีระ คณะวิทยาศาสตร์ 1,315,380 2563
36 R63055 การขยายผลการใช้นวัตกรรมการบูรณาการภาษาศาสตร์กับการสอนภาษาอังกฤษเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของนักเรียนชาติพันธุ์ในจังหวัดพะเยา ดร.ดารินทร อินทับทิม คณะศิลปศาสตร์ 607,000 2563
37 R63056 การพัฒนาระบบข้อมูล PM2.5 เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศในอนาคตอันใกล้ของประเทศไทย รศ.ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 2,924,000 2563
38 R63057 โครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community :EPLC) ประจำปี 2563 ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง วิทยาลัยการศึกษา 314,000 2563
39 R63057 โครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC) ประจำปี 2563 ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง วิทยาลัยการศึกษา 314,000 2563
40 R63058 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตอาสา กับการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม” ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 190,000 2563
41 R63059 โครงการพัฒนาวารสารสังคมศาสตร์ Social Science Asia ศ.ดร.เสมอ ถาน้อย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 200,000 2563
42 R63060 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ คณะนิติศาสตร์ 24,000 2563
43 R63061 การประเมินประสิทธิภาพคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ต่อการเป็นกลไกการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยเงินกู้ 4 แสนล้านบาท ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30,000 2563
44 R63062 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ คณะนิติศาสตร์ 10,000 2563
45 R63063 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ คณะนิติศาสตร์ 10,000 2563
46 R63064 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ คณะนิติศาสตร์ 10,000 2563
47 R63065 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ คณะนิติศาสตร์ 10,000 2563
48 R63066 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ คณะนิติศาสตร์ 10,000 2563
49 R63067 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ คณะนิติศาสตร์ 10,000 2563
50 R63068 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ คณะนิติศาสตร์ 10,000 2563
51 R63069 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563 ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,000 2563
52 R63070 การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานและกลไกทางการตลาดของสินค้าทางเกษตรในภาคเหนือตอนบน 2 ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 3,000,000 2563
53 R63071 การมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา (เทศบาลเมืองดอกคำใต้) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิด-19 ผศ.ดร.รักษ์ศรี เกียรติบุตร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15,000 2563
54 R63072 การมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา (องค์การบริหารส่วนตำบลออย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิด-19 ผศ.ดร.รักษ์ศรี เกียรติบุตร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12,000 2563
55 R63073 การวิเคราะห์และสังค์เคราะห์แผนงบประมาณด้าน ววน. เชิงพื้นที่ในภูมิภาค เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษ (ระยะที่ 1) โครงการย่อย 1 การประเมินนโยบายและพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนันสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษ ผศ.ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 800,000 2563
56 R63074 การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน: การสื่อสารอย่างเข้าถึงใจในรูปแบบแอนิเมชันสำหรับนักเวชกิจฉุกเฉินในบริบทภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลาง นางสาวนฤภร แสงศรีจันทร์ คณะศิลปศาสตร์ 200,000 2563
57 R63075 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ คณะนิติศาสตร์ 10,000 2563
58 R63076 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ คณะนิติศาสตร์ 10,000 2563
59 R63077 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ คณะนิติศาสตร์ 10,000 2563
60 R63078 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ คณะนิติศาสตร์ 10,000 2563
61 R63079 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ คณะนิติศาสตร์ 10,000 2563
62 R63080 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ คณะนิติศาสตร์ 10,000 2563
63 R63081 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ คณะนิติศาสตร์ 10,000 2563
64 R63082 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ คณะนิติศาสตร์ 10,000 2563
65 R63083 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2563 ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ คณะนิติศาสตร์ 10,000 2563
66 R63084 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ คณะนิติศาสตร์ 10,000 2563
67 R63085 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ คณะนิติศาสตร์ 10,000 2563
68 R63086 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ คณะนิติศาสตร์ 10,000 2563
69 R63087 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้สื่อชุมชน เพื่อเสริมพลังการสื่อสารและเข้าถึงการเป็นผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์บริการชุมชน รศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 5,052,647 2563
70 R63088 สำรวจความพึงพอใจของระชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ คณะนิติศาสตร์ 10,000 2563
71 R63089 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ คณะนิติศาสตร์ 10,000 2563
72 R63090 การได้รับโคของต้นขาวลำพูน (Bos indicus) เซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อนเพื่อการอนุรักษ์สายพันธ์ุและศึกษาความไวต่อความร้อนของตัวอ่อนก่อน/หลังฝังตัวในประเทศไทย ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 1,500,000 2563
73 R63091 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วรท้องถิ่ร ประจำปีงบประมาณ 2563 ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ คณะนิติศาสตร์ 10,000 2563
74 R63092 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ คณะนิติศาสตร์ 10,000 2563
75 R63093 การวิเคราะห์โครงสร้างระบบโลจิสติกส์ขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ ผศ.ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 2,429,893 2563
76 R63094 โครงการศึกษาคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดพะเยาและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100,000 2563
77 R63095 ความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา (องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกล้วย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิด-19 ผศ.ดร.รักษ์ศรี เกียรติบุตร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12,000 2563
78 R63096 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกรูพรุนให้น้ำแก่พืชประดับเชิงพาณิชย์ ระยะที่ 2 ผศ.ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 800,000 2563
79 R63097 การศึกษาและพัฒนายุทธศาสตร์ด่านชายแดนไทย-ลาว ผศ.ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 2,186,463 2563
80 R63098 การเผยแพร่ความรู้กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนสู่ชุมชนโดยใช้สื่อแอนิเมชั่น รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณะนิติศาสตร์ 214,500 2563
81 R63099 ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๗๐) ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 450,000 2563
82 R63100 การพัฒนาเทคนิคการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งแพะพันธุ์เนื้อและนมในพื้นที่ภาคเหนือ ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 1,000,000 2563
83 RSC63001 การพัฒนาการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยแนวคิด BCG Model ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 720,000 2563
84 RSC63002 ศูนย์ต้นแบบการเรียนรู้และนวัตกรรมโรงอบแห้งแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกอัจฉริยะ เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าหัตถกรรมของวิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานผักตบชวาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.อนุสรณ์ บุญปก คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 720,000 2563
85 RSC63003 การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมผ่านการร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลสำหรับจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลในตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 720,000 2563
86 RSC63004 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนผู้สูงอายุผ่านเสียงเพลงและการเรียนรู้ แบบลงมือกระทำ รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 720,000 2563
87 RSC63005 การพัฒนาแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโบราณสถานเวียงลอสู่ชุมชนนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ประวัติศาสตร์ ผศ.ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 720,000 2563
88 RSC63006 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล้วยแปรรูป ตำบลเจริญราษฏร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ผศ.ดร.จิตติมา กาวีระ คณะศิลปศาสตร์ 720,000 2563
89 RSC63007 การพัฒนาชุมชนไทลื้อ อ.เชียงคำ ด้วยนวัตกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อคุณภาพชีวิต และรองรับ การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม นางสาวปรียาชนก เกษสุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 720,000 2563
90 RSC63008 การบริหารจัดการขยะชุมชนตำบลจุนแบบมีส่วนร่วมด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางสังคม (Chun Community Waste Management participatory model with scientific innovation and social innovation) รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ คณะวิทยาศาสตร์ 720,000 2563
91 RSC63009 การพัฒนาอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ให้เป็นชุมชนนวัตกรรมเรื่องการจัดการหนี้สินอย่างยั่งยืน สร้างรายได้ พึ่งพาตนเองได้ด้วยศักยภาพของผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุและทุนวัฒนธรรม นางสาวกาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ คณะนิติศาสตร์ 720,000 2563
