ระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา || University of Phayao Research Management

Error:การเข้าสู่ ระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยาError:สถิติการเข้าใช้งานระบบ

64079
 

ปี:
     
ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อนักวิจัย สังกัด วารสาร ประเภทผลงาน
1 The Causal Relationship Model of The Happiness of the Working Elderly within Career Groups นายสาธิต เชื้ออยู่นาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ International Journal of Multidisciplinary in Management and Tourism ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
2 Predictive Models for Dropout Rates Affected by COVID-19 Using Classification and Feature Selection Techniques ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร International Journal of Engineering Trends and Technology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
3 Predictive Models for Dropout Rates Affected by COVID-19 Using Classification and Feature Selection Techniques ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร International Journal of Engineering Trends and Technology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
4 Technology of digital art for adapting ancient visual art designs นายจิรวัฒน์ สุขแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
5 การศึกษาเปรียบเทียบและประยุกต์ใช้แบบจำลองสารสนเทศมิติที่สามในโครงการก่อสร้างอาคารที่พักแพทย์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงราย นายปัณณพงศ์ กุลพัฒน์เศรษฐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
6 A creation in abstract 3D art inspired from Pavo muticus imperator นายจิรวัฒน์ สุขแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
7 Crocodile oil Disrupts Mitochondrial Homeostasis and Exacerbates Diabetic Kidney Injury in Spontaneously Diabetic Torii Rats ดร.อนงค์ภรณ์ ขอบรูป คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Biomolecules ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
8 แบบจำลองความสัมพันธ์พหุระดับปัจจัยระดับโรงเรียนและระดับบุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนวัตกรรมของครูประถมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (A MULTILEVEL STRUCTURAL EQUATION MODELING OF FACTORS OF SCHOOL AND PERSONAL S’ LEVEL ON ELEMENTARY TEACHERS’ INNOVATIVE BEHAVIOR, THE OFFICE OF BASIC EDUCATION COMMISSION) นายสาธิต เชื้ออยู่นาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (3) (ผลงานละ 4,000 บาท)
9 ความหลากชนิดของพืชนํ้าในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ผศ.ดร.บุญช่วง บุญสุข คณะวิทยาศาสตร์ วารสารพฤกษศาสตร์ไทย ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
10 Antibacterial Activity of Coffea robusta Leaf Extract against Foodborne Pathogens ผศ.ดร.อัจฉริยา ยศบุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Journal of Microbiology and Biotechnology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
11 Antibacterial Activity of Coffea robusta Leaf Extract against Foodborne Pathogens ผศ.ดร.อัจฉริยา ยศบุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Journal of Microbiology and Biotechnology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
12 Polyester-releasing sesamin by electrospinning technique for the application of bone tissue engineering ผศ.ดร.บุณฑริกา เทพสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ design monomer and polymer ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
13 Polyester-releasing sesamin by electrospinning technique for the application of bone tissue engineering ผศ.ดร.บุณฑริกา เทพสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ Designed Monomers and Polymers ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
14 INERTIAL PARALLEL RELAXED CQ ALGORITHMS FOR COMMON SPLIT FEASIBILITY PROBLEMS AND ITS APPLICATION IN SIGNAL RECOVERY รศ.ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ Journal of Nonlinear and Convex Analysis ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
15 Oxygen Pulse at Anaerobic Threshold and Maximal Exercise and Their Correlation with Age, Weight, Height, and Pulmonary Function in Healthy Thais ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Journal of Exercise Physiology Online ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
16 Population Pharmacokinetics and Dose Optimization Based on Renal Function of Rivaroxaban in Thai Patients with Non-Valvular Atrial Fibrillation ดร.นภเกตน์ สิงห์คำ คณะเภสัชศาสตร์ Pharmaceutics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
17 Population Pharmacokinetics and Dose Optimization Based on Renal Function of Rivaroxaban in Thai Patients with Non-Valvular Atrial Fibrillation ดร.นภเกตน์ สิงห์คำ คณะเภสัชศาสตร์ Pharmaceutics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
18 M-Bi-base generator of ordered Gamma-semigroups รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ICIC Express Letters, Part B: Applications ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
19 M-Bi-base generator of ordered Gamma-semigroups รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ICIC Express Letters, Part B: Applications ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
20 On interior bases of a semigroup รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ Songklanakarin Journal of Science and Technology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
21 An MCDM technique using cosine and set-theoretic similarity measures for neutrosophic hypersoft set รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ Neutrosophic Sets and Systems ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
22 Length and mean fuzzy UP-subalgebras of UP-algebras รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ Caspian Journal of Mathematical Sciences ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (4) (ผลงานละ 5,000 บาท)
23 Interval-valued neutrosophic subalgebras of Hilbert algebras รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ Asia Pacific Journal of Mathematics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
24 ( inf, sup )-Hesitant fuzzy ideals of BCK/BCI-algebras รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ International Journal of Analysis and Applications ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
25 ( inf, sup )-Hesitant fuzzy ideals of BCK/BCI-algebras รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ International Journal of Analysis and Applications ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
26 Interval-valued neutrosophic ideals of Hilbert algebras รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ International Journal of Neutrosophic Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
27 Direct product of infinite family of B-algebras รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ European Journal of Pure and Applied Mathematics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
28 Direct product of infinite family of B-algebras รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ European Journal of Pure and Applied Mathematics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
29 Cubic intuitionistic structure applied to commutative ideals of BCK-algebras รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ Thai Journal of Mathematics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
30 Design-based learning to facilitate secondary students’ understanding of pulleys รศ.ดร.ลือชา ลดาชาติ วิทยาลัยการศึกษา Australasian Journal of Engineering Education ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
31 อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของคำว่า "(คน) แก่" ในภาษาไทย นางสาวพิชญ์สินี เสถียรธราดล คณะศิลปศาสตร์ วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
32 INF-Hesitant fuzzy ideals of semigroups and their INF-hesitant fuzzy translations รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
33 The Assessment of COVID-19 Burden during the First Wave of Pandemic in Thailand ผศ.ดร.กำธร ธรรมพิทักษ์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ Disease Control Journal ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (3) (ผลงานละ 4,000 บาท)
34 ระบบการวิเคราะห์สมรรถนะในกีฬาวอลเลย์บอล: ตัวชี้วัดสมรรถนะกีฬาวอลเลย์บอล ดร.ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ คณะวิทยาศาสตร์ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
35 Modified shrinking projection methods in CAT (0) space รศ.ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ Proceedings of the Estonian Academy of Sciences ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
36 Modified shrinking projection methods in CAT (O) space รศ.ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ Proceedings of the Estonian Academy of Sciences ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
37 Effects of breeding season and estrus synchronization protocols on the fertility of anestrus swamp buffaloes (Bubalus Bubalis) ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ Livestock Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
38 การจัดการปัญหาภัยแล้งโดยเครือข่ายภาครัฐในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผศ.น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
39 The relationships between stress, stress-coping behaviors, and suicidal risk among Thais who had become unemployed due to the COVID-19 pandemic: A cross-sectional study ดร.ณฐกร คำแก้ว คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Belitung Nursing Journal (BNJ) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
40 Effects of culture medium components and container type on growth and development of blackberry micropropagation นางสาวสุกัลยา ภู่ทอง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ Naresaun Phayao J ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
41 การวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา (Analysis Self-Assessment of Safety Management System in Nutrition Laboratory, School of Medical Science, University of Phayao) นางสาวรัตนา ใจบุญ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) (Council of University Administrative Staff of Thailand) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
42 Post Covid-19 Travel Behaviour of Thai Tourists in the Northern Region of Thailand. ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ Journal of Sustainable Tourism Developmemt. วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน 2022. ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
43 Ethnobotanical Study and Plant Dimension Classification in Kwan Phayao Community Areas, Phayao Province, Thailand. ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ AgBioForum The Journal of Agrobiotechnology Management & Economics. ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
44 New iterative methods for nonlinear operators as concerns convex programming applicable in differential problems, image deblurring, and signal recovering problems รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน คณะวิทยาศาสตร์ Mathematical Methods in the Applied Sciences ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
45 Investigation on luminescence properties and energy transfer of Gd3+ and Sm3+-doped phosphate glass for solid-state lighting รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ คณะวิทยาศาสตร์ Optik ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
46 Combining SMOTE and OVA with Deep Learning and Ensemble Classifiers for Multiclass Imbalanced ดร.รัตนาวดี พานทอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Journal of Computer Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
47 Nutritional status and related factors among ethnic preschool children in Northern Thailand: a cross-sectional study นางสาวณัฐนรี อนุกูลวรรธกะ คณะพยาบาลศาสตร์ Child Health Nursing Research ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
48 ประสิทธิผลของการใช้สื่อวีดิทัศน์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ร่วมกับโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอด โรงพยาบาลพะเยา (EFFECTIVENESS OF THE USE OF VIDEO MEDIA TO PROMOTE BREASTFEEDING IN CONJUNCTION WITH THE BREASTFEEDING PROMOTION PROGRAM FOR POSTPARTUM MOTHERSAT PHAYAO HOSPITAL) รศ.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณะเภสัชศาสตร์ Chiangrai Medical Journal , เชียงรายเวชสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
49 ESSENTIAL UP-FILTERS AND t-ESSENTIAL FUZZY UP-FILTERS OF UP-ALGEBRAS ผศ.ดร.ธิติ เกตุคำ คณะวิทยาศาสตร์ ICIC Express Letters ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
50 ESSENTIAL UP-FILTERS AND t-ESSENTIAL FUZZY UP-FILTERS OF UP-ALGEBRAS ผศ.ดร.ธิติ เกตุคำ คณะวิทยาศาสตร์ ICIC Express Letters ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
51 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุที่มีภาวะเสี่ยง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นายวินัฐ ดวงแสนจันทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
52 A Review Article: Fall Incidents and Interior Architecture—Influence of Executive Function in Normal Ageing ดร.อภิรักษ์ วงษ์เหมภูมิ คณะวิทยาศาสตร์ JOURNAL OF ARCHITECTURAL/PLANNING RESEARCH AND STUDIES (JARS) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
53 Measuring effects of height on the autonomic nervous system in middle-aged adolescents using the very low frequency band of heart rate variability ดร.อภิรักษ์ วงษ์เหมภูมิ คณะวิทยาศาสตร์ Ergonomics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
54 Sex difference in running stability analyzed based on a whole-body movement: A pilot study ผศ.ดร.อรุณีย์ พรหมศรี คณะสหเวชศาสตร์ Sports ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
55 Sex difference in running stability analyzed based on a whole-body movement: A pilot study ผศ.ดร.อรุณีย์ พรหมศรี คณะสหเวชศาสตร์ Sports ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
56 In vitro bioactivities and preparation of nanoemulsion from coconut oil loaded Curcuma aromatica extracts for cosmeceutical delivery systems ดร.กฤษฎา วุฒิกุล คณะเภสัชศาสตร์ Saudi Journal of Biological Sciences ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
57 In vitro bioactivities and preparation of nanoemulsion from coconut oil loaded Curcuma aromatica extracts for cosmeceutical delivery systems ดร.กฤษฎา วุฒิกุล คณะเภสัชศาสตร์ Saudi Journal of Biological Sciences ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
58 The successful treatment of Brevundimonas diminuta using ceftriaxone, in a patient on continuous ambulatory peritoneal dialysis: A case report and literature review นายสุกฤษฏิ์ กาญจนสุระกิจ คณะเภสัชศาสตร์ Thai Journal of Pharmaceutical Sciences ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
59 Development and internal validation of simplified predictive scoring (ICU-SEPSA score) for mortality in patients with multidrug resistant infection นายสุกฤษฏิ์ กาญจนสุระกิจ คณะเภสัชศาสตร์ Frontiers in Pharmacology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
60 Development and internal validation of simplified predictive scoring (ICU-SEPSA score) for mortality in patients with multidrug resistant infection นายสุกฤษฏิ์ กาญจนสุระกิจ คณะเภสัชศาสตร์ Frontiers in Pharmacology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
61 Safety of Vitamin K in mechanical heart valve patients with supratherapeutic INR: A systematic review and meta-analysis นายสุกฤษฏิ์ กาญจนสุระกิจ คณะเภสัชศาสตร์ Medicine (United States) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
62 Safety of Vitamin K in mechanical heart valve patients with supratherapeutic INR: A systematic review and meta-analysis นายสุกฤษฏิ์ กาญจนสุระกิจ คณะเภสัชศาสตร์ Medicine (United States) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
