ระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา || University of Phayao Research Management

Error:ติดต่อเรา

ศิริลักษณ์ พิมมะสาร
สุดาพร อาจหาญ
อรพรรณ พรหมธนพันธ์
เกตุวดี เครือวัลย์
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 1047
โทรสาร 054-466-714