92 RSC63010 โครงการเภสัชศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพในชุมชนบ้านทุ่งมอก อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา รศ.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณะเภสัชศาสตร์ 720,000 2563
93 ทดสอบทุนนอก001 ทดสอบการกรอกระบบแหล่งทุนภายนอก นางสาวสุดาพร อาจหาญ กองบริหารงานวิจัย 5,600,000 2563
94 การพัฒนาอาชีพทำอาหารให้แม่เลี้ยงเดี่ยวเด็กพิการ รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ คณะศิลปศาสตร์ 724,050 2564
95 ศักยภาพการให้ผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเขต 2: จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 389,000 2564
96 การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมปรับปรุงใหม่ในไร่เกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเขต 2: จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 389,000 2564
97 R64001 โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2564 สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.พะเยา เรื่อง “ซ่อมช่วงบน: UEs Manipulation for Physiotherapists” นางสาวสมฤทัย พุ่มสลุด คณะสหเวชศาสตร์ 270,000 2564
98 R64002 การอบรมวิชาชีพการใช้ Psychometrics ในการออกแบบระบบปรับอากาศ ผศ.ดร.นพรัตน์ เกตุขาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 2564
99 R64004 การพัฒนาประสิทธิภาพการรู้จำวัตถุจากภาพถ่ายโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบกึ่งผู้สอนด้วยคุณลักษณะที่ตามองเห็น ผศ.ดร.สุรางคนา ระวังยศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 250,000 2564
100 R64005 การพัฒนาเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อการผลิตพลังงาน นายปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 250,000 2564
101 R64006 การวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากภูมิปัญญาฝ้ายท้องถิ่นภาคเหนือด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชน นายปณิธาน ประมูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 10,000,000 2564
102 R64007 การสร้างคุณค่าด้วยการพัฒนาสารสกัดเชิงหน้าที่จากเศษเหลือทิ้งของสับปะรดภูแลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพที่ยั่งยืน ดร.รวิสรา รื่นไวย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 500,000 2564
103 R64008 อบรมเชิงปฎิบัติการ การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI) รุ่นที่ 1 ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 120,000 2564
104 R64013 การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รศ.ดร.พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณะนิติศาสตร์ 162,000 2564
105 R64014 แนวทางการจัดการซากเซลล์แสงอาทิตย์ประเภทผลึกซิลิกอนในประเทศไทยเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงาน ดร.ฉัตรแก้ว ชัยลือชา คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 250,000 2564
106 R64015 โครงการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนวัตกรโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน ดร.บรรเทิง ยานะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,294,187 2564
107 R64016 โครงการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษา รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ คณะวิทยาศาสตร์ 650,000 2564
108 R64017 การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกหลังการทำนาในจังหวัดภาคเหนือตอนบนเขต 2 : จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และลำปาง (ระยะที่ 2,ปีที่ 1) ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 2,637,708 2564
109 R64018 การถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายใต้แนวคิดสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์ปลาดอกคำใต้ (Applications Renewable energy for development Aquaculture system under the Smart-Farm concept of Fish farming group Community Enterprise Rug-Pla Dok Kham Tai.) นายสุรศักดิ์ ใจหลัก คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 630,000 2564
110 R64019 การถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภายใต้แนวคิดสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลา หมู่ 11 ต.ห้วยแก้ว (Applications Renewable energy for development Aquaculture system under the Smart-Farm concept of Fish farming group Community Enterprise, M.11, Huay-Kaew sub district.) นายสุรศักดิ์ ใจหลัก คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 630,000 2564
111 R64020 การถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การพัฒนากระบวนการอบแห้งด้วยเทคโนโลยีเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกด้วยระบบควบคุมอัจฉริยะของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์บ้านครู Development of Drying Process Using Greenhouse Solar Energy Technology with Intelligent Control System of Bankru Products Community Enterprise รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 448,400 2564
112 R64021 การถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การพัฒนากระบวนการอบแห้งด้วยเทคโนโลยีเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกด้วยระบบควบคุมอัจฉริยะของวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกปลาส้ม มือคนเมือง Development of Drying Process Using Greenhouse Solar Energy Technology with Intelligent Control System of Plasom Mue Khon muang Community Enterprise รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 448,400 2564
113 R64023 การคัดเลือกพันธุ์ไผ่ทนแล้งเพื่อเป็นพืชทดแทนบนพื้นที่ภูเขาหัวโล้นจังหวัดพะเยา รศ.ดร.สุภัค มหัทธนพรรค คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 2,838,080 2564
114 R64024 ผลกระทบของโรคโควิด-19 ต่อกลยุทธ์ธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ดร.บุญญานุช ชีวาเกียรติยิ่งยง คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 520,000 2564
115 R64025 การจัดการน้ำเสียด้วยกระบวนบำบัดแบบไม่ใช้อากาศการแปรรูปยางก้อนถ้วยของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตเกษตรภูซาง ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 580,000 2564
116 R64026 กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิตนักศึกษาครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ปี พ.ศ. 2564 ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง วิทยาลัยการศึกษา 735,000 2564
117 R64027 งานตรวจวิเคราะห์ระบบการจัดการพลังงาน เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ผศ.ดร.นพรัตน์ เกตุขาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 200,000 2564
118 R64028 การจัดกิจกรรมค่ายห้องเรียนพิเศษฯ ค่ายมหาวิทยาลัย โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ คณะวิทยาศาสตร์ 57,000 2564
119 R64029 โครงการค่ายทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนแผนการนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ คณะวิทยาศาสตร์ 106,440 2564
120 R64030 บริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสี จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รศ.ดร.ไวพจน์ งามสอาด คณะวิทยาศาสตร์ 54,000 2564
121 R64031 หลักสูตรอบรมระยะสั้น (การวิจัยผลลัพธและประเมินนโยบายทางสุขภาพ) ดร.กิตติภัค เจ็งฮั้ว คณะเภสัชศาสตร์ 231,000 2564
122 R64032 การใช้อาหารจากการหมักผลพลอยได้จากวัสดุการเกษตรเพื่อผลิตไก่ไข่ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ในจังหวัดเชียงราย พะเยา และแม่ฮ่องสอน ดร.รวิสรา รื่นไวย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 700,000 2564
123 R64033 การถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อยกระดับผลผลิตกระบือไทยอย่างยั่งยืน ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 700,000 2564
124 R64034 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดด้วยสะเต็มศึกษา:การติดตามแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงาน ดร.ลำไย สีหามาตย์ วิทยาลัยการศึกษา 27,000 2564
125 R64035 สะเต็มศึกษาและการออกแบบเชิงวิศวกรรม :การติดตามแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงาน ผศ.ดร.วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง วิทยาลัยการศึกษา 27,000 2564
126 R64037 การสำรวจภาคสนามและจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์เชิงพื้นที่สำหรับการบริหารจัดการสาธารณภัย ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน รศ.ดร.ไพศาล จี้ฟู คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 202,730 2564
127 R64038 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ผศ.ดร.รุ่งทิวา กองสอน วิทยาลัยการศึกษา 700,000 2564
128 R64039 การเก็บรวบรวมฐานข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากจิ้งหรีดเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนแห่งอนาคต ดร.ไผ่แดง ขวัญใจ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 900,000 2564
129 R64040 การตรวจสอบความใช้ได้โครงการสนับสนุนการพัฒนาโครงการและการตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) ของโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ประจำปีงบประมาณ 2564 นายสุรัตน์ เศษโพธิ์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 104,500 2564
130 R64042 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บและตรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนศรีชุม นายศักดิ์พันธุ์ แดงมณี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 35,000 2564
131 R64043 การบริหารจัดการบัญชีต้นทุนทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในภาคเหนือตอนบน ผศ.ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 4,000,000 2564
132 R64044 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะเขือม่วงตกเกรด เพื่อเพิ่มมูลค่าให้มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ผศ.ดร.สุวลี ฟองอินทร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 1,440,000 2564
133 R64045 การจัดการเชิงนิเวศเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 20,000 2564
134 R64046 โครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : E-PLC) ประจำปี 2564 ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง วิทยาลัยการศึกษา 341,640 2564
135 R64047 กิจกรรมบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวบนพื้นฐานอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวตามขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (Carrying Capacity) ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 2,600,000 2564