63 Safety of Vitamin K in mechanical heart valve patients with supratherapeutic INR: A systematic review and meta-analysis นายสุกฤษฏิ์ กาญจนสุระกิจ คณะเภสัชศาสตร์ Medicine (United States) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
64 Bicistronic vector-based procedure to measure correlative expression and bacteriostatic activity of recombinant neutrophil gelatinase-associated lipocalin ดร.สมโภช เสาร์อิน คณะสหเวชศาสตร์ Biotechnology & Biotechnological Equipment ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
65 Health Literacy and Behavioral Model of Dhammanamai among Village Health Volunteers in the Northern Thailand นางสาววิริญญา เมืองช้าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ Journal of Public Health and Development ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
66 Optical properties and anti-microbial activities of chalcopyrite/wurtzite CuInS2 nanostructures synthesized via cyclic microwave irradiation ดร.นวพงษ์ ชำหา คณะเภสัชศาสตร์ Materials letters ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
67 ผลการเปรียบเทียบระดับความสามารถในการผลิตวิดีโอการสอน ด้วยตนเองของนิสิตครู นายนรินธน์ นนทมาลย์ วิทยาลัยการศึกษา วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
68 ผลการศึกษาคุณลักษณะของผู้สอนออนไลน์ ลักษณะการเรียนรู้ และความยึดมั่นผูกพันในการเรียนออนไลน์ของนิสิตครู นายนรินธน์ นนทมาลย์ วิทยาลัยการศึกษา วิชาการธรรมทรรศน์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
69 The Influence of Air Pollution on Disease and Related Health Problems in Northern Thailand ผศ.ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ คณะสาธารณสุขศาสตร์ Sains Malaysiana ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
70 INF-Hesitant fuzzy ideals of semigroups and their INF-hesitant fuzzy translations รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
71 Effect of Club Cell Protein 16 (CC16) on Quality of Life in Northern Thailand ผศ.ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ คณะสาธารณสุขศาสตร์ Atmosphere ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
72 The Use of Social Media Text-Based Exercises to Promote University Students’ Knowledge of Non-Academic and Academic English Language ดร.ชวนพิศ ศรีวิชัย คณะศิลปศาสตร์ Arab World English Journal ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
73 Combining SMOTE and OVA with Deep Learning and Ensemble Classifiers for Multiclass Imbalanced ดร.รัตนาวดี พานทอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Journal of Computer Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
74 Phase transition and optical characteristics of Mg doped CuAlO2 synthesized by facile thermal decomposition process ผศ.ดร.อารักษ์ กลิ่นบำรุง คณะวิทยาศาสตร์ Optik ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
75 Phenanthrene-enriched extract from Eulophia macrobulbon using subcritical dimethyl ether for phosphodiesterase-5A1 inhibition ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล คณะเภสัชศาสตร์ Scientific reports ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
76 การดื้อยาปฏิชีวนะและความหลากหลายทางพันธุกรรมของ Escherichia coli ที่แยกได้จากมูลสุกรในจังหวัดพะเยา นางสาวนิศรา บุญเกิด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
77 A modified parallel monotone hybrid algorithm for a finite family of G-nonexpansive mappings application to a novel signal recovery รศ.ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ Results in Nonlinear Analysis ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
78 A new generalized forward-backward splitting method in reflexive Banach spaces รศ.ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ Journal of Nonlinear and Convex Analysis ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
79 A new generalized forward-backward splitting method in reflexive Banach spaces รศ.ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ Journal of Nonlinear and Convex Analysis ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
80 Antimicrobial resistance profiles of Salmonella spp. isolated from swine feces in Phayao province, Thailand นางสาวนิศรา บุญเกิด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Journal of Food Health and Bioenvironmental Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (3) (ผลงานละ 4,000 บาท)
81 A Hybrid Algorithm for Pseudo-contractive Mappings รศ.ดร.กมลรัตน์ แนมมณี คณะวิทยาศาสตร์ Thai Journal of Mathethics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
82 A double proximal gradient method with new linesearch for solving convex minimization problem with application to data classification รศ.ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ Results in nonlinear analysis ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
83 First study on virulence genes, antimicrobial resistance, and integrons in Escherichia coli isolated from cage, free-range, and organic commercial eggs in Phayao Province, Thailand ดร.อชิรญา ศิริภาพ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Veterinary World ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
84 The use of social media text-based exercises to promote university students' knowledge of non-academic and academic English language ดร.ชวนพิศ ศรีวิชัย คณะศิลปศาสตร์ Arab World English Journal ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
85 The use of social media text-based exercises to promote university students' knowledge of non-academic and academic English language ดร.ชวนพิศ ศรีวิชัย คณะศิลปศาสตร์ Arab World English Journal ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (4) (ผลงานละ 5,000 บาท)
86 New proximal type algorithms for convex minimization and its application to image deblurring รศ.ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ Computational and Applied Mathematics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
87 Implementation of Data Analytics and Machine Learning in Thailand Education Sector ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
88 Implementation of Data Analytics and Machine Learning in Thailand Education Sector ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
89 Implementation of Data Analytics and Machine Learning in Thailand Education Sector ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
90 การพัฒนาระบบการขอใช้เครื่องมือปฏิบัติการด้วยระบบสแกนคิวอาร์โค้ดของนิสิตแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวสิริมา วงษ์พล คณะสาธารณสุขศาสตร์ วารสาร Mahidol R2R e-Journal ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
91 High prevalence of extendedspectrum beta-lactamaseproducing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae isolates: A 5-year retrospective study at a Tertiary Hospital in Northern Thailand ผศ.ดร.กฤษณะ คู่เทียม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Frontiers in Cellular and Infection Microbiology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
92 Antibacterial, antibiofilm, and antimotility signatures of some natural antimicrobials against Vibrio cholerae ดร.วราภรณ์ กุศลารักษ์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ FEMS Microbiology Letters ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
93 Enhancing Thai-English Translation Capabilities of EFL Undergraduates with the Principle of Haujai Nakpraj (Learned-man Approach) ดร.สิงห์คำ รักป่า คณะศิลปศาสตร์ World Journal of English Language ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
94 Enhancing Thai-English Translation Capabilities of EFL Undergraduates with the Principle of Haujai Nakpraj (Learned-man Approach) ดร.สิงห์คำ รักป่า คณะศิลปศาสตร์ World Journal of English Language ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
95 Effect of Adding Monohydrocalcite on the Microstructural Change in Cement Hydration นางสาววนาวัลย์ ปรากฎ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ACS Omega ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
96 Effect of Adding Monohydrocalcite on the Microstructural Change in Cement Hydration นางสาววนาวัลย์ ปรากฎ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ACS Omega ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
97 High prevalence of extended-spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae isolates: A 5-year retrospective study at a Tertiary Hospital in Northern Thailand ผศ.ดร.กฤษณะ คู่เทียม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Frontiers in Cellular and Infection Microbiology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
98 High prevalence of extendedspectrum beta-lactamaseproducing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae isolates: A 5-year retrospective study at a Tertiary Hospital in Northern Thailand ผศ.ดร.กฤษณะ คู่เทียม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Frontiers in Cellular and Infection Microbiology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
99 Identification and expression of a transforming growth factor beta homologue in the tropical liver fluke Fasciola gigantica ผศ.ดร.อรอำไพ จ่าภา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Parasitology Research ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
100 Molecular detection and dense granule antigen 6 genotyping of feline Toxoplasma gondii in Phayao, Thailand ผศ.ดร.อรอำไพ จ่าภา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Veterinary World ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
101 Molecular detection and dense granule antigen 6 genotyping of feline Toxoplasma gondii in Phayao, Thailand ผศ.ดร.อรอำไพ จ่าภา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Veterinary World ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
102 Molecular detection and dense granule antigen 6 genotyping of feline Toxoplasma gondii in Phayao, Thailand ผศ.ดร.อรอำไพ จ่าภา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Veterinary World ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
103 Health literacy, anxiety and stress among people during Coronavirus-2019 pandemic at the northern of Thailand นางอรทัย เกตุขาว คณะสาธารณสุขศาสตร์ Journal of public health and development. ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
104 FallNeXt: A Deep Residual Model based on Multi-Branch Aggregation for Sensor-based Fall Detection รศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI-CIT) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
105 FallNeXt: A Deep Residual Model based on Multi-Branch Aggregation for Sensor-based Fall Detection รศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI-CIT) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
106 Antibacterial Activity of Coffea robusta Leaf Extract against Foodborne Pathogens ผศ.ดร.อัจฉริยา ยศบุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Journal of Microbiology and Biotechnology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
107 Potential wound healing effect of biocellulose/Aloe vera gel extract in diabetic rats ผศ.ดร.อัจฉริยา ยศบุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Journal of Microbiology and Biotechnology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
108 Red Rice Bran Extract Attenuates Adipogenesis and Inflammation on White Adipose Tissues in High-Fat Diet-Induced Obese Mice ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง คณะแพทยศาสตร์ Foods ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
109 Effects of Red Rice Bran Extract on High-Fat Diet-Induced Obesity and Insulin Resistance in Mice ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง คณะแพทยศาสตร์ Preventive Nutrition and Food Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
110 Effects of Red Rice Bran Extract on High-Fat Diet-Induced Obesity and Insulin Resistance in Mice ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง คณะแพทยศาสตร์ Preventive Nutrition and Food Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
111 การรับรู้ของผู้ป่วยเบาหวานต่อโรคหลอดเลือดสมองในพื้นที่ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผศ.ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว คณะสาธารณสุขศาสตร์ วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
112 Red Rice Bran Extract Attenuates Adipogenesis and Inflammation on White Adipose Tissues in High-Fat Diet-Induced Obese Mice ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง คณะแพทยศาสตร์ Foods ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
113 Adverse events related to herbal products used by patients presenting at emergency departments ดร.สุนันทา วงศ์รัตนกมล คณะสาธารณสุขศาสตร์ European Journal of Translational and Clinical Medicine ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
114 Cultivating a Design Thinking Mindset in Educationally Disadvantaged Students Using a Design-based Activity รศ.ดร.ลือชา ลดาชาติ วิทยาลัยการศึกษา International Journal of Innovation in Science and Mathematics Education ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
115 Influence of an Inquiry-based Professional Development on Science Teachers’ Orientations to Teaching Science รศ.ดร.ลือชา ลดาชาติ วิทยาลัยการศึกษา Journal of Turkish Science Education ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
116 การส่งเสริมอภิปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการเรียนรู้บนฐานการออกแบบ: กรณีศึกษาเชิงผสมผสานวิธี รศ.ดร.ลือชา ลดาชาติ วิทยาลัยการศึกษา ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
117 ความสัมพันธ์ระหว่างแบบลายนิ้วมือและนักเรียนที่มีพฤติกรรมการเล่นเกม (Relationship between Fingerprint Pattern and Gaming Behaviors of Students) นายกษิฎิฏฏ์ มีพรหม วิทยาลัยการศึกษา Journal of Modern Learning Development ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
118 SUP-HESITANT FUZZY BI-INTERIOR IDEAL IN SEMIGROUPS ผศ.ดร.ธิติ เกตุคำ คณะวิทยาศาสตร์ ICIC Express Letters ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
119 SUP-HESITANT FUZZY BI-INTERIOR IDEAL IN SEMIGROUPS ผศ.ดร.ธิติ เกตุคำ คณะวิทยาศาสตร์ ICIC Express Letters ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
120 Assessing walking stability based on whole-body movement derived from a depth-sensing camera ผศ.ดร.อรุณีย์ พรหมศรี คณะสหเวชศาสตร์ Sensors ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
121 จุมปีจุมปา นางสาวพัชราภรณ์ ลือราช คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์  ข้อ 3 (1)   (ผลงานละ   1,500  บาท)
122 Assessing walking stability based on whole-body movement derived from a depth-sensing camera ผศ.ดร.อรุณีย์ พรหมศรี คณะสหเวชศาสตร์ Sensors ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
123 CUBIC (1, 2) -IDEALS ON SEMIGROUPS ผศ.ดร.ธิติ เกตุคำ คณะวิทยาศาสตร์ TWMS Journal of Applied and Engineering Mathematics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
124 สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนิสิตรายวิชากิจกรรมนันทนาการและกลุ่มสัมพันธ์ ผศ.ดร.กฤษดา ตามประดิษฐ์ คณะวิทยาศาสตร์ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
125 Green synthesis of ZnO nanoparticles by pineapple peel extract from various alkali sources ผศ.ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ Journal of Asian Ceramic Societies ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
126 Green synthesis of ZnO nanoparticles by pineapple peel extract from various alkali sources ผศ.ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ Journal of Asian Ceramic Societies ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
127 การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งตามแนวคิดการศึกษาเชิงวิพากษ์สำหรับนิสิตวิชาชีพครู ดร.วสันต์ สรรพสุข วิทยาลัยการศึกษา วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
128 Convergence analysis of a modified forward-backward splitting algorithm for minimization and application to image recovery รศ.ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ Computational and mathematical methods ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
