ระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา || University of Phayao Research Management

Error: คณะกรรมการดำเนินงาน

รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
นางสาวอัญชลี เทียมคีรี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย
นางสาวอรพรรณ พรหมธนพันธ์ ผู้ประสานงานงบประมาณแผ่นดิน 054-466666 ต่อ 3866
นางสาวเกตุวดี เครือวัลย์ ผู้ประสานงานงบประมาณแผ่นดิน 054-466666 ต่อ 1047
นางจีรัชญ์ ริมจันทร์ ผู้ประสานงาน 1 คณะ 1 ผลิตภัณฑ์ 054-466666 ต่อ 1045
นางบุษบา วงศ์ไชย ผู้ประสานงานทุนบริการวิชาการ 054-466666 ต่อ 1045
นางสาวสิริทัชญา พามณี ผู้ประสานงานทุนวิจัย UoE 054-466666 ต่อ 1047

Error: ผู้ประสานงานวิจัย

นางสาวณัฐธดา ขัตธิ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 054-466666 ต่อ3247
นางนุชรารัตน์ ถาวะดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 054-466666 ต่อ 2327
นางสาวลานนา หมื่นจันทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ 054-466666 ต่อ 3257
นางสาวดารุณี วังเสาร์ คณะเภสัชศาสตร์ 054466666 ต่อ 3288
นางอัจฉราภรณ์ ภาระจริง คณะเภสัชศาสตร์ 054-466666 ต่อ 3287
นายไพบูลย์ สมศรี คณะเภสัชศาสตร์ 054-466666 ต่อ 3188
นายประจักร์ ขัตธิ คณะวิทยาศาสตร์ 054466664 ต่อ 1714
นางสาวศิริเพ็ญ บุญสม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 054-466666 ต่อ 3391
นางสาวณิชาภา ปัญโญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 054-4666669 ต่อ 3392
นางสาวธนกร สุขเกษม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 054-466666 ต่อ 3362
นางสาวพัชรินทร์ สิทธิชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ 054-466666 ต่อ 3427
นางสาวกฤตพร จุใจ คณะนิติศาสตร์ 1614
นางสาวเมธินี หล้านามวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ 054-466666 ต่อ 3458
นางสาววงเดือน ศักดิ์บุญเรือง คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 054-466666 ต่อ 1664
นายนฤพงศ์ สันทราย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6220
นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ คณะศิลปศาสตร์ 1684
นางสาวนุชนาถ ไชยมงคล คณะสหเวชศาสตร์ 3339
นายวิทวัส ธิวัย วิทยาลัยการศึกษา 1163
นายนพดล มั่นที่สุด คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 054-466666 ต่อ 3394
นางสาวกรรณิกา ชำนาญยา คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 054466666 ต่อ 3401
นายศิริพงษ์ เผ่าต๊ะใจ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 054-466666 ต่อ 1308