136 R64049 การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมด้วยการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยว นโยบายสาธารณะ วิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ชุมชน รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 1,160,000 2564
137 R64051 การศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อตั้งโรงงานผลิตน้ำยางข้น จังหวัดพะเยา ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 300,000 2564
138 R64052 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมองุ่นชนิดไม่เติมน้ำตาลและไขมันต่ำและการพัฒนาผลิตภัณฑ์กรวยไอศกรีมปราศจากกลูเตนเสริมเส้นใยอาหารจากกากองุ่น ผศ.ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 700,000 2564
139 R64053 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มผงดอกบัวหลวงชงสำเร็จรูป ผศ.ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 480,000 2564
140 R64054 เทคโนโลยีการผลิตเส้นใยอาหารผง ดร.รวิสรา รื่นไวย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 250,000 2564
141 R64055 การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดพะเยา สู่การสร้างชุมชนนวัตกรรม ปีที่ 2 ผศ.น.สพ.สมชาติ ธนะ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 5,000,000 2564
142 R64056 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 24,000 2564
143 R64057 โครงการบ่มเพาะนักวิจัย (Paper Camp) นางสาวลภัสกรณ์ ยะปะนัน คณะแพทยศาสตร์ 150,000 2564
144 R64058 การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการเมืองแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่เมืองพะเยาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบบนพื้นฐาน BCG โมเดล รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ คณะศิลปศาสตร์ 2,000,000 2564
145 R64059 จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ตามเกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) รศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 3,990,000 2564
146 R64060 ช่างและเครือข่ายทางสังคมกับการอุปถัมภ์งานพุทธศิลป์ในล้านนา : การศึกษาทางประวัติศาสตร์ศิลปะ รศ.ดร.ชาญคณิต อาวรณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 600,000 2564
147 R64061 การวิเคราะห์เชิงระบบของโปรตีนบนผิวเซลล์ท่อไตที่เกิดปฏิกิริยาแบบข้ามกับออโตแอนติบอดีในการพัฒนาไปเป็นไตอักเสบลูปัสของผู้ป่วยโรคเอสแอลอี ดร.สุภาพร ขำจันทร์ คณะสหเวชศาสตร์ 600,000 2564
148 R64062 ฤทธิ์การต้านมะเร็งและการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของคอร์ไดเซปินในมะเร็งเต้านม ดร.จุฑามาศ เทพมาลี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 600,000 2564
149 R64063 การอบรมแบบจำลองสารสนเทศ สำหรับการเขียนแบบก่อสร้าง ผศ.ดร.อภิชาต บัวกล้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 29,000 2564
150 R64064 การศึกษาเชิงการทดลองเพื่อหาลักษณะเฉพาะเชิงความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบโลหะมีรูพรุนภายใต้ภาวะการไหลแบบไหลกลับไปกลับมา ผศ.ดร.วสันต์ คำสนาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 600,000 2564
151 R64065 ​เซตวิภัชนัยพีทาโกเรียน เซตวิภัชนัยพีทาโกเรียนหยาบ และเซตอ่อนวิภัชนัยพีทาโกเรียนในพีชคณิตยูพี นายอัครชัย สติราษฎร์ คณะวิทยาศาสตร์ 120,000 2564
152 R64066 มหาวิทยาลัยพะเยาขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และยกระดับเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมของชุมชนระเบียงกว๊านพะเยา ดร.จารุวรรณ โปษยานนท์ กองกิจการนิสิต 2,500,000 2564
153 R64067 แบบจำลองและวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดแบบใหม่กับการประยุกต์ในปัญหาไบล์ดอิมเมจดีคอนโวลูชัน รศ.ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ 2,884,000 2564
154 R64068 การถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบการผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรจังหวัดพะเยา ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 550,000 2564
155 R64069 การตรวจสอบความใช้ได้โครงการ T-VER ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายสุรัตน์ เศษโพธิ์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 90,000 2564
156 R64070 การตรวจสอบความใช้ได้โครงการลดก๊าซเรือนกระจก ในพื้นที่ป่าชุมชน จังหวัดพะเยา - เชียงราย นายสุรัตน์ เศษโพธิ์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 232,534 2564
157 R64071 การตรวจสอบความใช้ได้โครงการลดก๊าซเรือนกระจก ในพื้นที่ป่าชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุรัตน์ เศษโพธิ์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 285,158 2564
158 R64073 การเพิ่มสิทธิประโยชน์การรักษาผู้ป่วยโรค HAE (Hereditary Angioedema) ที่เกิดจากความผิดปกติ ของเอนไซม์ C1 esterase inhibitor: C1-INH รศ.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณะเภสัชศาสตร์ 326,656 2564
159 R64074 ค่าใช้จ่ายและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย : การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจระดับชาติ รศ.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณะเภสัชศาสตร์ 10,000 2564
160 R64075 การศึกษาวิจัยเพื่อทบทวนสถานการณ์และแบบจำลองการเกิดโรค แผนงานพัฒนาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย รศ.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณะเภสัชศาสตร์ 40,000 2564
161 R64076 โครงการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบการผลิตเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการสร้างต้นแบบทางการเกษตรให้กับประชาชน” ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 200,000 2564
162 R64076 ผลของการดื่มสุราแบบดื่มหนักของคนในครอบครัวต่อการรับรู้ ความรุนแรงของผู้ดูแลเด็ก: บทเรียนจากผลกระทบต่อเด็กจากการดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย รศ.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณะเภสัชศาสตร์ 10,000 2564
163 R64077 การพัฒนาระบบนำส่งถุงห่อหุ้มอัลลิซินและน้ำมันกระเทียมโดยใช้สารลดแรงตึงผิวไม่มีประจุสำหรับการออกฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่และเซลล์มะเร็งเต้านม ดร.พิมพ์ชนก จรุงจิตร คณะเภสัชศาสตร์ 600,000 2564
164 R64077 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในการให้บริการเลิกบุหรี่ ต่อการเข้าถึงบริการเลิกบุหรี่ รศ.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณะเภสัชศาสตร์ 10,000 2564
165 R64078 การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มโดยการประยุกต์ใช้ข้อมูลไลดาร์และภาพถ่ายดาวเทียม ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ดร.ศิริลักษณ์ พิมมะสาร กองบริหารงานวิจัย 199,650 2564
166 R64079 การประเมินการสูญเสียหน้าดินของพื้นที่ปลูกป่าแบบขั้นบันได นายทรงกรด มูลเทพ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 100,000 2564
167 R64080 การพัฒนาวิธี at-line fractionation ที่ต่อเข้ากับ LC/QTOF-MS/MS และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพสำหรับแยกสารต้านเอนไซม์ไฟว์แอลฟารีดักเทสในเทียนบ้าน และการศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างของ 1,4- nathoquinone analogs ต่อฤทธิ์ต้านเอนไซม์แอลฟารีดักเทส ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล คณะเภสัชศาสตร์ 600,000 2564
168 R64081 การศึกษาและจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบขนส่งและเชื่อมต่อการเดินทางอัจฉริยะพื้นที่ต้นแบบเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่ภาคเหนือ ผศ.ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 1,467,400 2564
169 R64082 การพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวหอมนาชลประทานโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือก (ปีที่ 3) : การประเมินผลผลิตและการผลิตเมล็ดพันธุ์ของสายพันธุ์ข้าวเหนียวหอม ไม่ไวต่อช่วงแสง ที่พัฒนาจากข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตอง 1 ผศ.ดร.ไวพจน์ กันจู คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 1,546,000 2564
170 R64083 การวิเคราะห์การลู่เข้าของอัลกอริทึมการทำซ้ำแบบเร่งและการประยุกต์ รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน คณะวิทยาศาสตร์ 1,090,000 2564
171 R64084 โครงการ "ฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจสุขภาพ" ทันตแพทย์หญิงพราวดารา หงษ์สามสิบเจ็ด คณะทันตแพทยศาสตร์ 30,000 2564
172 R64085 ฤทธิ์ต้านมะเร็งของผักไผ่: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Anti-cancer activities of Polygonum odoratum: a systematic review) รศ.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณะเภสัชศาสตร์ 10,000 2564
173 R64086 เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบคุ้มครองทางสังคมสำหรับกลุ่มเปราะบาง ในจังหวัดพะเยา ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณะพยาบาลศาสตร์ 5,917,000 2564
174 R64088 การศึกษาประสิทธิภาพการใช้โดรนการเกษตรต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตในพืชเศรษฐกิจ ดร.บุญร่วม คิดค้า คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 92,400 2564
175 R64089 การพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างกลไกทางการตลาด สำหรับผลผลิตทางการเกษตร (ผักและผลไม้) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 2,500,000 2564
176 R64090 การทวนสอบ (Verification) โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นายสุรัตน์ เศษโพธิ์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 273,500 2564
177 R64091 การพัฒนาแอปพลิเคชันสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน ผศ.ดร.กฤติกา กันทวงค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 250,000 2564
178 R64092 การออกแบบและพัฒนาเครื่องปฏิกรณ์ไมโครเวฟสำหรับการสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์คุณภาพสูงเพื่อการประยุกต์ใช้ในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม นายศิรสิทธิ์ มีศิริ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 747,000 2564
179 R64093 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสไปรุลินาที่มีไฟโคไซยานินสูงด้วยการทดสอบผลต่อระดับภูมิคุ้มกันการต้านการอักเสบ การต้านอนุมูลอิสระ การต้านเซลล์มะเร็ง ระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด การทำงานของตับและไต ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 1,500,000 2564
180 R65012 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ "การพัฒนาหลักสูตรอบรมทักษะการไกล่เกลี่ยรูปแบบ e-Learning" ผศ.อุดม งามเมืองสกุล คณะนิติศาสตร์ 1,000,000 2564