129 FINITE BEAM ELEMENT BASED ON THE STRAINDRIVEN MODEL FOR ANALYSES OF NANOBEAMS ON SUBSTRATE MEDIA ผศ.ดร.วรเทพ แซ่ล่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ Suranaree Journal of Science and Technology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
130 EXTRACTION OF ORGANOCHLORINE PESTICIDES FROM HONEY USING DISPERSIVE LIQUID-LIQUID MICROEXTRACTION TECHNIQUE AND DETERMINED BY GAS CHROMATOGRAPHY–ELECTRON CAPTURE DETECTOR ดร.รัติยา ณ อุบล คณะวิทยาศาสตร์ Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (3) (ผลงานละ 4,000 บาท)
131 Oxygen Pulse at Anaerobic Threshold and Maximal Exercise and Their Correlation with Age, Weight, Height, and Pulmonary Function in Healthy Thais ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Journal of Exercise Physiology Online ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
132 การเปรียบเทียบแบบจำลอง CLUMondo และแบบจำลอง CA-Logistic ในการพยากรณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมือง กรณีศึกษา อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผศ.ดร.นิติ เอี่ยมชื่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (3) (ผลงานละ 4,000 บาท)
133 Integrated remote sensing and GIS approach for water quality analysis of Kwan Phayao Lake Thailand ผศ.ดร.นิติ เอี่ยมชื่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Journal of Positive School Psychology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
134 Botanical aspects, phytochemicals, and toxicity of Tamarindus indica leaf and a systematic review of antioxidant capacities of T. indica leaf extracts นางสาวสนธยา สุขยิ่ง คณะเภสัชศาสตร์ Frontiers in Nutrition ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
135 A Predictive Model for Depression Risk in Thailand Teenagers during COVID-19 ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Journal of Advances in Information Technology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
136 Self-Regulated Learning Model in Educational Data Mining ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร International Journal of Emerging Technologies in Learning ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
137 Characterization Clustering of Educational Technologists Achievement in Higher Education Using Machine Learning Analysis ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร International Journal of Information and Education Technology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
138 Predictive Model for Clustering Learning Outcomes Affected by COVID-19 Using Ensemble Learning Techniques ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร European Journal of Educational Research ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
139 Predictive Model for Clustering Learning Outcomes Affected by COVID-19 Using Ensemble Learning Techniques ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร International Journal of Educational Methodology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
140 Predictive Model for Clustering Learning Outcomes Affected by COVID-19 Using Ensemble Learning Techniques ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร International Journal of Educational Methodology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
141 Modulation of lower-limb muscle activity in maintaining unipedal balance according to surface stability, sway direction, and leg dominance ผศ.ดร.อรุณีย์ พรหมศรี คณะสหเวชศาสตร์ Sports ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
142 Modulation of lower-limb muscle activity in maintaining unipedal balance according to surface stability, sway direction, and leg dominance ผศ.ดร.อรุณีย์ พรหมศรี คณะสหเวชศาสตร์ Sports ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
143 Effect of thermochemical pretreatment on the sugar recovery from casava waste for bioethanol production: Process optimization and characterization ผศ.ดร.เนทิยา กรีธาชาติ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ็Heliyon ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
144 Enhancing Thai-English Translation Capabilities of EFL Undergraduates with the Principle of Haujai Nakpraj (Learned-man Approach) ดร.สิงห์คำ รักป่า คณะศิลปศาสตร์ World Journal of English Language ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
145 การคาดการณ์จํานวนพนักงานขับรถบรรทุก บนโครงข่ายถนนในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออกของประเทศไทยโดยใช้แบบจําลองการตัดสินใจแบบต่อเนื่อง 4 ขั้นตอน ผศ.ดร.อภิชาต บัวกล้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (RMUTI Journal Science and Technology) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
146 Population Pharmacokinetics/Pharmacodynamics and Clinical Outcomes of Meropenem in Critically Ill Patients นางสาวอภิญญา บุญเป็ง คณะเภสัชศาสตร์ Antimicrobial Agents and Chemotherapy ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
147 Population Pharmacokinetics/Pharmacodynamics and Clinical Outcomes of Meropenem in Critically Ill Patients นางสาวอภิญญา บุญเป็ง คณะเภสัชศาสตร์ Antimicrobial Agents and Chemotherapy ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
148 Rare prenylated isoflavonoids from the young twigs of Millettia extensa and their cytotoxic activities รศ.ดร.สาโรจน์ จีนประชา คณะวิทยาศาสตร์ RSC ADVANCES ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
149 Rare prenylated isoflavonoids from the young twigs of Millettia extensa and their cytotoxic activities รศ.ดร.สาโรจน์ จีนประชา คณะวิทยาศาสตร์ RSC Advances ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
150 การรักษาโรคกระดูกคอเสื่อมด้วยการฝังเข็มและการนวดทุยหนา นางสาวปุณยภัสร์ ศิริธีราฐิติกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ วารสารวิชาการสาธารณสุข ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
151 The potential of Clausena lansium (Lour.) peel extract consumption on hyperglycemia, hyperlipidemia and augmented oxidative stress in Type-2 diabetic model rats รศ.ดร.วาทิตา ผจญภัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Journal of applied pharmaceutical science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
152 Human Resource Management Strategies in Hybrid Working Model Using Learning Dashboard Visualization Analysis ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Journal of Southwest Jiaotong University ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
153 Human Resource Management Strategies in Hybrid Working Model Using Learning Dashboard Visualization Analysis ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร International Journal of Advanced Computer Science and Applications ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
154 Human Resource Management Strategies in Hybrid Working Model Using Learning Dashboard Visualization Analysis ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Journal of Southwest Jiaotong University ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
155 The Flavor of Indigo นางสาวพัชราภรณ์ ลือราช คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 3 (4) (ผลงานละ 12,000 บาท)
156 Population Pharmacokinetics/Pharmacodynamics and Clinical Outcomes of Meropenem in Critically Ill Patients นางสาวอภิญญา บุญเป็ง คณะเภสัชศาสตร์ Antimicrobial Agents and Chemotherapy ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
157 COVID-19-related knowledge influences mental health, self-care behaviors, and quality of life among elderly with non-communicable diseases in Northern Thailand รศ.ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ Frontiers in Public Health ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
158 COVID-19-related knowledge influences mental health, self-care behaviors, and quality of life among elderly with non-communicable diseases in Northern Thailand รศ.ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ Frontiers in Public Health ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
159 COVID-19-related knowledge influences mental health, self-care behaviors, and quality of life among elderly with non-communicable diseases in Northern Thailand รศ.ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ Frontiers in Public Health ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
160 First study on virulence genes, antimicrobial resistance, and integrons in Escherichia coli isolated from cage, free-range, and organic commercial eggs in Phayao Province, Thailand ดร.อชิรญา ศิริภาพ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Veterinary World ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
161 Characterization of a soil-rough structure interface using direct shear tests with varying cyclic amplitude and loading sequences under a large cyclic testing cycle condition ผศ.ดร.สุริยาวุธ ประอ้าย คณะวิศวกรรมศาสตร์ Acta Geotechnica ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
162 Adapting step size algorithms for solving split equilibrium problems with applications to signal recovery รศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Journal of Inequalities and Applications ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
163 Adapting step size algorithms for solving split equilibrium problems with applications to signal recovery รศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Journal of Inequalities and Applications ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
164 Using mind-mapping to develop EFL students' writing performance ดร.รัตนา ยาวิเลิง คณะศิลปศาสตร์ English Language Teaching ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (4) (ผลงานละ 5,000 บาท)
165 Using Mind-Mapping to Develop EFL Students’ Writing Performance ดร.รัตนา ยาวิเลิง คณะศิลปศาสตร์ English Language Teaching ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
166 Ninth-Grade Students’ Perceptions on the Design-Thinking Mindset in the Context of Reverse Engineering รศ.ดร.ลือชา ลดาชาติ วิทยาลัยการศึกษา International Journal of Technology and Design Education ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
167 Inverse int-fuzzy soft (left, right) ideals over semigroups ผศ.ดร.พีรพงษ์ สืบแสน คณะวิทยาศาสตร์ Italian Journal of Pure and Applied Mathematics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
168 Student Employment Context and Learning Achievement Cluster Forecasting Model for Educational Technologists ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร International Journal of Engineering Trends and Technology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
169 Student Employment Context and Learning Achievement Cluster Forecasting Model for Educational Technologists ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร International Journal of Engineering Trends and Technology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
170 The relationships between stress, stress-coping behaviors, and suicidal risk among Thais who had become unemployed due to the COVID-19 pandemic: A cross-sectional study ดร.ณฐกร คำแก้ว คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Belitung Nursing Journal ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
171 The relationships between stress, stress-coping behaviors, and suicidal risk among Thais who had become unemployed due to the COVID-19 pandemic: A cross-sectional study ดร.ณฐกร คำแก้ว คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Belitung Nursing Journal ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
172 Improving Predictive Model to Prevent Students’ Dropout in Higher Education Using Majority Voting and Data Mining Techniques ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Lecture Notes in Computer Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
173 Evolutionary Feature Weighting Optimization and Majority Voting Ensemble Learning for Curriculum Recommendation in the Higher Education ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Lecture Notes in Computer Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
174 On matrix sequences represented by negative indices Pell and Pell–Lucas number with the decoding of lucas blocking error correcting codes ผศ.ดร.กรรณิการ์ ขำพึ่งสน คณะวิทยาศาสตร์ Discrete Mathematics, Algorithms and Applications ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
175 Artificial intelligent investigations for the dynamics of the bone transformation mathematical model รศ.ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ Informatics in Medicine Unlocked ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
176 A modified inertial viscosity extragradient type method for equilibrium problems application to classification of diabetes mellitus: Machine learning methods รศ.ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ AIMS Mathematics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
177 A Stochastic Bayesian Neural Network for the Mosquito Dispersal Mathematical System รศ.ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ Fractal and fractional ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
178 Swarming Computational Procedures for the Coronavirus-Based Mathematical SEIR-NDC Model รศ.ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ Journal of Mathematics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
179 Some Semigroups Characterized in Terms of Cubic Bipolar Fuzzy Ideals ผศ.ดร.ธิติ เกตุคำ คณะวิทยาศาสตร์ Engineering Letters ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
180 Some Semigroups Characterized in Terms of Cubic Bipolar Fuzzy Ideals ผศ.ดร.ธิติ เกตุคำ คณะวิทยาศาสตร์ Engineering Letters ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
181 Wearable Fall Detection Based on Motion Signals Using Hybrid Deep Residual Neural Network รศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Lecture Notes in Computer Science (LNCS) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
182 Recognizing Driver Activities Using Deep Learning Approaches Based on Smartphone Sensors รศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Lecture Notes in Computer Science (LNCS) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
183 Research on factors affecting tourist involvement in coffee tourism after the COVID-19 pandemic in Thailand. ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ F1000Research ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
184 Research on factors affecting tourist involvement in coffee tourism after the COVID-19 pandemic in Thailand. ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ F1000Research ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
185 Phuket mascot design from based on cultural value นายจิรวัฒน์ สุขแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
186 Preventive Effect of Nuciferine on H2O2-Induced Fibroblast Senescence and Pro-Inflammatory Cytokine Gene Expression ผศ.ดร.ศุภชัย เจริญสิน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Molecules ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
187 Preventive Effect of Nuciferine on H2O2-Induced Fibroblast Senescence and Pro-Inflammatory Cytokine Gene Expression ผศ.ดร.ศุภชัย เจริญสิน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Molecules ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
188 Impacts of surgical mask wearing on cardiopulmonary fitness using a six-minute walk test among older adults with hypertension ดร.พัชรียา อัมพุธ คณะสหเวชศาสตร์ Canadian Journal of Respiratory Therapy ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
189 Impacts of surgical mask wearing on cardiopulmonary fitness using a six-minute walk test among older adults with hypertension ดร.พัชรียา อัมพุธ คณะสหเวชศาสตร์ Canadian journal of respiratory therapy ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
