ระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา || University of Phayao Research Management

Error:การเข้าสู่ ระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยาError:สถิติการเข้าใช้งานระบบ

64079
 

Error: คณะกรรมการดำเนินงาน

รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
นางสาวอัญชลี เทียมคีรี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย
นางจีรัชญ์ ริมจันทร์ หัวหน้างานบริหารทุนวิจัยและบริการวิชาการ
นางบุษบา วงศ์ไชย ผู้ประสานงานแหล่งทุนภายนอก(บริการวิชาการ) 054-466666 ต่อ 1047
นางสาวเด่นนภา ปัสตัน ผู้ประสานงานแหล่งทุนภายนอก 054-466666 ต่อ 1047
นางสาวอรพรรณ พรหมธนพันธ์ ผู้ประสานงานงบประมาณแผ่นดิน, งบประมาณทุน UoE 054-466666 ต่อ 3866
นางสาวเกตุวดี เครือวัลย์ ผู้ประสานงานงบประมาณรายได้,งบประมาณรายได้คณะ,งบประมาณแหล่งทุนส่วนตัว 054-466666 ต่อ 1047
นายนันทปรีชา ศรีเกิดครืน ผู้ประสานงาน 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม 054-466666 ต่อ 1047

Error: ผู้ประสานงานวิจัย

นางสาวณัฐธดา ขัตธิ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 054-466666 ต่อ3247
นางนุชรารัตน์ ถาวะดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 054-466666 ต่อ 2327
นางนงเยาว์ เฉพาะธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ 054466666 ต่อ 3101
นายไพบูลย์ สมศรี คณะเภสัชศาสตร์ 054-466666 ต่อ 3188
นายประจักร์ ขัตธิ คณะวิทยาศาสตร์ 054-466664 ต่อ 1714
นางสาวสุทธิดา ใจมูลมั่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 054-466666 ต่อ 3391
นางสาวกายรวี ฟูแสง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 054-4666669 ต่อ 3392
นางสาวธนกร สุขเกษม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 054-466666 ต่อ 3365
นางสาวปภาอร เขียวสีมา คณะทันตแพทยศาสตร์ 054466666 ต่อ 4741
นางสาวพัชรินทร์ สิทธิชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ 054-466666 ต่อ 3427
นางสาวกฤตพร จุใจ คณะนิติศาสตร์ 1137
นายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร คณะนิติศาสตร์ 054-466-6669 ต่อ 1619
นางสาวเมธินี หล้านามวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ 054-466666 ต่อ 3458
นางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล คณะแพทยศาสตร์ 054-466666 ต่อ 7018
นางสาววงเดือน ศักดิ์บุญเรือง คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 054-466666 ต่อ 1664
นายนฤพงศ์ สันทราย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6220
นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ คณะศิลปศาสตร์ 1684
นางสาวนุชนาถ ไชยมงคล คณะสหเวชศาสตร์ 3339
นายอนุชิต หน่อทอง คณะสหเวชศาสตร์ 3874
นางชุติมดี ไชยเบ้า วิทยาลัยการศึกษา 054-466666 ต่อ 1376
นายวิทวัส ธิวัย วิทยาลัยการศึกษา 1163
นายนพดล มั่นที่สุด คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 054-466666 ต่อ 3394
นางสาววินิตตา ลือชัย กองบริหารงานวิจัย 054466666 ต่อ 1048
นายศิริพงษ์ เผ่าต๊ะใจ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 054-466666 ต่อ 1308
นางรัฎติกาล ศรีชัยอินทร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 3313