181 R65013 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,000 2564
182 R65014 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,000 2564
183 R65015 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,000 2564
184 R65017 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ดร.นพดล ยศบุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์ 10,000 2564
185 R65018 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ดร.เขมวดี ปรีดาลิขิต คณะวิทยาศาสตร์ 10,000 2564
186 R65019 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ดร.สุลาวัลย์ ยศธนู คณะวิทยาศาสตร์ 10,000 2564
187 R65020 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์ 100,000 2564
188 R65021 โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลจากภาพโฮโลแกรมบนพื้นที่จริง รศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9,720,000 2564
189 R65026 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 นายธนกฤต เทพอุโมงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10,000 2564
190 R65027 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ช่วงสถานการณ์โควิด-19 (กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา) ผศ.ดร.รักษ์ศรี เกียรติบุตร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14,000 2564
191 R65029 การพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือประเมินและส่งเสริมภาวะโภชนาการในกลุ่มเด็กเล็กชาวเขาอายุต่ำกว่า 6 ปี ในอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ใจเขียนดี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 545,420 2564
192 R65030 การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สื่อรณรงค์เพื่อป้องกัน และลด ละ เลิกบุหรี่ในมหาวิทยาลัยพะเยา ดร.ณปภา สุวรรณรงค์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 35,000 2564
193 R65032 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตและยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสและโรครากเน่าของอโวคาโด ผศ.ดร.สุกัญญา สืบแสน คณะวิทยาศาสตร์ 186,500 2564
194 R65135 โครงการ วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน ดร.จารุวรรณ โปษยานนท์ กองกิจการนิสิต 500,000 2564
195 RSC64001 การประยุกต์ใช้นวัตกรรมบริหารจัดการน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินยกระดับขีดความสามารถชุมชนเพื่อรับมือภัยแล้ง ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 240,000 2564
196 RSC64002 การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 240,000 2564
197 RSC64003 กระบวนการมีส่วนร่วมจัดทำนโยบายส่งเสริมสิทธิชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา นายวิทูรย์ ตลุดกำ คณะนิติศาสตร์ 240,000 2564
198 RSC64004 การสร้างชุมชนสุขลักษณะต้นแบบการป้องกันโรคติดต่อ: แนวทางด้านการสาธารณสุข (Building Hygienic Community Model for Communicable Diseases Prevention: A Public Health Approach.) ดร.บุญลือ ฉิมบ้านไร่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 240,000 2564
199 RSC64005 การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพเพื่อลดการบริโภค “เค็ม” ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณะพยาบาลศาสตร์ 240,000 2564
200 RSC64006 การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน นพ.สรวิศ บุญญฐี คณะแพทยศาสตร์ 240,000 2564
201 RSC64007 การสังเคราะห์คุณค่าข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม ภายใต้แผนการพัฒนาชุมชนนวัตกรรมด้วยการยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยว นโยบายสาธารณะ วิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ชุมชน ผศ.ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 240,000 2564
202 RSC64008 การบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนด้านสมุนไพรไทยเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ผศ.ดร.วัชระ จตุพร วิทยาลัยการศึกษา 240,000 2564
203 RSC64009 การยกระดับวิสาหกิจชุมชนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวาด้วยนวัตกรรมโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบไฮบริด รศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 240,000 2564
204 RSC64010 การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสำหรับกระบวนการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว สำหรับกลุ่มเกษตรกร ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผศ.ดร.อภิชาต บัวกล้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 240,000 2564
205 RSC64011 นวัตกรรมการเลี้ยงปลาขนาดเล็กที่เสริมโอเมก้า-3 เพื่อยกระดับขีดความสามารถชุมชนตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ผศ.ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 240,000 2564
206 RSC64012 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อ ดร.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์ คณะสหเวชศาสตร์ 240,000 2564
207 RSC64013 การเสริมสร้างศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากการแปลงทุนชุนชน ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ผศ.ธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 240,000 2564
208 RSC64014 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน จากหัตถกรรมท้องถิ่นตำบลดงเจน หลังวิกฤตการณ์โควิด-19 นางสาวปรียาชนก เกษสุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 240,000 2564
209 RSC64015 งาม้อนเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุสู่ชุมชนนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 240,000 2564
210 RSC64016 การวิจัยและพัฒนาอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการหนุนเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา รศ.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณะเภสัชศาสตร์ 240,000 2564
211 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำลายเทียม วุ้นชุ่มปาก รสลิ้นจี่ ทันตแพทย์หญิง ดร.ยุพาภรณ์ โพธิ์นอก คณะทันตแพทยศาสตร์ 480,000 2565
212 R65052 โครงการ การจัดการระบบนิเวศสวนยางพาราสำหรับพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อสมดุลฟื้นฟูตัวเองและรองรับของ FSC และคาร์บอนเครดิต และโดยประยุกต์ใช้หลักระบบการเกษตรมรดกโลก (GIAHS) ของ FAO ผศ.ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 773,015 2565
213 R65001 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,000 2565
214 R65002 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,000 2565
215 R65003 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,000 2565
216 R65004 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,000 2565
217 R65005 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,000 2565
218 R65006 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,000 2565
219 R65007 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,000 2565
220 R65008 โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำพูน แห่งที่ 2 ผศ.ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 230,000 2565
221 R65009 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,000 2565
222 R65010 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,000 2565
223 R65011 โครงการประชุมทางวิชาการประจำปี 2565 สาขาวิชากายภาพบำบัด ม.พะเยา เรื่อง “Intermediate care and the role of physical therapists” ผศ.ดร.อรุณีย์ พรหมศรี คณะสหเวชศาสตร์ 240,000 2565
224 R65016 การใช้แร่เฉพาะที่เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีเนื้องอกในตา รศ.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณะเภสัชศาสตร์ 432,663 2565
225 R65021 โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ICSEC2021) รศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 400,000 2565
226 R65022 ประมวลความรู้ด้านวิทยาการคลินิกทันตกรรม ผศ.ดร.ทพ.พรพัฒน์ ธีรโสภณ คณะทันตแพทยศาสตร์ 50,000 2565
227 R65028 หลักสูตรอบรมระยะสั้น การวิจัยผลลัพธ์และประเมินนโยบายทางสุขภาพ (Health Outcomes Research and Policy Evaluation) ดร.กิตติภัค เจ็งฮั้ว คณะเภสัชศาสตร์ 300,000 2565
228 R65031 ทดสอบการดูดซึมน้ำด้วยวิธีอัดแรงดันสูงของดินบดอัดผสมปูนซีเมนต์และโพลิเมอร์ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 รศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 21,000 2565
229 R65033 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแผ่นอัดลดเสียงจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ผศ.ดร.อนุสรณ์ บุญปก คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 4,785,540 2565
230 R65034 โครงการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร บริษัท ไอแอนด์ไอ จำกัด (มหาชน) นายสุรัตน์ เศษโพธิ์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 54,000 2565
231 R65035 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,000 2565
232 R65036 ประชุมวิชาการนิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ออนไลน์ (University of Phayao Forensic Science Online Meeting) ศ.คลินิก เกียรติคุณ ทพญ.ทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 250,000 2565
233 R65037 ดำเนินการตรวจสอบความใช้ได้โครงการลดก๊าซเรือนกระจก ในพื้นที่ป่าชุมชน ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายสุรัตน์ เศษโพธิ์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 261,498 2565
234 R65038 การทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานสำโรง นายสุรัตน์ เศษโพธิ์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 54,450 2565
235 R65039 รูปแบบและกลไกการนำองค์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีของกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบในบริบทจังหวัดพะเยา ผศ.ดร.วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง วิทยาลัยการศึกษา 60,000 2565
236 R65040 การทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) นายสุรัตน์ เศษโพธิ์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 56,250 2565
237 R65041 การทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ บริษัท เบียร์ทิพย์ บริเวอรี่ (1991) จำกัด นายสุรัตน์ เศษโพธิ์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 56,250 2565
238 R65042 การทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ บริษัท คอสมอส บริเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด นายสุรัตน์ เศษโพธิ์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 56,250 2565