190 Effect of alcohol consumption on relapse outcomes among tuberculosis: A systematic review and meta -analysis ผศ.ดร.ดาว เวียงคำ คณะพยาบาลศาสตร์ Frontiers in Public Health ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
191 Effect of alcohol consumption on relapse outcomes among tuberculosis patients: A systematic review and meta-analysis ผศ.ดร.ดาว เวียงคำ คณะพยาบาลศาสตร์ Frontiers in Public Health ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
192 Effect of alcohol consumption on relapse outcomes among tuberculosis patients: A systematic review and meta-analysis ผศ.ดร.ดาว เวียงคำ คณะพยาบาลศาสตร์ Frontiers in Public Health ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
193 A Modified Inertial Parallel Viscosity-Type Algorithm for a Finite Family of Nonexpansive Mappings and Its Applications รศ.ดร.ดำรงศักดิ์ แย้มบางหวาย คณะวิทยาศาสตร์ Mathematics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
194 ปัจจัยทำนายผลการสอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ของผู้สอบประจำปี 2563 สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวสายสุนีย์ คนสนิท คณะสหเวชศาสตร์ วารสาร Mahidol R2R e-Journal ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
195 Assessment of YOLOv3 for caries detection in bitewing radiographs based on the ICCMS™ radiographic scoring system ผศ.วัฒนพงศ์ สุทธภักดิ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Clinical Oral Investigations ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
196 Bending, buckling and free vibration analyses of nanobeam-substrate medium systems ผศ.ดร.วรเทพ แซ่ล่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ Facta Universitatis. Series: Mechanical Engineering ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
197 The Water Quality Assessment and Biodiversity of Phytoplankton in Phayao Lake, Phayao Province, Thailand รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี AgBioForum ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
198 Analysis of bilateral muscle coordination for characterizing neuromuscular function in postural control ผศ.ดร.อรุณีย์ พรหมศรี คณะสหเวชศาสตร์ MethodsX ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
199 Analysis of bilateral muscle coordination for characterizing neuromuscular function in postural control ผศ.ดร.อรุณีย์ พรหมศรี คณะสหเวชศาสตร์ MethodsX ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
200 Multi criteria group decision making based on VIKOR and TOPSIS methods for Fermatean fuzzy soft with aggregation operators รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ICIC Express Letters ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
201 Multi criteria group decision making based on VIKOR and TOPSIS methods for Fermatean fuzzy soft with aggregation operators รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ICIC Express Letters ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
202 Interval valued opposition intuitionism fuzzy sub-implication ideals, sub-commutative ideals and positive implication ideals of subtraction G-algebras รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ IAENG International Journal of Computer Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
203 Interval valued opposition intuitionism fuzzy sub-implication ideals, sub-commutative ideals and positive implication ideals of subtraction G-algebras รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ IAENG International Journal of Computer Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
204 Abelian subgroups based on (3, 2) - fuzzy sets รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ IAENG International Journal of Computer Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
205 Abelian subgroups based on (3, 2) - fuzzy sets รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ IAENG International Journal of Computer Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
206 Bipolar fuzzy comparative UP-filters รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ IAENG International Journal of Applied Mathematics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
207 Bipolar fuzzy comparative UP-filters รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ IAENG International Journal of Applied Mathematics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
208 Interval valued neutrosophic subbisemirings of bisemirings รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ International Journal of Neutrosophic Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
209 Interval valued neutrosophic subbisemirings of bisemirings รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ International Journal of Neutrosophic Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
210 Agriculture production decision making using generalized q-rung neutrosophic soft set method รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ International Journal of Neutrosophic Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
211 Agriculture production decision making using generalized q-rung neutrosophic soft set method รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ International Journal of Neutrosophic Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
212 Interval-valued neutrosophic deductive systems of Hilbert algebras รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ International Journal of Neutrosophic Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
213 Interval-valued neutrosophic deductive systems of Hilbert algebras รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ International Journal of Neutrosophic Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
214 The Water Quality Assessment and Biodiversity of Phytoplankton in Phayao Lake, Phayao Province, Thailand รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี AgBioForum ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
215 The Situation Survey of Community-Based Tourism Amid the Era of COVID-19 in Phayao Province Thailand ผศ.ดร.สุริยา ส้มจันทร์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ Res Militaris ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
216 Outcome-Oriented Online Instructional Management Model for Tourism and Hospitality Industry Students in Higher Education ผศ.ดร.สุริยา ส้มจันทร์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ Res Militaris ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
217 Outcome-Oriented Online Instructional Management Model for Tourism and Hospitality Industry Students in Higher Education ผศ.ดร.สุริยา ส้มจันทร์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ Res Militaris ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
218 The Situation Survey of Community-Based Tourism Amid the Era of COVID-19 in Phayao Province Thailand ผศ.ดร.สุริยา ส้มจันทร์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ Res Militaris ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
219 The Situation Survey of Community-Based Tourism Amid the Era of COVID-19 in Phayao Province Thailand ผศ.ดร.สุริยา ส้มจันทร์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ Res Militaris ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
220 Outcome-Oriented Online Instructional Management Model for Tourism and Hospitality Industry Students in Higher Education ผศ.ดร.สุริยา ส้มจันทร์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ Res Militaris ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
221 Ergonomic Risk Factors for Musculoskeletal Disorders among Ethnic Lychee–Longan Harvesting Workers in Northern Thailand นายศุภกาญจน์ แก่นท้าว คณะสาธารณสุขศาสตร์ Healthcare ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
222 Ergonomic Risk Factors for Musculoskeletal Disorders among Ethnic Lychee–Longan Harvesting Workers in Northern Thailand นายศุภกาญจน์ แก่นท้าว คณะสาธารณสุขศาสตร์ Healthcare ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
223 Evaluation of anti-hyperglycemia and complications of red and black Thai Jasmine rice cultivars in streptozotocin-induced diabetic rats ดร.นิจติยา สุวรรณสม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Molecules ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
224 Evaluation of anti-hyperglycemia and complications of red and black Thai Jasmine rice cultivars in streptozotocin-induced diabetic rats ดร.นิจติยา สุวรรณสม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Molecules ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
225 Evaluation of anti-hyperglycemia and complications of red and black Thai Jasmine rice cultivars in streptozotocin-induced diabetic rats ดร.นิจติยา สุวรรณสม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Molecules ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
226 Nano I-connectedness and strongly nano I-connectedness in ideal nano topological spaces รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ Mathematics and Statistics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
227 Nano I-connectedness and strongly nano I-connectedness in ideal nano topological spaces รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ Mathematics and Statistics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
228 Anti-hesitant fuzzy subalgebras, ideals and deductive systems of Hilbert algebras รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ Mathematics and Statistics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
229 INTUITIONISTIC HESITANT FUZZY IDEALS WHICH COINCIDE IN SEMIGROUPS ผศ.ดร.ธิติ เกตุคำ คณะวิทยาศาสตร์ Missouri Journal of Mathematical Sciences ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
230 INTUITIONISTIC HESITANT FUZZY IDEALS WHICH COINCIDE IN SEMIGROUPS ผศ.ดร.ธิติ เกตุคำ คณะวิทยาศาสตร์ Missouri Journal of Mathematical Sciences ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
231 Cholesterol-Lowering Effects of Asperidine B, a Pyrrolidine Derivative from the Soil-Derived Fungus Aspergillus sclerotiorum PSU-RSPG178: A Potential Cholesterol Absorption Inhibitor ผศ.ดร.อัจฉราภรณ์ อ่อนตะวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Pharmaceuticals ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
232 Curcumin delivery using novel chitosan-polyethylene glycol diacrylate microencapsulation prepared via radiation-induced crosslinking ผศ.ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Journal of Applied Pharmaceutical Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
233 Factor Related to Club Cell Protein 16 (CC16) and Quality of Life in Northern Thailand ผศ.ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ คณะสาธารณสุขศาสตร์ EnvironmentAsia ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
234 Anti-hesitant fuzzy subalgebras, ideals and deductive systems of Hilbert algebras รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ Mathematics and Statistics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
235 Smartphone use and social media addiction in undergraduate students [version 1; peer review: awaiting peer review] รศ.ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม F1000Research ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
236 Naringin attenuates fructose-induced NAFLD progression in rats through reducing endogenous triglyceride synthesis and activating the Nrf2/HO-1 pathway นางสาวศิรินารถ เพ็งเนตร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Frontiers in Pharmacology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
237 Naringin attenuates fructose-induced NAFLD progression in rats through reducing endogenous triglyceride synthesis and activating the Nrf2/HO-1 pathway นางสาวศิรินารถ เพ็งเนตร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Frontiers in Pharmacology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
238 Naringin attenuates fructose-induced NAFLD progression in rats through reducing endogenous triglyceride synthesis and activating the Nrf2/HO-1 pathway นางสาวศิรินารถ เพ็งเนตร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Frontiers in Pharmacology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
239 A decision-making approach based on correlation coefficient for generalized multi-polar neutrosophic soft set รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ Neutrosophic Sets and Systems ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
240 A bi-endomorphism induces a new type of derivations on B-algebras รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ Italian Journal of Pure and Applied Mathematics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
241 inf-Hesitant and (sup, inf) - hesitant fuzzy ideals of ternary semigroups รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ Missouri Journal of Mathematical Sciences ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
242 Comparison of the efficacy of acupuncture at the TUNG ’s extra points and the traditional Chinese medicine points for elderly patients with chronic low back pain in Thailand นางสาวปุณยภัสร์ ศิริธีราฐิติกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ Journal of Acupuncture and Tuina Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
243 Pinostrobin from Boesenbergia rotunda attenuates oxidative stress and promotes functional recovery in rat model of sciatic nerve crush injury ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ทองรอง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Brazilian Journal of Medical and Biological Research ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
244 Combining the Characteristics of the Buddha Statue from Photogrammetry and 3D Creation นายจิรวัฒน์ สุขแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA) . ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
245 Atlas (C1) lateral mass screw placement using the intersection between lateral mass and inferomedial edge of the posterior arch: a cadaveric study นพ.วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง คณะแพทยศาสตร์ European Spine Journal ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
246 Dinactin: A New Antitumor Antibiotic with Cell Cycle Progression and Cancer Stemness Inhibiting Activities in Lung Cancer ผศ.ดร.อัญชลี ระวังการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Antibiotics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
247 Dinactin: A New Antitumor Antibiotic with Cell Cycle Progression and Cancer Stemness Inhibiting Activities in Lung Cancer ผศ.ดร.อัญชลี ระวังการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Antibiotics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
248 A Self-Adaptive Method for Split Common Null Point Problems and Fixed Point Problems for Multivalued Bregman Quasi-Nonexpansive Mappings in Banach Spaces ดร.พชร ใจโลกา คณะวิทยาศาสตร์ Filomat ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
249 Scaled consensus problems of multi agent systems via impulsive protocols ผศ.ดร.มานะ ดงอนนท์ คณะวิทยาศาสตร์ Applied Mathematical Modelling ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
250 Combination Therapy versus Monotherapy in the Treatment of Stenotrophomonas maltophilia Infections: A Systematic Review and Meta-Analysis นายสุกฤษฏิ์ กาญจนสุระกิจ คณะเภสัชศาสตร์ Antibiotics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
251 Combination Therapy versus Monotherapy in the Treatment of Stenotrophomonas maltophilia Infections: A Systematic Review and Meta-Analysis นายสุกฤษฏิ์ กาญจนสุระกิจ คณะเภสัชศาสตร์ Antibiotics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
252 Understanding sexual and reproductive health from the perspective of late adolescents in Northern Thailand: a phenomenological study นางสาวปาณิสรา หลีค้วน คณะพยาบาลศาสตร์ Reproductive Health Journal ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
