ระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา || University of Phayao Research Management

Error: คณะกรรมการดำเนินงาน

ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ประธานกรรมการ
นายชำนาญ แสงแก้ว ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา รองประธานกรรมการ
นางสาวอรพรรณ พรหมธนพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
นางสาวเกตุวดี เครือวัลย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสุดาพร อาจหาญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

Error: ผู้ประสานงานวิจัย

นายประจักร์ ขัตธิ คณะวิทยาศาสตร์ 054466664 ต่อ 1014
นางสาวลานนา หมื่นจันทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 054-466666 ต่อ 3257
นางสาวอัจฉรา ขัตธิ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 054-466666 ต่อ3247
นางสาววงเดือน ศักดิ์บุญเรือง คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 054-466666 ต่อ 1664
นางนุชรารัตน์ ถาวะดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 054-466666 ต่อ 2319
นางสาวนุชนาถ ไชยมงคล คณะสหเวชศาสตร์ 3339
นางสาวเมธินี หล้านามวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ 054-466666 ต่อ 3318
นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ คณะศิลปศาสตร์ 054-466666 ต่อ 1684
นางสาวศิริเพ็ญ บุญสม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 054-466666 ต่อ 3391
นางสาวพัชรินทร์ สิทธิชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ 054-466666 ต่อ 3427
นางสาวกรรณิกา ชำนาญยา วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 054466666 ต่อ 3401
นายวิทวัส ธิวัย วิทยาลัยการศึกษา 1163
นายนฤพงศ์ สันทราย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6220
นางสาวธนกร สุขเกษม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 3355
นางสาวดารุณี วังเสาร์ คณะเภสัชศาสตร์ 054466666 ต่อ 3288
นางอัจฉราภรณ์ ภาระจริง คณะเภสัชศาสตร์ 054-466666 ต่อ 3287
นายศิริพงษ์ เผ่าต๊ะใจ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 054-466666 ต่อ 1308