239 R65043 การตรวจสอบความใช้ได้โครงการ T-VER บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่โซลูชั่น จำกัด นายสุรัตน์ เศษโพธิ์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 50,875 2565
240 R65044 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงนโยบายสำหรับผู้หญิง เยาวชน และสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคล ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,350,000 2565
241 R65045 การอบรมวิชาชีพ “การออกแบบระบบส่งลม และการระบายอากาศ” ผศ.ดร.นพรัตน์ เกตุขาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 70,000 2565
242 R65046 การท่องเที่ยวข้ามแดนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบนเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐาน ผศ.ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 4,000,000 2565
243 R65047 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิตนักศึกษาครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ปี พ.ศ. 2565 ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง วิทยาลัยการศึกษา 555,000 2565
244 R65048 โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,000 2565
245 R65049 การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมดิจิทัล ผศ.ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2,622,400 2565
246 R65050 Roche Managed Real World Evidence Scientific Projects Services รศ.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณะเภสัชศาสตร์ 600,000 2565
247 R65051 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564 นางสาวกัลยาพร กันอิน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20,000 2565
248 R65053 ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โรงเรียนพะเยาวิทยาคม จังหวัดพะเยา รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ คณะวิทยาศาสตร์ 45,000 2565
249 R65054 ค่ายส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้นอกห้องเรียนและการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ คณะวิทยาศาสตร์ 8,500 2565
250 R65055 การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมที่เหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูกในภาคเหนือตอนบน ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 1,301,148 2565
251 R65056 แนวทางการจัดการบัญชีต้นทุนทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล ผศ.ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 4,431,500 2565
252 R65057 การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกหลังการทำนาในจังหวัดภาคเหนือตอนบนเขต 2: จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และลำปาง (ระยะที่ 2, ปีที่ 2) ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 1,758,545 2565
253 R65058 งานตรวจวิเคราะห์ระบบการจัดการพลังงาน เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.นพรัตน์ เกตุขาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 120,000 2565
254 R65059 การออกแบบส่วนผสมดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์สำหรับใช้เป็นวัสดุผิวทาง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 รศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 128,100 2565
255 R65060 การประยุกต์ใช้ “นาข้าวประดิษฐ์อย่างง่าย” เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดิน การผลิตข้าวและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการขยายผลตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ แกล้งดิน แก้มลิง ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ อย่างผสมผสาน นางสาววิมลรัตน์ ศีติสาร คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 500,000 2565
256 R65061 โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อยกระดับสมุนไพรพลูคาวสำหรับเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้เสริมให้กับกลุ่มแปรรูปสมุนไพรพลูคาว จังหวัดเชียงราย ดร.นพรัตน์ สุริยะไชย คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 500,000 2565
257 R65062 การบริหารจัดการน้ำยั่งยืนด้วยระบบอัจฉริยะ (Smart Water Solution) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในพื้นที่วิกฤตภัยแล้งซ้ำซากทางการเกษตร ลุ่มน้ำอิงตอนบน จังหวัดพะเยา ผศ.ดร.นิติ เอี่ยมชื่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7,201,095 2565
258 R65063 โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา งบประมาณ พ.ศ. 2564 ช่วงสถานการณ์โควิด-19 (กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา) ผศ.ดร.รักษ์ศรี เกียรติบุตร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12,000 2565
259 R65064 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค กรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคกลาง) รุ่นที่ 2 ดร.ศิริพร แพรศรี วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร 44,000 2565
260 R65065 การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเชิงการค้าโดยมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้แผนงานการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเชิงการค้าโดยการบูรณาการงานวิจัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของภาครัฐ (ปีที่ 2) ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 1,500,000 2565
261 R65066 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 ดร.ศิริพร แพรศรี วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร 1,122,000 2565
262 R65067 โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference on Digital Image Processing and Machine Learning 2022 (ICDIPML2022)) รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน คณะวิทยาศาสตร์ 500,000 2565
263 R65068 การผลิตแป้งกาแฟจากเศษเหลือผลกาแฟเพื่อเป็นส่วนผสมอาหารสุขภาพ ผศ.ดร.สุภาพร ภัสสร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 508,000 2565
264 R65069 ทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) นายสุรัตน์ เศษโพธิ์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 123,500 2565
265 R65069 เทคโนโลยีการพัฒนาศักยภาพแหล่งน้ำผิวดินร่วมกับน้ำใต้ดินเพื่อยกระดับการจัดการน้ำรับมือภัยแล้งอย่างยั่งยืน บ้านสาง จังหวัดพะเยา รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 500,000 2565
266 R65070 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคกลาง รุ่นที่ 2 ดร.ศิริพร แพรศรี วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร 960,000 2565
267 R65071 ต้นแบบการพัฒนากลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลบ่อดินเชิงพาณิชย์ด้วยนวัตกรรม จ.พะเยา นายนัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ 300,000 2565
268 R65072 การพิสูจน์เสียง ภายใต้กรอบแนวคิดอัตราส่วนความน่าจะเป็น โดยใช้ภาษาไทยจากผู้พูด 2 ภาษา ดร.ศุภาวรรณ ปิงใจ คณะศิลปศาสตร์ 999,000 2565
269 R65073 การวิเคราะห์พฤติกรรมการไหลหลากของดินโคลนผ่านโครงสร้างป้องกันแบบแข็งและยืดหยุ่นสำหรับการบรรเทาภัยพิบัติแบบยั่งยืน ผศ.ดร.สุริยาวุธ ประอ้าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,261,000 2565
270 R65074 นวัตกรรมการจัดการห่วงโซ่คุณค่าใหม่การเพาะเลี้ยงครั่งเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 300,000 2565
271 R65075 การสร้างช่วงความเชื่อมั่นสำหรับสัมประสิทธิ์การแปรผันควอไทล์ของการแจกแจงล็อกนอร์มอลที่มีค่าศูนย์เพื่อประมาณการกระจายของปริมาณน้ำฝนในประเทศไทย ดร.นพดล ยศบุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์ 600,000 2565
272 R65076 การศึกษาพฤติกรรมทางกลศาสตร์ของคานนาโนที่วางอยู่บนชั้นรองรับเพื่อรองรับนวัตกรรมรูปแบบใหม่ในอนาคต ผศ.ดร.วรเทพ แซ่ล่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 597,000 2565
273 R65077 บทบาทของเมลาโทนินต่อภาวะไตขาดเลือดและมีเลือดกลับคืนในหนูที่เหนี่ยวนำให้เกิดภาวะชราภาพโดยดีกาแลคโตส ดร.อนงค์ภรณ์ ขอบรูป คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 600,000 2565
274 R65078 ผลของการเติมมอลโตเด็กซ์ตรินในมะเกี๋ยงที่ผ่านการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง: ผลต่อสมบัติทางกายภาพและความคงตัวของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และการประยุกต์ใช้ในเครื่องดื่มผงอัดเม็ด ผศ.ดร.สุวลี ฟองอินทร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 600,000 2565
275 R65079 การศึกษาฤทธิ์ชะลอความแก่ของสารสกัดว่านเปราะหอมที่กักเก็บในระบบนิโอโซมในเซลล์ไฟโบรบลาสต์ ดร.ภณิกชา วิชยปรีชา คณะเภสัชศาสตร์ 600,000 2565
276 R65080 การพัฒนาไฮบริดแคล้ดดิ้งด้วยสารประกอบสามชนิดต่างกันของโครงสร้างนาโนอนินทรีย์/สารอินทรีย์/หมุดควอนตัม สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นหัวตรวจจับก๊าซชนิดวัดแสงที่อุณหภูมิห้อง รศ.ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1,500,000 2565
277 R65081 กลยุทธ์การปรับตัวของธุรกิจนำเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวยุโรปในภาวะวิกฤต COVID-19 นางสาวธนาภรณ์ ภู่พฤกษชาติ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 260,000 2565
278 R65082 การจำแนกภาพทางการแพทย์ในการเรียนรู้เชิงลึกแบบซีเอ็นเอ็นโดยใช้อัลกอริทึมการหาค่าเหมาะที่สุดที่มีประสิทธิภาพ รศ.ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ 1,497,000 2565
279 R65083 ที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ผศ.ดร.กัลยา จำปาทอง คณะวิทยาศาสตร์ 93,499 2565
280 R65084 ตรวจสอบการใช้ได้โครงการ T-VER บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) นายสุรัตน์ เศษโพธิ์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 81,600 2565
281 R65085 ทวนสอบ (Verification) โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นายสุรัตน์ เศษโพธิ์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 409,000 2565
282 R65086 กิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงราย โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (พัฒนาเมืองและย่านสร้างสรรค์สู่ระดับสากล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 2,380,000 2565
283 R65087 พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวสู่ระดับมาตรฐานสากล ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 2,110,000 2565
284 R65088 กระบวนการแยกองค์ประกอบชานอ้อยโดยใช้สารละลายเคมีสีเขียวเพื่อแยกองค์ประกอบเซลลูโลสสำหรับใช้ในการสังเคราะห์เป็นวัสดุกรองอากาศที่มีคุณภาพสูงโดยกระบวนการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต ดร.นพรัตน์ สุริยะไชย คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 600,000 2565