253 Understanding sexual and reproductive health from the perspective of late adolescents in Northern Thailand: a phenomenological study นางสาวปาณิสรา หลีค้วน คณะพยาบาลศาสตร์ Reproductive Health Journal ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
254 Oxidative stress associated with impaired autonomic control and severity of lung function in COPD patients ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Journal of Exercise Rehabilitation ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
255 Coffee Tourism Behavior in Chiang Mai Province, Thailand:Application of the Modern Marketing Concept (4Es) ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ วารสารการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
256 Performance motivation and Dhammanamai health literacy according to Thai traditional medicine among village health volunteers in Uthaithani province นางสาววิริญญา เมืองช้าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ Journal of Public Health and Development ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
257 Perceptions of Caregivers about Preschool Children ’s Nutritional Care and Physical Activity through Tai Lue Traditions: A Qualitative Descriptive Study นางสาวณัฐนรี อนุกูลวรรธกะ คณะพยาบาลศาสตร์ Pacific Rim International Journal of Nursing Research ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
258 Species Diversity, Aboveground Biomass, and Carbon Storage of Watershed Forest in Phayao Province, Thailand รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี Environment and Natural Resources Journal ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
259 New Normal Interior Architecture: Space in Hotel Design นางนิลุบล ปุระพรหม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ Res Militaris ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
260 Perceptions of Caregivers about Preschool Children ’s Nutritional Care and Physical Activity through Tai Lue Traditions: A Qualitative Descriptive Study นางสาวณัฐนรี อนุกูลวรรธกะ คณะพยาบาลศาสตร์ Pacific Rim International Journal of Nursing Research ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
261 การวิเคราะห์กระบวนทัศน์และภาพแทน “พหุวัฒนธรรม” ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย (พ.ศ. 2503-2560) ดร.วสันต์ สรรพสุข วิทยาลัยการศึกษา วารสารมังรายสาร สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
262 A Novel of Cubic Ideals in Gamma-Semigroups ผศ.ดร.ธิติ เกตุคำ คณะวิทยาศาสตร์ International Journal of Analysis and Applications ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
263 A Novel of Cubic Ideals in Gamma-Semigroups ผศ.ดร.ธิติ เกตุคำ คณะวิทยาศาสตร์ International Journal of Analysis and Applications ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
264 ความเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 นางสาวพิชญาภา โสรัตน์ กองบริการการศึกษา วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
265 ปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจสละสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 นางสาวชลล์สิฌาณ์ พรหมเสน กองบริการการศึกษา วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
266 เซตแยกกันได้ เซตไม่เชื่อมโยง และเซตกระชับในปริภูมิเชิงทอพอโลยีวางนัยทั่วไปและโครงสร้างเล็กสุด ผศ.ดร.กรรณิการ์ ขำพึ่งสน คณะวิทยาศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
267 การสื่อสารความหมายของอาหารพื้นถิ่นของตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา Communicating the Meanings of Local Thai Cuisines in Nonglom Sub-district, Dok Kham Tai District, Phayao Province ดร.ณปภา สุวรรณรงค์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
268 การวินิจฉัยปัญหาสุขภาพชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (Community Health Problem Diagnosis for Health Promotion) ผศ.มณุเชษฐ์ มะโนธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ วารสารวิจัยการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Journal of Nursing and Health Science Research) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
269 MPC-based virtual energy storage system using PV and air conditioner to emulate virtual inertia and frequency regulation of the low-inertia microgrid รศ.ดร.จงลักษณ์ พาหะซา คณะวิศวกรรมศาสตร์ IEEE Access ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
270 Stature Estimation from the Sacrum in a Thai Population รศ.ดร.ภูวดล ด้วงโต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Biomedical Sciences and Clinical Medicine ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
271 Creative Tourism Development For Cultural Tourism Village At The Stagnation Stage ดร.นิรมล พรมนิล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ Journal of Positive School Psychology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
272 The Push-Pull Motivation Factors of Generation Y Tourists and Their Travel Intentions towards Thainess Tourism ดร.ชมพูนุช จิตติถาวร วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน (Journal of Sustainable Tourism Development: JSTD) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
273 Combining the Characteristics of the Buddha Statue from Photogrammetry and 3D Creation to Simulate the Combination of the Art of Creating Buddha Statue นายจิรวัฒน์ สุขแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร International Journal of Advanced Computer Science and Applications ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
274 Creative Tourism Development For Cultural Tourism Village At The Stagnation Stage ดร.นิรมล พรมนิล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ Journal of Positive School Psychology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
275 การใช้นิทานท้องถิ่นสองภาษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นายเกรียงศักดิ์ ฐานะกอง คณะศิลปศาสตร์ วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
276 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะโดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดทาง Microsoft Teams นายเกรียงศักดิ์ ฐานะกอง คณะศิลปศาสตร์ วารสารพิฆเนศวร์สาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
277 Matrices over commutative rings as sums of higher powers นางกุลธิดา เมืองมา คณะวิทยาศาสตร์ Linear and Multilinear Algebra ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
278 MPC-based virtual energy storage system using PV and air conditioner to emulate virtual inertia and frequency regulation of the low-inertia microgrid รศ.ดร.จงลักษณ์ พาหะซา คณะวิศวกรรมศาสตร์ IEEE Access ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
279 การพัฒนาระบบภาระงานบุคลากรสายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นายนพดล วรรณสอน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ วารสารวิชาการ ปขมท. ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
280 The Assessment Of Social Return On Investment Through The Perspective Of Behavioral Science: A Case Study Of Creative Tourism Activities Of The Esan-Lanna Community In Dok Kham Tai District, Phayao, Thailand นายสาธิต เชื้ออยู่นาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ Journal of Positive School Psychology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
281 The Assessment Of Social Return On Investment Through The Perspective Of Behavioral Science: A Case Study Of Creative Tourism Activities Of The Esan-Lanna Community In Dok Kham Tai District, Phayao, Thailand นายสาธิต เชื้ออยู่นาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ Journal of Positive School Psychology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
282 The Assessment Of Social Return On Investment Through The Perspective Of Behavioral Science: A Case Study Of Creative Tourism Activities Of The Esan-Lanna Community In Dok Kham Tai District, Phayao, Thailand นายสาธิต เชื้ออยู่นาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ Journal of Positive School Psychology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
283 The purposes of Self-Sponsored Digital English Writing of EFL Learners ดร.ชวนพิศ ศรีวิชัย คณะศิลปศาสตร์ Journal of MCU Humanities Review (มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
284 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นายเอกชัย เทียนเงิน กองบริการการศึกษา วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
285 อิทธิพลของอัตราส่วนทางการเงินที่มีผลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET 100 ดร.อัศวเทพ อากาศวิภาต คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ วารสารธุรกิจปริทัศน์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
286 การวิเคราะห์โครงข่ายระบบการเก็บขนขยะและแนวทางในการหาแหล่งกลบฝังใหม่ กรณีศึกษาเทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา ผศ.ดร.นิติ เอี่ยมชื่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (3) (ผลงานละ 4,000 บาท)
287 A Development of English Proficiency Test of Undergraduate English Major Students of University of Phayao นายสนิท ยืนศักดิ์ คณะศิลปศาสตร์ มจร มนุษย์ศาตร์ปริทัศน์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
288 การรับรู้จากระยะไกลเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับความชื้นของดิน: เทคนิคการตรวจวัดและแหล่งข้อมูลที่มีให้บริการ ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
289 ผลฉับพลันของการฝังเข็มร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้าต่ออาการปวดศีรษะในผู้ป่วยไมเกรน นางสาวปุณยภัสร์ ศิริธีราฐิติกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
290 The DELF B1 in Thailand: a test of cultural competence. Cultural obstacles and proposals for remediation. ดร.จารุกัญญ์ จิตรวงศ์นันท์ คณะศิลปศาสตร์ วารสารสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
291 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการร้านค้า ตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา ดร.วัลลพ ล้อมตะคุ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
292 Nonlinear shear-flexure-interaction RC frame element on Winkler-Pasternak foundation ผศ.ดร.วรเทพ แซ่ล่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ Geomechanics and Engineering ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
293 Dinactin: A New Antitumor Antibiotic with Cell Cycle Progression and Cancer Stemness Inhibiting Activities in Lung Cancer ดร.รัษฎา ประภาสะวัต คณะแพทยศาสตร์ Antibiotics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
294 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ของผู้ประกอบการใน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดร.วัลลพ ล้อมตะคุ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
295 Applications of fuzzy soft sets over semigroups based on the Minkowski distance ดร.สืบกุล กาญจนสุกร์ คณะวิทยาศาสตร์ Journal of Interdisciplinary Mathematics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
296 Applications of fuzzy soft sets over semigroups based on the Minkowski distance ดร.สืบกุล กาญจนสุกร์ คณะวิทยาศาสตร์ Journal of Interdisciplinary Mathematics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
297 เส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยาบนแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ดร.พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
298 Application of Fuzzy Multicriteria Group Decision-Making to Prioritize Infectious Waste Incineration Development in Phayao Province Hospitals Lacking Supportive Information ผศ.ดร.วิภพ แพงวังทอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Science & Technology Asia ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
299 ผลิตภัณฑ์ครีมทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนังจากกัญชาและกระบวนการผลิต นางสาวมาลีรักษ์ อัตต์สินทอง คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 5 (2) (ผลงานละ 2,500 บาท)
300 Combination Therapy versus Monotherapy in the Treatment of Stenotrophomonas maltophilia Infections: A Systematic Review and Meta-Analysis นายสุกฤษฏิ์ กาญจนสุระกิจ คณะเภสัชศาสตร์ Antibiotics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
301 Combining the Characteristics of the Buddha Statue from Photogrammetry and 3D Creation to Simulate the Combination of the Art of Creating Buddha Statue. นายจิรวัฒน์ สุขแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
302 ผลของกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนต่อคุณลักษณะทางเคมีกายภาพ และคุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์เนื้อตุ๋นในบรรจุภัณฑ์รีทอร์ทเพาซ์ ดร.ไผ่แดง ขวัญใจ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
303 การหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการผลิตน้ำลูกหว้าเข้มข้นด้วยการระเหยสุญญากาศโดยใช้วิธีการทางพื้นผิวตอบสนอง ดร.ไผ่แดง ขวัญใจ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
304 The larvae of caddisfly species (Insecta, Trichoptera) in northern Thai streams and their relationships to environmental variables ผศ.ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ZOOTAXA ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
305 ความรุนแรงของปัญหาหมอกควันในจังหวัดพะเยา, ประเทศไทย ผศ.ดร.ปิยะวดี ศรีวิชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (3) (ผลงานละ 4,000 บาท)
306 The Myth of Mien Origin, Symbology in Textile: An Archive of Iu Mien Embroidery Motifs from Ban Pang Kha, Pong District, Phayao Province นางสาวพัชราภรณ์ ลือราช คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ วารสารมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
307 การสร้างสื่อดิจิทัลแบบจำลองสามมิติพระพุทธรูปหินทรายสกุลช่าง พะเยา ภายในหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา นายอภิวัฒน์ ปันทะธง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
308 การศึกษาเชิงเปรียบเทียบวิธีการประมาณสถานะทนทานสำหรับระบบไฟฟ้ากำลัง รศ.ดร.เชวศักดิ์ รักเป็นไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
309 Automatic Recognition of Construction Worker Activities Using Deep Learning Approaches and Wearable Inertial Sensors รศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Intelligent Automation & Soft Computing ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
310 Automatic Recognition of Construction Worker Activities Using Deep Learning Approaches and Wearable Inertial Sensors รศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Intelligent Automation & Soft Computing ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
311 Automatic Recognition of Construction Worker Activities Using Deep Learning Approaches and Wearable Inertial Sensors รศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Intelligent Automation & Soft Computing ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
312 Iterative manner involving sunny nonexpansive retractions for nonlinear operators from the perspective of convex programming as applicable to differential problems, image restoration and signal recovery รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน คณะวิทยาศาสตร์ AIMS Mathematics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
313 Iterative manner involving sunny nonexpansive retractions for nonlinear operators from the perspective of convex programming as applicable to differential problems, image restoration and signal recovery รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน คณะวิทยาศาสตร์ AIMS Mathematics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
314 Physicochemical, nutritional, phytochemical properties and antioxidant activity of edible Astraeus odoratus mushrooms: Effects of different cooking methods ผศ.ดร.สุวลี ฟองอินทร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ Food and Bioprocess Technology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
315 การสำรวจระดับความผูกพันและแนวทางการสร้างความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวธัญญ์ชนาธร ธัญญ์ชัญญาธารก์ คณะเภสัชศาสตร์ วารสาร ปขมท. ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
316 ปีกแดง : การศึกษาผ่านมุมมองหลังอาณานิคม ดร.บัณฑิต ทิพย์เดช คณะศิลปศาสตร์ วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
317 กลวิธีทางภาษาในการนำเสนอความคิดเกี่ยวกับ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในนิตยสารวาไรตี้เพื่อสุขภาพ@Rama ดร.บัณฑิต ทิพย์เดช คณะศิลปศาสตร์ ไทยศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
318 Differential protein expression of GABA A receptor alpha 1 subunit and calbindin in rat spermatozoa associated with proteomic analysis in testis following methamphetamine administration ศ.ดร.เสมอ ถาน้อย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ PLoS ONE ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
319 Conferols A and B from the stems of Dracaena conferta Ridl. รศ.ดร.รัชนาพร โชคชัยสิริ คณะวิทยาศาสตร์ Tetrahedron ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
320 Analyzing and Tracking Student Educational Program Interests on Social Media with Chatbots Platform and Text Analytics ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
321 Phuket mascot design from based on cultural value นายจิรวัฒน์ สุขแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
322 Essential Bipolar Fuzzy Ideals in Semigroups ผศ.ดร.ธิติ เกตุคำ คณะวิทยาศาสตร์ International Journal of Analysis and Applications ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
323 Essential Bipolar Fuzzy Ideals in Semigroups ผศ.ดร.ธิติ เกตุคำ คณะวิทยาศาสตร์ International Journal of Analysis and Applications ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
324 Ergonomic Risk Factors for Musculoskeletal Disorders among Ethnic Lychee–Longan Harvesting Workers in Northern Thailand นายศุภกาญจน์ แก่นท้าว คณะสาธารณสุขศาสตร์ Healthcare ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
325 A double projection algorithm with inertial effects for solving split feasibility problems and applications to image restoration รศ.ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ Journal of Nonlinear and Variational Analysis ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
326 Collagenase and Tyrosinase Inhibitory Activities and Stability of Facial Cream Formulation Containing Cashew Leaf Extract ดร.ลภัสรดา มุ่งหมาย คณะเภสัชศาสตร์ Cosmetics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
327 Factors Related to Club Cell Protein 16 (CC16) and Quality of Life in Northern Thailand ผศ.ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ คณะสาธารณสุขศาสตร์ EnvironmentAsia ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
328 Effect of Initial Design Experience on Students’ Development of Scientific Understanding รศ.ดร.ลือชา ลดาชาติ วิทยาลัยการศึกษา Journal of Experiential Education ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
329 Factors Related to Club Cell Protein 16 (CC16) and Quality of Life in Northern Thailand ผศ.ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ คณะสาธารณสุขศาสตร์ EnvironmentAsia ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
330 Elastic band resistance combined with modified Thai yoga exercise to alleviate oxidative stress and airway inflammation in type 2 diabetes mellitus ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Journal of Exercise Rehabilitation ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
331 Protective Effect of Red Rice Extract Rich in Proanthocyanidins in a Murine Colitis Model ผศ.ดร.นภาพันธ์ กังวาล คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Biomedicines ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
332 ความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชากับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออก ของนิสิตคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวโสภิดา สุทธนะ คณะศิลปศาสตร์ วารสารวิชาการ ปขมท. ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
333 การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับอัตราการตรวจพบตัวบ่งชี้โรคติดเชื้อในโลหิตบริจาคของโรงพยาบาลแม่สายปี 2560-2562 ดร.กรุง ผิวพรรณ์ คณะสหเวชศาสตร์ นเรศวรพะเยา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
334 การรับรู้ข้อมูลด้านหลักสูตรของนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม คณะศิลปศาสตร์ วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
335 The protective effect of Sa-khan (Piper, Piperaceae) against high glucose-induced cytotoxicity in human proximal tubular epithelial cells ดร.ดาวยศ ดาวเรือง คณะสหเวชศาสตร์ Tropical Journal of Natural Product Research ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
336 ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาวะทางจิตตามแนวทางวิถีพุทธในผู้สูงอายุ นางสาวเกษร เกตุชู คณะพยาบาลศาสตร์ วารสารวิจัยการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (3) (ผลงานละ 4,000 บาท)
337 Collagenase and Tyrosinase Inhibitory Activities and Stability of Facial Cream Formulation Containing Cashew Leaf Extract ดร.ลภัสรดา มุ่งหมาย คณะเภสัชศาสตร์ Cosmetics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
338 Zeolitic imidazolate framework-8-loaded hydrogel as high biocompatible carrier for drug delivery application ดร.ผกาสุคนธ์ เมฆรัตนชัย คณะวิทยาศาสตร์ Journal of Biomimetics, Biomaterials and Biomedical Engineering (JBBBE) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
339 Prevalence of ESBL-Producing Escherichia coli Isolated from elderly living at home setting in Mae Chai district, Phayao, Thailand ดร.คณิตาพร สุภาเดช คณะสหเวชศาสตร์ Naresuan University Journal: Science and Technology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
340 On Interval Valued Fuzzy Bi-interior Ideals in Semigroups ผศ.ดร.ธิติ เกตุคำ คณะวิทยาศาสตร์ EUROPEAN JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
341 On Interval Valued Fuzzy Bi-interior Ideals in Semigroups ผศ.ดร.ธิติ เกตุคำ คณะวิทยาศาสตร์ European Journal of Pure and Applied Mathematics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
342 Diagnostic accuracy of Doppler twinkling artifact for identifying urolithiasis: a systematic review and meta-analysis นางสาวเพ็ญนิภัท นภีรงค์ คณะแพทยศาสตร์ Journal of Ultrasound 2023 ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
343 Diagnostic accuracy of Doppler twinkling artifact for identifying urolithiasis: a systematic review and meta-analysis นางสาวเพ็ญนิภัท นภีรงค์ คณะแพทยศาสตร์ ๋Journal of Ultrasound 2023 ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
344 The effects of breathing exercise combined with Thai yoga on heart rate Variability in elderly type 2 diabetes mellitus patients ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Journal of Exercise Physiology Online ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
345 The effects of breathing exercise combined with Thai yoga on heart rate Variability in elderly type 2 diabetes mellitus patients ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Journal of Exercise Physiology Online ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
346 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์ในการเขียนรูปประโยคภาษาจีน ของนิสิตคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวศศิธร นุริตมนต์ คณะศิลปศาสตร์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
347 Pinostrobin alleviates chronic restraint stress-induced cognitive impairment by modulating oxidative stress and the function of astrocytes in the hippocampus of rats ผศ.ดร.รัชนีพร กงซุย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Biomedical Reports ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
348 Pinostrobin alleviates chronic restraint stress-induced cognitive impairment by modulating oxidative stress and the function of astrocytes in the hippocampus of rats ผศ.ดร.รัชนีพร กงซุย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Biomedical Reports ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
349 Detection of the Endangered Siamese Bat Catfish (Oreoglanis siamensis Smith, 1933) in Doi Inthanon National Park Using Environmental DNA รศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ Animals ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
350 The Influence of Organizational Support and the Research Administrative System on Research Behavior in Thai Universities นายสาธิต เชื้ออยู่นาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ The Journal of Behavioral Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
351 The Influence of Organizational Support and the Research Administrative System on Research Behavior in Thai Universities นายสาธิต เชื้ออยู่นาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ The Journal of Behavioral Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
352 Detection of the Endangered Siamese Bat Catfish (Oreoglanis siamensis Smith, 1933) in Doi Inthanon National Park Using Environmental DNA รศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ Animals ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
353 The Influence of Organizational Support and the Research Administrative System on Research Behavior in Thai Universities นายสาธิต เชื้ออยู่นาน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ The Journal of Behavioral Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
354 คุุณสมบัติพิเศษของกรรมการตรวจสอบกับความระมัดระวังทางบัญชี นายกนต์ณัฐ ปู่เกตุแก้ว คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ วารสารวิชาชีพบัญชี ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
355 Exposure to PM10, PM2.5, and NO2 and gross motor function in children: a systematic review and meta-analysis รศ.ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม European Journal of Pediatrics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
356 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการฝึกปฏิบัติงานบริการสารสนเทศทางยาแบบออนไลน์กับฝึกในสถานที่จริง ของนิสิตเภสัชศาสตร์ นายฐิติพันธ์ ปรีดิณวัฒน์ คณะเภสัชศาสตร์ วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (3) (ผลงานละ 4,000 บาท)
357 ผลิตภัณฑ์ยาศุขไสยาศน์จากกัญชา ชนิดเม็ดเคลือบออกฤทธิ์ที่ลำไส้ และกรรมวิธีการผลิต นางสาวมาลีรักษ์ อัตต์สินทอง คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 5 (2) (ผลงานละ 2,500 บาท)
358 USING SIMULATION TO DETERMINE THE REORDER POINT UNDER UNCERTAINTY OF A RETAIL STORE ผศ.ดร.อภิศักดิ์ วิทยาประภากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ International Journal of Simulation Modelling ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
359 Comparison of the Potential of Extracts from the Flower, Fruit Pulp, and Seed of Cassia fistula L. on MCF-7 Breast Cancer Cell Growth and Cell Migration. ผศ.ดร.สุภาวดี บุญทา คณะเภสัชศาสตร์ Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
360 ผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูป ตรา ฮิลล์เมี่ยน ดร.ศุลีพร คำชมภู คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์  ข้อ 3 (1)   (ผลงานละ   1,500  บาท)
361 โครงการการออกแบบอัตลักษณ์ข้อมูลภาพดิจิทัลและเทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับนักออกแบบท้องถิ่น ดร.ศุลีพร คำชมภู คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์  ข้อ 3 (1)   (ผลงานละ   1,500  บาท)
362 Phayao Local Designer ดร.ศุลีพร คำชมภู คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์  ข้อ 3 (1)   (ผลงานละ   1,500  บาท)
363 The comparison of the oil types in Plai (Zingiber cassumunar) oil extraction and analysis of the chemical constituents in Plai oil by gas chromatography-mass spectrometry technique. ผศ.ดร.คณาทิพย์ สิงห์สาย คณะเภสัชศาสตร์ ์Naresuan Phayao Journal ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (3) (ผลงานละ 4,000 บาท)
364 Pharmacotherapy treatment patterns at hospital discharge and clinical outcomes among patients with heart failure with reduced ejection fraction ผศ.ดร.ยุทธนา วงศาลาภ คณะเภสัชศาสตร์ Chronic Diseases and Translational Medicine ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
365 Cancer Signaling Pathway and Anti-Cancer Mechanism of Cannabidiol ดร.รัษฎา ประภาสะวัต คณะแพทยศาสตร์ The Journal of the Medical Association of Thailand (J Med Assoc Thai) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
366 Cancer Signaling Pathway and Anti-Cancer Mechanism of Cannabidiol ดร.รัษฎา ประภาสะวัต คณะแพทยศาสตร์ The Journal of the Medical Association of Thailand (J Med Assoc Thai) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
367 New inertial forward–backward algorithm for convex minimization with applications รศ.ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ Demonstratio Mathematica ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
368 New inertial forward–backward algorithm for convex minimization with applications รศ.ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ Demonstratio Mathematica ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
369 Protective Effect of Red Rice Extract Rich in Proanthocyanidins in a Murine Colitis Model ผศ.ดร.นภาพันธ์ กังวาล คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Biomedicines ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
370 การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตครู วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา The A Study of The Student Teachers' Desirable Characteristics of School of Education, University of Phayao ผศ.ดร.น้ำฝน กันมา วิทยาลัยการศึกษา วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
371 Pinostrobin from Boesenbergia rotunda attenuates oxidative stress and promotes functional recovery in rat model of sciatic nerve crush injury ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ทองรอง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Brazilian Journal of Medical and Biological Research ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
372 ประสิทธิผลการประยุกต์แนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดภาวะโรคอ้วนของบุคลากรโรงพยาบาลสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ผศ.ดร.อนุกูล มะโนทน คณะสาธารณสุขศาสตร์ วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน(Academic Journal of Community Public Health: AJCPH) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
373 A system of additive functional equations in complex Banach algebras นางสาวศิริลักษณ์ เผ่ากันทะ คณะวิทยาศาสตร์ Demonstratio Mathematica ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
374 An extension of the Hermite-Hadamard inequality for a power of a convex function นางสาวศิริลักษณ์ เผ่ากันทะ คณะวิทยาศาสตร์ Open Mathematics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
375 Ameliorative effects of 6-gingerol in cerebral ischemia are mediated via the activation of antioxidant and anti-inflammatory pathways ผศ.ดร.รัชนีพร กงซุย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฺBiomedical Reports ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
376 Ameliorative effects of 6-gingerol in cerebral ischemia are mediated via the activation of antioxidant and anti-inflammatory pathways ผศ.ดร.รัชนีพร กงซุย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Biomedical Reports ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
377 การเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายระหว่างสตรีวัยหลังหมดระดูที่กลัวและไม่กลัวการล้ม นางสาวพัชรินทร์ พรหมเผ่า คณะสหเวชศาสตร์ วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
378 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ใช้ในการพัฒนาทักษะของพนักงานขับรถบรรทุกในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผศ.ดร.อภิชาต บัวกล้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
379 Oxidative stress associated with impaired autonomic control and severity of lung function in chronic obstructive pulmonary disease patients ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Journal of Exercise Rehabilitation ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
380 Coronin-1A serves as a serum biomarker for supportive diagnosis of Mycobacterium tuberculosis infection ดร.สุภาพร ขำจันทร์ คณะสหเวชศาสตร์ GERMS ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