285 R65089 Neuroprotective Evaluation and Product Development of Traditional Medicinal Plant: Genomic Analysis and In Vivo Study of Allium sativum L. Extract ดร.พิมพ์ชนก จรุงจิตร คณะเภสัชศาสตร์ 500,000 2565
286 R65090 โครงการต่อยอดการอนุรักษ์พันธุ์นกยูงไทยระดับโลก ดร.พันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กุล คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 1,623,000 2565
287 R65091 อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยและสถิติด้านสาธารณสุข (Research and Statistics in Public Health) ผศ.ดร.สมชาย จาดศรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 259,800 2565
288 R65092 การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สื่อรณรงค์เพื่อป้องกัน และลด ละ เลิกบุหรี่ในมหาวิทยาลัยพะเยา ดร.ณปภา สุวรรณรงค์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 35,000 2565
289 R65093 การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำยาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของสารสกัดหญ้าแฝกในการลดเหงือกอักเสบและฟันผุ อาจารย์ ทันตแพทย์สุริยันต์ ธรรมราช คณะทันตแพทยศาสตร์ 187,650 2565
290 R65095 สถาบันการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวฐิติพร มณีจันสุข กองแผนงาน 4,200,000 2565
291 R65096 การพัฒนาเครือข่ายชุมชนนวัตกรรรมสำหรับการผลิตกระบือคุณภาพเพื่อการค้าภายในและต่างประเทศ ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 5,000,000 2565
292 R65097 การพัฒนาชุมชนนวัตกรรมการเลี้ยงกบสู่สัตว์เศรษฐกิจเชิงพาณิชย์สร้างเศรษฐกิจและทุนชุมชนฐานรากจังหวัดพะเยา บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 3,656,000 2565
293 R65098 กิจกรรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โรงเรียนพะเยาวิทยาคม จังหวัดพะเยา รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ คณะวิทยาศาสตร์ 54,000 2565
294 R65099 การวิจัยเพื่อพัฒนาฝ้ายท้องถิ่นภาคเหนือด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรมชุมชน ดร.จารุวรรณ โปษยานนท์ กองกิจการนิสิต 10,000,000 2565
295 R65100 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ คณะวิทยาศาสตร์ 18,000 2565
296 R65101 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์ 94,000 2565
297 R65103 ตรวจประเมินโครงการ T-VER บริษัท โคลเวอร์ พิษณุโลก จำกัด นายสุรัตน์ เศษโพธิ์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 69,800 2565
298 R65104 การเสริมสร้างศักยภาพการแปรรูปผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากประมงพื้นบ้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจรากฐานอย่างยั่งยืน ภายใต้ชุดโครงการ การพัฒนาแบบองค์รวมของกลุ่มประมงพื้นบ้านเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และยุควิถีใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดร.อุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 1,500,000 2565
299 R65105 จ้างที่ปรึกษา ศึกษาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (Carrying Capacity) และพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่การเป็นต้นแบบระบบนิเวศการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวสู่ระดับมาตรฐานสากล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 2,680,000 2565
300 R65106 โครงการ กลไกการยกระดับพะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้สู่เมืองสร้างสรรค์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของคนพะเยา 9 อำเภอด้วย BCG โมเดล รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ คณะศิลปศาสตร์ 2,000,000 2565
301 R65107 มาตรการการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมจากรายได้ภาคธุรกิจคาสิโน นางสาวกาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ คณะนิติศาสตร์ 100,000 2565
302 R65108 กิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ คณะวิทยาศาสตร์ 18,000 2565
303 R65109 ประชุมวิชาการประจำปี 2565 "Emerging Infectious Diseases: Challenge Issue in Nursing" นางสาวพรรณพิมล สุขวงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 36,800 2565
304 R65110 เปิดโลกการลงทุนฉบับนักลงทุนมือใหม่ ศูนย์บริการวิชาการบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นางสาววงเดือน ศักดิ์บุญเรือง คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 24,900 2565
305 R65112 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ สำหรับนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (TSM) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ คณะวิทยาศาสตร์ 18,000 2565
306 R65113 การใช้สารละลาย Deep Eutectic กับปฏิกิริยา 1,3-Dipolar Cycloaddition ของ Aziridines และ Alkenes เพื่อการสังเคราะห์สารอนุพันธ์ N-Substituted Pyrrolidines ดร.ลลิตา รัตนจิระวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์ 250,000 2565
307 R65113 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอบรมผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1 ดร.ศิริพร แพรศรี วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร 1,080,000 2565
308 R65114 การยกระดับการท่องเที่ยวด้วยเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์บนฐานคิด “แพร่เมืองมรดกทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์” ผ่านความร่วมมือของเครือข่ายท้องถิ่นภาคพลเมือง ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 3,600,000 2565
309 R65114 การจ้างเหมาศึกษาผลการใช้หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษาต่อความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางเชิงรุกของครูวิทยาศาสตร์ (โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ระยะที่ 2 ปีที่ 2) รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ คณะวิทยาศาสตร์ 300,000 2565
310 R65116 บริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังทางรังสี จังหวัดพะเยา ผศ.ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ 54,000 2565
311 R65117 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ดร.นพดล ยศบุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์ 15,000 2565
312 R65118 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ดร.เขมวดี ปรีดาลิขิต คณะวิทยาศาสตร์ 15,000 2565
313 R65119 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ดร.สุลาวัลย์ ยศธนู คณะวิทยาศาสตร์ 15,000 2565
314 R65120 การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำกระบวนการเพาะพันธุ์ปัญญาบูรณาการร่วมกับการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาในจังหวัดน่านและพะเยา ดร.สุมล นิลรัตน์นิศากร คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 800,000 2565
315 R65121 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้หลักสูตร TSM โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ คณะวิทยาศาสตร์ 18,000 2565
316 R65124 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผศ.ดร.วัชระ จตุพร วิทยาลัยการศึกษา 15,000 2565
317 R65128 สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 24,000 2565
318 R65131 การขยายพันธุ์ไผ่ซางหม่นโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและระบบไบโอรีแอคเตอร์เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตในภาคอุตสาหกรรม นางสาวอมรรัตน์ ยาสมุทร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 70,000 2565
319 R65134 โครงการการสำรวจและวิเคราะห์จัดกลุ่มช่างศิลป์ท้องถิ่นในภูมิภาคล้านนาตะวันออก ดร.จารุวรรณ โปษยานนท์ กองกิจการนิสิต 200,000 2565
320 R66003 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,000 2565
321 R66004 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,000 2565
322 R66005 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,000 2565
323 R66008 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,000 2565
324 R66009 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,000 2565
325 R66010 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,000 2565
326 R66011 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,000 2565
327 R66012 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ของเทศบาลตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,000 2565
328 R66013 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ของเทศบาลตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,000 2565
329 R66016 Immuneup: เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากกระบวนการผลิตไมซีเลียมของถั่งเช่า ผศ.ดร.อัจฉราภรณ์ อ่อนตะวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 911,000 2565
330 R66017 ASPA: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากหน่อไม้ฝรั่ง ผศ.ดร.อัจฉราภรณ์ อ่อนตะวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 665,000 2565
331 R66018 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ของเทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,000 2565
332 R66019 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,000 2565
333 R66020 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,000 2565
334 R66027 โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา) ผศ.ดร.รักษ์ศรี เกียรติบุตร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15,000 2565
335 R65122 เทคนิคการถ่ายภาพ “สินค้า” แบบมือโปรด้วยมือถือ ศูนย์บริการวิชาการบริหารธุรกิจและนิเทศศาตร์ นางสาววงเดือน ศักดิ์บุญเรือง คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 20,000 2566
336 R66001 กิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ คณะวิทยาศาสตร์ 36,000 2566
337 R66002 โครงการประชุมทางวิชาการประจำปี 2566 สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง “Cervicogenic headache” นางสาวมณฑินี วัฒนสุวกุล คณะสหเวชศาสตร์ 216,000 2566
338 R66006 โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะระดับพื้นฐาน (Basics) ด้าน Data Science ดร.นภา ราชตา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 120,000 2566
339 R66007 โครงการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทยTHE 15TH THAI STUDENTS SYMPOSIUM ON GEOGRAPHY AND GEO-INFORMATICS (15th TSG) ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 225,000 2566
340 R66014 กิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ คณะวิทยาศาสตร์ 18,000 2566
341 R66021 การวิเคราะห์และทดสอบหาคุณสมบัติของหิน โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาช่วงที่ 2 ช่วงงาน-เชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 รศ.ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14,600 2566
342 R66022 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วย ปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง จังหวัดพะเยา (Phayao Emergency Medical Technicians) นพ.กิตติยา ไทยธวัช คณะแพทยศาสตร์ 340,000 2566
343 R66023 โครงการบริการวิชาการ "โครงการจัดการองค์ความรู้ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทางศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน" ประจำปีงบประมาณ 2565 ดร.เพ็ญพิมพ์ พวงสุวรรณ วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร 5,000 2566
344 R66024 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวังเหนือวิทยา จังหวัดลำปาง รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ คณะวิทยาศาสตร์ 18,000 2566
345 R66025 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การวิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในโครงการวิจัย Social Return on Investment (SROI) ศูนย์บริการวิชาการบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นางสาววงเดือน ศักดิ์บุญเรือง คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 144,000 2566
346 R66026 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ดร.เขมวดี ปรีดาลิขิต คณะวิทยาศาสตร์ 15,000 2566
347 R66028 Investigation of Interacting Dark Sectors of the Universe ดร.ชลธิชา กฤษณ์เพ็ชร์ คณะวิทยาศาสตร์ 600,000 2566
348 R66029 บทบาทของจุลินทรีย์ในลำไส้โดยรวม (ไมโครไบโอตา) ร่วมกับโมเลกุล Fc gamma receptor IIb และ cGAS ต่อการเติบโตของเนื้องอกลำไส้ การศึกษาเพื่อต่อยอดไปสู่การใช้โพรไบโอติกในโรคมะเร็ง ดร.อาทิตย์ ทิมอ่วม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 600,000 2566
349 R66030 การให้สีโททอลแบบเนเบอร์ซัมดิสทิงกวิชิงบนกราฟเชิงระนาบ ผศ.ดร.พัชรพรรณ จำนงนิจ คณะวิทยาศาสตร์ 598,800 2566
350 R66031 ความมั่นคงในการเดินและอุบัติการณ์ของการหกล้มในผู้สูงอายุ ผศ.ดร.อรุณีย์ พรหมศรี คณะสหเวชศาสตร์ 600,000 2566
351 R66032 อนุภาคฮีโมโกลบินขนาดซับไมครอนเพื่อขนส่งซูโดโมแนสท๊อกซินเอและยาด๊อกโซรูบิซินแบบจำเพาะ โดยการนำทางของอัลฟารีพีทโปรตีนที่จำเพาะกับ CD 30 สำหรับการเล็งเป้าฆ่าเซลล์มะเร็งเม็ดเลือด ผศ.ดร.จิรพัฒน์ คล้อยปาน คณะแพทยศาสตร์ 600,000 2566
352 R66033 การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์โดปโลหะโดยเทคนิคไมโครเวฟและคุณสมบัติทางชีวภาพและทางแสงเพื่อการประยุกต์ใช้ในเวชสำอาง ดร.นวพงษ์ ชำหา คณะเภสัชศาสตร์ 600,000 2566
353 R66034 ข้าวอบกรอบไข่ขาว (Egg Bite) ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 550,000 2566
354 R66035 โครงการฝึกอบรมวิทยาการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2566 ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 150,000 2566
355 R66036 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ (GEP) และห้องเรียนเตรียมแพทย์ (GMP) รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ คณะวิทยาศาสตร์ 27,000 2566
356 R66037 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สำหรับห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสองพิทยาคม จังหวัดแพร่ รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ คณะวิทยาศาสตร์ 27,000 2566
357 R66038 การบริหารจัดการแผนงานการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ผศ.ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 9,500,000 2566
358 R66039 การวิเคราะห์ศักยภาพทางเทคนิคและทางเศรษฐศาสตร์ของการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (CCUS) ที่มุ่งสู่เป้าหมายของการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์และเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับภาคการผลิตพลังงานละภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย นางสาววนาวัลย์ ปรากฎ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 600,000 2566
359 R66040 แนวทางการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ล้านนาตะวันออกสู่การเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษ ผศ.อุดม งามเมืองสกุล คณะนิติศาสตร์ 5,000,000 2566
360 R66043 การวิเคราะห์และทดสอบกำลังอัดคอนกรีต โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ นายธนกฤต เทพอุโมงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20,250 2566
361 R66044 การทดสอบการดูดซึมน้ำด้วยวิธีอัดแรงดันสูงของดิน หรือดินบดอัด หรือดินผสม สำหรับใช้เป็นวัสดุผิวทาง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 รศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 24,150 2566
362 R66045 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการทดลองห้อง LAB มหาวิทยาลัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จังหวัดลำปาง รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ คณะวิทยาศาสตร์ 9,000 2566
363 R66047 การคัดเลือกและขยายพันธุ์ไผ่ทนแล้งเพื่อเป็นพืชทดแทนบนพื้นที่ภูเขาหัวโล้น (ปีที่ 2) รศ.ดร.สุภัค มหัทธนพรรค คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 2,788,080 2566
364 R66048 การยกระดับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวและความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพอุทยานแห่งชาติในพื้นที่ภาคเหนือ มุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ผศ.ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 5,000,000 2566
365 R66049 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิตนักศึกษาครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ปีงบประมาณ 2566 ผศ.ดร.วิไลภรณ์ วิชญาวัฒน์ วิทยาลัยการศึกษา 445,000 2566
366 R66050 เสถียรภาพผลผลิตและการคุ้มครองพันธุ์ข้าวเหนียวหอมไม่ไวต่อช่วงแสงที่พัฒนาพันธุ์มาจากข้าวสันป่าตอง 1 โดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือก ผศ.ดร.ไวพจน์ กันจู คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 1,710,000 2566
367 R66051 เตรียมความพร้อมการพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ล้านนาตะวันออกสู่การเป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษ ภายใต้แผนงานวิจัยแนวทางการส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจการท่องเที่ยวมูลค่าสูงในพื้นที่ล้านนาตะวันออกสู่การเป็นพื้นที่ พัฒนาพิเศษ นางสาววิมลรัตน์ ศีติสาร คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 1,600,000 2566
368 R66052 การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมที่เหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูกในภาคเหนือตอนบน (ปีที่ 2) ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 1,784,750 2566
369 R66053 โครงการผลิตนักแอนิเมชั่นรุ่นเยาว์ ดร.นภา ราชตา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 120,000 2566
370 R66054 การทดสอบการดูดซึมน้ำด้วยวิธีอัดแรงดันสูงของดินหรือดินบดอัดหรือดินผสมสำหรับใช้เป็นวัสดุผิวทางประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 รศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 155,250 2566
371 R66055 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ สำหรับผู้ที่เคยได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ทั่วไป (ไทย) รุ่นที่ 1 ดร.ศิริพร แพรศรี วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร 50,000 2566
372 R66056 ทัศนียลักษณ์เมืองพะเยา : ข้ามศาสตร์สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพเมืองแห่งการเรียนรู้ รศ.ดร.ชาญคณิต อาวรณ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 992,000 2566
373 R66057 การฝึกอบรมปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 40,000 2566
374 R66058 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์ 100,000 2566
375 R66059 โครงการฝึกอบรมด้านการตลาดดิจิทัลของบุคลากรโรงพยาบาลพะเยาราม ศูนย์บริการวิชาการบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ นางสาววงเดือน ศักดิ์บุญเรือง คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 12,000 2566
376 R66060 การใช้นวัตกรรมด้านโปรไบโอติกและเอนไซม์จากจุลินทรีย์เพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผึ้งพันธุ์และแปรรูปผลผลิตจากการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ของเกษตรกรในภาคเหนือ ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 600,000 2566
377 R66061 ฝึกอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ผศ.เฉลิมวุฒิ สาระกิจ คณะนิติศาสตร์ 150,000 2566
378 R66062 การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเชิงการค้า โดยมหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้โครงการการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเชิงการค้าโดยการบูรณาการงานวิจัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของภาครัฐ (ปีที่ 3) ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 1,500,000 2566
379 R66063 การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกหลังการทำนาในจังหวัดภาคเหนือตอนบนเขต 2: จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และลำปาง (ระยะที่ 2, ปีที่ 3) ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 2,402,026 2566
380 R66064 การพัฒนาระบบและกลไกการจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลในชุมชนท้องถิ่นที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลและเกม “มีสิทธิ” ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3,350,000 2566
381 R66065 การประชุมวิชาการประจำปี 2566 “วิจัยและนวัตกรรมทางด้านสุขภาพและการพยาบาล” “Research and Innovation in Nursing and Healthcare” ผศ.ดร.ศศินันท์ พันธ์สุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ 130,000 2566
382 R66066 ผลของเมทฟอร์มินร่วมกับไบโอติกส์ต่อการรบกวนของลำไส้และการอักเสบของเนื้อเยื่อไขมันในหนูอ้วนจากการ บริโภคอาหารไขมันสูงที่มีหรือไม่มีภาวะลำไส้อักเสบ ผศ.ดร.นภาพันธ์ กังวาล คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,500,000 2566
383 R66067 โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลออย) ปีงบประมาณ 2565 ผศ.ดร.รักษ์ศรี เกียรติบุตร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15,000 2566
384 R66068 เทคนิคใกล้เคียงและวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาการปรับให้เหมาะสมแบบไม่ราบเรียบและการประยุกต์ รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน คณะวิทยาศาสตร์ 1,488,000 2566