381 Effect of lignite fly ash and rice husk ash ratios on physical properties of lightweight porous geopolymers fabricated by pore-forming agent method ผศ.ดร.เริงฤทัย ศิริรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ Science Technology and Engineering Journal (STEJ) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
382 Field Validation of a Public Health Particulate Matter (PHPM) Low-Cost PM2.5 Monitor and Commercial Sensors with Light Scattering Technology ผศ.ศราวุฒิ แสงคำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ Journal of Sensors ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
383 BIPOLAR FUZZY ALMOST INTERIOR IDEALS IN SEMIGROUPS ผศ.ดร.ธิติ เกตุคำ คณะวิทยาศาสตร์ ICIC Express Letters ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
384 Bipolar Fuzzy Almost Interior Ideals in Semigroups ผศ.ดร.ธิติ เกตุคำ คณะวิทยาศาสตร์ ICIC Express Letters ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
385 Identification and Characterization of Fusarium Species Causing Watermelon Fruit Rot in Northern Thailand ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ Plants ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
386 Prevalence and factors associated with acute exacerbation among chronic obstructive pulmonary disease patients in a community hospital ดร.สุธิดา บุญสม คณะเภสัชศาสตร์ Naresuan Phayao Journal ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (3) (ผลงานละ 4,000 บาท)
387 Chlorogenic acid rich in coffee pulp extract suppresses inflammatory status by inhibiting the p38, MAPK, and NF-kB pathways ผศ.ดร.อัจฉราภรณ์ อ่อนตะวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Heliyon ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
388 Chlorogenic acid rich in coffee pulp extract suppresses inflammatory status by inhibiting the p38, MAPK, and NF-kB pathways ผศ.ดร.อัจฉราภรณ์ อ่อนตะวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Heliyon ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
389 Chlorogenic acid rich in coffee pulp extract suppresses inflammatory status by inhibiting the p38, MAPK, and NF-kB pathways ผศ.ดร.อัจฉราภรณ์ อ่อนตะวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Heliyon ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
390 Crisis Management Strategy for Recovery of Small and Medium Hotels after the COVID-19 Pandemic in Thailand ดร.นิรมล พรมนิล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ sustainability ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
391 Automatic Detection, Classification, and Grading of Lumbar Intervertebral Disc Degeneration Using an Artificial Neural Network Model นพ.วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง คณะแพทยศาสตร์ Diagnostics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
392 Automatic Detection, Classification, and Grading of Lumbar Intervertebral Disc Degeneration Using an Artificial Neural Network Model นพ.วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง คณะแพทยศาสตร์ Diagnostics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
393 Contextual Academic Achievement Analysis Affected by COVID-19 Pandemic of Higher Education Learners in Thailand Using Machine Learning Techniques ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Smart Innovation, Systems and Technologies ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
394 The Knowledge Management Model for Spa Business Entrepreneurship in the Upper Northern Thailand ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Smart Innovation, Systems and Technologies ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
395 Self-care Behaviors and Lipid Profiles among an Ethnic Minority Adult Population in Thai Rural Communities รศ.ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ The Open Public Health Journal ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
396 Self-care Behaviors and Lipid Profiles among an Ethnic Minority Adult Population in Thai Rural Communities รศ.ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ The Open Public Health Journal ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
397 Analyzing and Tracking Student Educational Program Interests on Social Media with Chatbots Platform and Text Analytics ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร International Journal of Interactive Mobile Technologies ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
398 Association between Stress and Physical Fitness of University Students Post-COVID-19 Pandemic นางบุญสิตา สุวรรณกุล คณะสหเวชศาสตร์ Journal of Functional Morphology and Kinesiology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
399 Association between Stress and Physical Fitness of University Students Post-COVID-19 Pandemic นางบุญสิตา สุวรรณกุล คณะสหเวชศาสตร์ Journal of Functional Morphology and Kinesiology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
400 Online physics experiment creation on resonance in the LC circuit with a simple metal detector circuit ดร.นิยม โฮ่งสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ Journal of Physics: Conference Series ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
401 Online physics experiment creation on resonance in the LC circuit with a simple metal detector circuit ดร.นิยม โฮ่งสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ Journal of Physics: Conference Series ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
402 Utilization of Enterobacter cloacae WW1 Biomass for Biosorption of Lead (II) from Aqueous Solution ดร.สุชัญญา ทองเครือ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม Nature Environment and Pollution Technology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
403 Utilization of Enterobacter cloacae WW1 Biomass for Biosorption of Lead (II) from Aqueous Solution ดร.สุชัญญา ทองเครือ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม Nature Environment and Pollution Technology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
404 Screening and characterization of antioxidant, anti-aging, and anti-microbial activity of herbal extracts ผศ.ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Functional Foods in Health and Disease ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
405 Screening and characterization of antioxidant, anti-aging, and anti-microbial activity of herbal extracts ผศ.ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Functional Foods in Health and Disease ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
406 Screening and characterization of antioxidant, anti-aging, and anti-microbial activity of herbal extracts ผศ.ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Functional Foods in Health and Disease ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
407 Proximate composition and sensory attributes of gluten-free pasta made from jackfruit seeds นางสาวนริศรา พันธุรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Functional Foods In Health And Disease ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
408 Association of abdominal obesity and systolic blood pressure indices with cardiovascular disease risk prediction among community-dwelling older adults นางสาวนริศรา พันธุรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Electronic Journal of General Medicine ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
409 Proximate composition and sensory attributes of gluten-free pasta made from jackfruit seeds นางสาวนริศรา พันธุรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Functional Foods In Health And Disease ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
410 Association of abdominal obesity and systolic blood pressure indices with cardiovascular disease risk prediction among community-dwelling older adults นางสาวนริศรา พันธุรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Electronic Journal of General Medicine ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
411 Proximate composition and sensory attributes of gluten-free pasta made from jackfruit seeds นางสาวนริศรา พันธุรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Functional Foods in Health and Disease ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
412 Association of abdominal obesity and systolic blood pressure indices with cardiovascular disease risk prediction among community-dwelling older adults นางสาวนริศรา พันธุรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Electronic Journal of General Medicine ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
413 Strong convergence of a modified extragradient algorithm to solve pseudomonotone equilibrium and application to classification of diabetes mellitus รศ.ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ Chaos, Solitons and Fractals ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
414 Scaled Conjugate Gradient for the Numerical Simulations of the Mathematical Model-Based Monkeypox Transmission รศ.ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ Fractal and Fractional ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
415 Numerical Computation of SEIR Model for the Zika Virus Spreading รศ.ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ Computers, Materials & Continua ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
416 Minimally invasive carpal tunnel release: A clinical case study and surgical technique นพ.วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง คณะแพทยศาสตร์ Annals of Medicine and Surgery ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
417 Minimally invasive carpal tunnel release: A clinical case study and surgical technique นพ.วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง คณะแพทยศาสตร์ Annals of Medicine and Surgery ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
418 ผลของโปรแกรมการทำผักสวนครัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความต้องการของผู้สูงอายุ นายพิทักษ์พงศ์ ปันต๊ะ คณะพยาบาลศาสตร์ วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาลบรมราชชนนี้ กรุงเทพ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
419 Assessment of Antioxidant, Anti-Lipid Peroxidation, Antiglycation, Anti-Inflammatory and Anti-Tyrosinase Properties of Dendrobium sulcatum Lindl นายธรรมนูญ รุ่งสังข์ คณะเภสัชศาสตร์ Cosmetics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
420 Assessment of Antioxidant, Anti-Lipid Peroxidation, Antiglycation, Anti-Inflammatory and Anti-Tyrosinase Properties of Dendrobium sulcatum Lindl นายธรรมนูญ รุ่งสังข์ คณะเภสัชศาสตร์ Cosmetics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
421 Effect of Magnesiothermic Heating Time on the Phase and Colour Emission of Si Nanocomposites Derived from Rice Straw Ash Prepared by the Sol–gel Method ดร.ฉัตรแก้ว ชัยลือชา คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม Silicon ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
422 ปัจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นและการตัดสินใจบริโภคเนื้อสุกรของผู้บริโภค ที่มีแหล่งที่มาจากฟาร์มสุกรท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพะเยา ดร.กิตติศักดิ์ ศรีไพโรจน์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
423 Efect of Magnesiothermic Heating Time on the Phase and Colour Emission of Si Nanocomposites Derived from Rice Straw Ash Prepared by the Sol–gel Method ดร.ฉัตรแก้ว ชัยลือชา คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม Silicon ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
424 A computational study of the reaction mechanism and stereospecificity of dihydropyrimidinase รศ.ดร.จิตระยุทธ์ จิตอ่อนน้อม คณะวิทยาศาสตร์ Phys. Chem. Chem. Phys. ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
425 Cassia fistula L. pod shell and leaf extracts induce cell cytotoxicity and suppress cell migration by downregulating EGFR in MCF-7 cells ผศ.ดร.สุภาวดี บุญทา คณะเภสัชศาสตร์ Journal of HerbMed Pharmacology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
426 Cassia fistula L. pod shell and leaf extracts induce cell cytotoxicity and suppress cell migration by downregulating EGFR in MCF-7 cells ผศ.ดร.สุภาวดี บุญทา คณะเภสัชศาสตร์ Journal of HerbMed Pharmacology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
427 Cassia fistula L. pod shell and leaf extracts induce cell cytotoxicity and suppress cell migration by downregulating EGFR in MCF-7 cells ผศ.ดร.สุภาวดี บุญทา คณะเภสัชศาสตร์ Journal of HerbMed Pharmacology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
428 QUASSINOIDS FROM THE ROOTS OF Brucea javanica AND THEIR POTENTIAL CYTOTOXICITY ผศ.ดร.รักสกุล แก่นเรณู คณะวิทยาศาสตร์ RASAYAN Journal of Chemistry ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
429 Quasi-Ideals and Bi-Ideals of Near Left Almost Rings ผศ.ดร.ธิติ เกตุคำ คณะวิทยาศาสตร์ International Journal of Analysis and Applications ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
430 Quasi-Ideals and Bi-Ideals of Near Left Almost Rings ผศ.ดร.ธิติ เกตุคำ คณะวิทยาศาสตร์ International Journal of Analysis and Applications ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
431 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์แม่ตุ่มจิ้นซ่ำพริกเพื่อส่งเสริมรายได้ในชุมชนไทลื้อ นางสาวพิชญ์สินี เสถียรธราดล คณะศิลปศาสตร์ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
432 QUASSINOIDS FROM THE ROOTS OF Brucea javanica AND THEIR POTENTIAL CYTOTOXICITY ผศ.ดร.รักสกุล แก่นเรณู คณะวิทยาศาสตร์ RASAYAN Journal of Chemistry ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
433 Leg Dominance—Surface Stability Interaction: Effects on Postural Control Assessed by Smartphone-Based Accelerometry ผศ.ดร.อรุณีย์ พรหมศรี คณะสหเวชศาสตร์ Sports ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
434 Leg Dominance—Surface Stability Interaction: Effects on Postural Control Assessed by Smartphone-Based Accelerometry ผศ.ดร.อรุณีย์ พรหมศรี คณะสหเวชศาสตร์ Sports ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
435 Short-Term Effects of Home-Based Isometric Quadriceps Exercise Alleviated Pain and Improved Quality of Life in Elderly People with Dominant Symptomatic Pain of Knee Osteoarthritis: A Randomized Control Trial นางสาวสินธุพร มหารัญ คณะสหเวชศาสตร์ JEPonline ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
436 Mountain jade: A new high-elevation microendemic species of the genus Zhangixalus (Amphibia: Anura: Rhacophoridae) from Laos รศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ Zoological Research ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
437 Mountain jade: A new high-elevation microendemic species of the genus Zhangixalus (Amphibia: Anura: Rhacophoridae) from Laos รศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ Zoological Research ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
438 บทบาทของเภสัชกรตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท:กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทย-ญี่ปุ่น ผศ.องอาจ มณีใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
439 Short-Term Effects of Home-Based Isometric Quadriceps Exercise Alleviated Pain and Improved Quality of Life in Elderly People with Dominant Symptomatic Pain of Knee Osteoarthritis: A Randomized Control Trial. นางสาวสินธุพร มหารัญ คณะสหเวชศาสตร์ JEPonline ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
440 Distribution and Meteorological Control of PM2.5 and Its Effect on Visibility in Northern Thailand รศ.ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม Atmosphere ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
441 Distribution and Meteorological Control of PM2.5 and Its Effect on Visibility in Northern Thailand รศ.ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม Atmosphere ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