385 R66069 ประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 14 ดร.ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์ 1,000,000 2566
386 R66070 โครงการพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพื่อพัฒนาแผนงานด้าน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดพะเยา ผศ.ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 689,500 2566
387 R66071 บริหารจัดการสถานีเฝ้าระวังทางรังสี จังหวัดพะเยา ผศ.ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ 54,000 2566
388 R66072 ผลของควอลัมเซนซิงโมเลกุลจากเชื้อราชนิดทริปโตฟอลต่อการลดการอักเสบของผิวหนังที่เกิดจากการเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะโรคสะเก็ดเงินในสัตว์ทดลอง ผศ.ดร.อานนท์ พัดเกิด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 600,000 2566
389 R66073 การพัฒนาการบริหารจัดการน้ำอย่างชาญฉลาดของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในการแก้ปัญหาภัยแล้ง รศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 1,288,100 2566
390 R66074 การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากน้ำ ภายใต้การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศในอนาคตของจังหวัดพะเยา ดร.อนุจิตร ภูมิพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 600,000 2566
391 R66075 งานตรวจวิเคราะห์ระบบการจัดการพลังงาน เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.นพรัตน์ เกตุขาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ 120,000 2566
392 R66076 การพัฒนาศักยภาพสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อพัฒนาแผนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด จังหวัดเชียงราย รศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 690,000 2566
393 R66077 การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวในบริเวณลุ่มน้ำโขงเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 8,980,000 2566
394 R66078 ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนายานพาหนะอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้เป็นระบบไฟฟ้า ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 660,000 2566
395 R66079 ดำเนินงานศึกษาผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงและแสงของแหล่งท่องเที่ยวตำบลเมืองเก่า ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 540,000 2566
396 R66080 กิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงราย ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 2,478,000 2566
397 R66081 การพัฒนาระบบการผลิตข้าวโพดตัดต้นสดและการแปรรูปสำหรับเลี้ยงสัตว์ด้วยระบบการเกษตรอัจฉริยะ ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 2,200,000 2566
398 R66082 การเคลื่อนไหวพื้นฐาน: ตรวจ-รักษา-เทรน (Fundamental Movement: Test-Treat-Train) ผศ.อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์ คณะสหเวชศาสตร์ 265,010 2566
399 R66083 การดูแลจัดการอาการปวดไหล่ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Management of shoulder pain in patients with stroke) ผศ.อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์ คณะสหเวชศาสตร์ 87,860 2566
400 R66084 แนวคิดการจัดการทางกายภาพบำบัดระบบหายใจในผู้ป่วยกลุ่มโรคปอดอุดกั้น ดร.นพรัตน์ สังฆฤทธิ์ คณะสหเวชศาสตร์ 121,130 2566
401 R66085 การฟื้นฟูการทำงานของหูชั้นในเพื่อความมั่นคงของการมองเห็นและการทรงตัวสำหรับนักกายภาพบำบัด นายวีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา คณะสหเวชศาสตร์ 106,270 2566
402 R66086 การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าเชิงนิเวศเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมการผลิตกบยั่งยืนสร้างสรรค์เชิงพานิชย์ สร้างชุมชนนวัตกรรมสู่การเป็นเมืองคลังแห่งอาหารจังหวัดพะเยา ผศ.ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 3,000,000 2566
403 R66087 ศิลปะการจัดตกแต่งดอกไม้เพื่อสร้างอาชีพ ดร.นิรมล พรมนิล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 4,150 2566
404 R66088 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565 นางสาวกัลยาพร กันอิน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20,000 2566
405 R66089 การยกระดับเศรษฐกิจร่วมไทย-ลาว ผ่านการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสินค้าโคเนื้อคุณภาพ เพื่อความยั่งยืนของพื้นที่เมืองชายแดนพะเยา เชียงราย ผศ.น.สพ.สมชาติ ธนะ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 2,500,000 2566
406 R66090 การเพิ่มศักยภาพในการผลิตแคนนาบินอยด์ของกัญชงและการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อระบบไบโอรีแอคเตอร์ รศ.ดร.สุภัค มหัทธนพรรค คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 980,000 2566
407 R66091 พะเยา: ต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ของทุกคน รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ คณะศิลปศาสตร์ 3,055,000 2566
408 R66092 การประยุกต์ใช้นวัตกรรมระบบการเติมน้ำใต้ดินแบบผสมผสานยกระดับการจัดการน้ำชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดพะเยา รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 600,000 2566
409 R66093 การขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของเครือข่ายเกษตรกรในสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดพะเยา ผศ.ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 600,000 2566
410 R66094 การจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้วยพันธกิจที่ 4 ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่นของชุมชนวัฒนธรรมระเบียงกว๊านพะเยา ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ คณะพยาบาลศาสตร์ 3,000,000 2566
411 R66095 การพัฒนาการผลิตสารปฏิชีวนะต้านเซลล์มะเร็งมูลค่าสูงจากน้ำหมักแป้งกับสเตรปโตมัยสีทแคลิฟอร์นิคัส ด้วยเทคนิคการสกัดแบบจุดขุ่นร่วมกับการพัฒนาการระบบนำส่งสารอนุภาคนาโน นางสาวกฤษณา พุกอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 832,500 2566
412 R66096 กิจกรรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ห้องเรียนพิเศษ (Education Hub) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ คณะวิทยาศาสตร์ 36,000 2566
413 R66097 การขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการจัดการดินปลูกเพื่อผลิตพืชอินทรีย์ของเครือข่ายเกษตรกรในสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดพะเยา ผศ.น.สพ.สมชาติ ธนะ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 600,000 2566
414 R66098 การยกระดับกลไกการบริหารจัดการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) ภายใต้การบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (อบจ.) ผศ.ดร.สมคิด จูหว้า คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2,500,000 2566
415 R66099 กิจกรรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมเสริมหลักสูตรนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์พลังสิบ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ คณะวิทยาศาสตร์ 9,000 2566
416 R66100 การถ่ายทอดความรู้จากเทคโนโลยีการทำสีย้อมผ้าธรรมชาติ ชิโบริ สู่การเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่น ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 600,000 2566
417 R66101 กิจกรรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนหลักสูตรโปรแกรมห้องเรียนเตรียมแพทย์ วิศวะ (GSM) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Perfect Lab โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ คณะวิทยาศาสตร์ 22,500 2566
418 R66102 กิจกรรมพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานธรณี (Geopark) วนอุทยานถ้ำหลวง -ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 2,808,000 2566
419 R66103 การขยายผลเทคโนโลยีผสมเทียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลิตกระบือคุณภาพด้วยเครือข่ายนวัตกรชุมชน ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 600,000 2566
420 R66104 การขยายผลเทคโนโลยีและกระบวนการยกระดับมาตรฐานฟาร์มกระบือเพื่อรองรับการค้าภายในและต่างประเทศ ผศ.ดร.สุรีย์พร แสงวงศ์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 600,000 2566
421 R66105 การศึกษาพัฒนากำลังคอนกรีต เพื่อวิเคราะห์ส่วนผสมคอนกรีตและ หากำลังรับแรงของคอนกรีต ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 นายธนกฤต เทพอุโมงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 27,000 2566
422 R66106 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ คณะวิทยาศาสตร์ 4,500 2566
423 R66107 โครงการพัฒนาระบบซอฟแวร์และแอพพลิเคชั่นเพื่อบริการประชาชน (Smart City) นายเชาวน์ ปอแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 70,000 2566
424 R66108 กิจกรรมปฏิบัติการทางทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนภูซางวิทยาคม จังหวัดพะเยา รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ คณะวิทยาศาสตร์ 9,000 2566
425 R66109 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 24,000 2566
426 R66110 การพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับแปลผลแปลงตัดของแปลงอ้อยด้วยข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมระบบเรดาร์ SAR รศ.ดร.ไพศาล จี้ฟู คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 324,720 2566
427 R66111 การสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนที่มารับบริการของเทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดร.นพดล ยศบุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์ 15,000 2566
428 R66112 ที่ปรึกษาสำรวจความหลากหลาย ทางชีวภาพในการสร้างมาตรฐานสวนยางพาราของเกษตรกร โครงการจัดทำระบบมาตรฐาน FSC-FM/COC จังหวัดพะเยา ผศ.ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 1,050,000 2566
429 R66113 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,000 2566
430 R66114 การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งผาสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,000 2566
431 R66115 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,000 2566
432 R66116 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการใช้บริการ ของเทศบาลตำบลงิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,000 2566
433 R66117 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการพัฒนาตำบลแม่ลาว ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,000 2566
434 R67013 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15,000 2566