442 Future Health Risk Assessment of Exposure to PM2.5 in Different Age Groups of Children in Northern Thailand รศ.ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม Toxics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
443 Future Health Risk Assessment of Exposure to PM2.5 in Different Age Groups of Children in Northern Thailand รศ.ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม Toxics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
444 An analysis of the possibilities and challenges of long stay tourism in Thailand ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ F1000Research ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
445 An analysis of the possibilities and challenges of long stay tourism in Thailand. ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ F1000Research ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
446 Association between excessive smartphone use and perceived health consequences among rural university students in Northern Thailand ผศ.นัฐพล ปันสกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ Journal of Public Health and Development (J Public Hlth Dev) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
447 Association between excessive smartphone use and perceived health consequences among rural university students in Northern Thailand ผศ.นัฐพล ปันสกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ Journal of Public Health and Development (J Public Hlth Dev) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
448 Self-care Behaviors and Lipid Profiles among an Ethnic Minority Adult Population in Thai Rural Communities รศ.ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ Open Public Health Journal ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
449 Predictive Ability of the Three-Time Stand and Walk Test to Determine Frailty and its Associations with Fear of Falling and Cognitive Function in Community-Dwelling Older Adults ผศ.ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก คณะสหเวชศาสตร์ Annals of Geriatric Medicine and Research ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
450 Seated push-up tests: Reliable and valid measures for older individuals when used by primary healthcare providers ผศ.ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก คณะสหเวชศาสตร์ Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
451 Mechanism of ring-opening polymerization of l-lactide by lanthanide aryloxide: A theoretical study on the effect of the aryloxide ligands on the process รศ.ดร.จิตระยุทธ์ จิตอ่อนน้อม คณะวิทยาศาสตร์ International Journal of Quantum Chemistry ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
452 Comparison of the Ability of Static and Dynamic Balance Tests to Determine the Risk of Falls among Older Community-Dwelling Individuals ผศ.ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก คณะสหเวชศาสตร์ Journal of Functional Morphology and Kinesiology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
453 Walking Stability and Risk of Falls ผศ.ดร.อรุณีย์ พรหมศรี คณะสหเวชศาสตร์ Bioengineering ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
454 Walking Stability and Risk of Falls ผศ.ดร.อรุณีย์ พรหมศรี คณะสหเวชศาสตร์ Bioengineering ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
455 Comparison of the Ability of Static and Dynamic Balance Tests to Determine the Risk of Falls among Older Community-Dwelling Individuals ผศ.ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก คณะสหเวชศาสตร์ Journal of Functional Morphology and Kinesiology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
456 Lower extremity muscle strength equation of older adults assessed by Five Time Sit to Stand Test (FTSST) นายวีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา คณะสหเวชศาสตร์ Hong Kong Physiotherapy Journal ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
457 Phuket mascot design from based on cultural value นายจิรวัฒน์ สุขแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
458 Forecasting Graduation Schedule Model of Higher Education Learners Using Feature Selection Techniques ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร International Journal of Engineering Trends and Technology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
459 Internet of Things for Monitoring Fish Cage Water Quality ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร International Journal of Engineering Trends and Technology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
460 Internet of Things for Monitoring Fish Cage Water Quality ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร International Journal of Engineering Trends and Technology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
461 Internet of Things for Monitoring Fish Cage Water Quality ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร International Journal of Engineering Trends and Technology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
462 Forecasting Graduation Schedule Model of Higher Education Learners using Feature Selection Techniques ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร International Journal of Engineering Trends and Technology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
463 The Current Situation of Smog Crisis and the Effect of Meteorological Factors on the PM 10 in Chiangrai, Thailand ผศ.ดร.ปิยะวดี ศรีวิชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ Indian Journal of Environmental Protection ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
464 An Efficient Iterative Algorithm for Solving the Split Feasibility Problem in Hilbert Spaces Applicable in Image Deblurring, Signal Recovering, and Polynomiography รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน คณะวิทยาศาสตร์ ๋๋Journal of Mathematics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
465 An Efficient Iterative Algorithm for Solving the Split Feasibility Problem in Hilbert Spaces Applicable in Image Deblurring, Signal Recovering, and Polynomiography รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน คณะวิทยาศาสตร์ Journal of Mathematics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
466 Lower extremity muscle strength equation of older adults assessed by Five Time Sit to Stand Test (FTSST) นายวีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา คณะสหเวชศาสตร์ Hong Kong Physiotherapy Journal ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
467 Brain acetylcholinesterase activity and the protective effect of Gac fruit on scopolamine-induced memory impairment in adult zebrafish. ผศ.ดร.คณาทิพย์ สิงห์สาย คณะเภสัชศาสตร์ Pharmaceuticals ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
468 Bi-ideals and Weak Bi-ideals of Near Left Almost Rings ผศ.ดร.ธิติ เกตุคำ คณะวิทยาศาสตร์ International Journal of Analysis and Applications ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
469 Bi-ideals and Weak Bi-ideals of Near Left Almost Rings ผศ.ดร.ธิติ เกตุคำ คณะวิทยาศาสตร์ International Journal of Analysis and Applications ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
470 Results on Hypercircle Inequality for Partially Corrupted Data via Orthonormal Set ผศ.ดร.กรรณิการ์ ขำพึ่งสน คณะวิทยาศาสตร์ Songklanakarin Journal of Science and Technology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
471 Effect of Momordica cochinchinensis Extract on Locomotor Function and Brain Antioxidant Enzyme Activity in a MPTP-Treated Zebrafish Parkinson Disease Model. ผศ.ดร.คณาทิพย์ สิงห์สาย คณะเภสัชศาสตร์ Nutrition and Healthy Aging ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
472 Prevalence and Risk Factors related to Nutritional status, Falls, Quality of life, and Frailty Status among Community-Dwelling Older Adults in Northern Thailand ผศ.ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ คณะสาธารณสุขศาสตร์ Journal of Human Kinetics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
473 Alterations of serum electrolytes and biochemical indices of Panagasianodon gigas subjected to different water temperatures and the appropriate temperature range for sustaining life รศ.ดร.ไพบูลย์ ปะนาเส คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ Journal of Applied Animal Research ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
474 Alterations of serum electrolytes and biochemical indices ofPanagasianodon gigassubjected to different water temperatures and the appropriate temperature rangefor sustaining life รศ.ดร.ไพบูลย์ ปะนาเส คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ Journal of Applied Animal Research ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
475 Effect of Cu or Ni addition to ZnO nanostructures on their n-butanol sensing performance รศ.ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์ คณะวิทยาศาสตร์ Thin Solid Films ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
476 Effect of Cu or Ni addition to ZnO nanostructures on their n-butanol sensing performance รศ.ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์ คณะวิทยาศาสตร์ Thin Solid Films ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
477 Cytotoxicity and molecular docking to DNA topoisomerase II of chalcone flavokawain B as a cytotoxic agent isolated from Kaempferia elegans rhizomes ดร.คงเดช สวาสดิ์พันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ScienceAsia ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
478 Different approach towards ordered almost ideals of ordered semirings รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ICIC Express Letters, Part B: Applications ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
479 Different approach towards ordered almost ideals of ordered semirings รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ICIC Express Letters, Part B: Applications ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
480 Algebraic structure for (lambda, mu) - Diophantine neutrosophic bisemirings รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ International Journal of Neutrosophic Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
481 Algebraic structure for (lambda, mu) - Diophantine neutrosophic bisemirings รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ International Journal of Neutrosophic Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
482 Fuzzy subalgebras and ideals with thresholds of Hilbert algebras รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ International Journal of Analysis and Applications ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
483 Fuzzy subalgebras and ideals with thresholds of Hilbert algebras รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ International Journal of Analysis and Applications ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
484 External and weak direct products of UP (BCC) - algebras รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ Journal of Mathematics and Computer Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
485 External and weak direct products of UP (BCC) - algebras รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ Journal of Mathematics and Computer Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
486 External direct products on dual UP (BCC) - algebras รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ Journal of Mathematics and Computer Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
487 External direct products on dual UP (BCC) - algebras รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ Journal of Mathematics and Computer Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
488 Development of Biocellulose Sheet Incorporating Aloe vera Gel Extract for Diabetic Wound Healing ผศ.ดร.อัจฉริยา ยศบุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ACS Omega ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
489 การใช้แป้งกล้วยน้ำว้าทดแทนแป้งมันสำปะหลังในเส้นลอดช่องสิงคโปร์ ดร.ไผ่แดง ขวัญใจ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
490 พิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย่างยังยืน กรณีศึกษา ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ วารสารปาริชาต ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (3) (ผลงานละ 4,000 บาท)
491 Effects of home drug delivery on drug-related problems: preliminary evidence for improved patient outcomes during the COVID-19 pandemic in Thailand ผศ.ดร.อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ คณะเภสัชศาสตร์ Journal of the American Pharmacists Association ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
492 Effects of home drug delivery on drug-related problems: preliminary evidence for improved patient outcomes during the COVID-19 pandemic in Thailand ผศ.ดร.อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ คณะเภสัชศาสตร์ Journal of the American Pharmacists Association ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
493 Landslide Susceptibility Mapping Using LiDAR Data: A Case Study of Khao Yai National Park, Thailand ผศ.ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร International Journal of GeoInformatics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
494 Elastic band resistance combined with modified Thai yoga exercise to alleviate oxidative stress and airway inflammation in type 2 diabetes mellitus ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Journal of Exercise Rehabilitation ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
495 อิทธิพลของไซโตไคนินร่วมกับนาโนชีทต่อการเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนยอดของไพลภายใต้สภาพปลอดเชื้อ นางสาวสุกัลยา ภู่ทอง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
496 Protective effects of Nelumbo nucifera extract on dermal fibroblast against hydrogen peroxide-induced cell toxicity ผศ.ดร.ศุภชัย เจริญสิน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Naresuan Phayao Journal - Health Science, Science and Technology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
497 Age and Visual Contribution Effects on Postural Control Assessed by Principal Component Analysis of Kinematic Marker Data ผศ.ดร.อรุณีย์ พรหมศรี คณะสหเวชศาสตร์ Sports ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
498 Age and Visual Contribution Effects on Postural Control Assessed by Principal Component Analysis of Kinematic Marker Data ผศ.ดร.อรุณีย์ พรหมศรี คณะสหเวชศาสตร์ Sports ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
499 ประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันสำหรับการพัฒนาระบบการยืม-คืน อุปกรณ์การศึกษา ในห้องปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นายจาตุรนต์ กัณทะธง คณะสาธารณสุขศาสตร์ วารสารวิชาการ ปขมท. ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
500 DOUBLE INERTIAL PROXIMAL GRADIENT ALGORITHMS FOR CONVEX OPTIMIZATION PROBLEMS AND APPLICATIONS รศ.ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ Acta Mathematica Scientia ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
501 Health literacy, health behavior, social support and quality of life among socially dependent elderly people, in Phayao Province, Thailand ผศ.ดร.สมคิด จูหว้า คณะสาธารณสุขศาสตร์ Journal of Public Health and Development ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
502 ผลการฝังเข็มต่อเส้นรอบเอวและค่าดัชนีมวลกายในกลุ่มนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยาที่มีภาวะน้ำหนักเกิน นายพงศ์นเรศ แจ้งพรมมา คณะสาธารณสุขศาสตร์ วารสารการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
503 แพทย์แผนจีนกับทางเลือกสุขภาพในยุคโลกาภิวัตน์ นายพงศ์นเรศ แจ้งพรมมา คณะสาธารณสุขศาสตร์ วารสารการแพทย์แผนไทยแลแพทย์ทางเลือก ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
504 Cassane diterpenoids with α-glucosidase inhibitory activity from the fruits of Pterolobium macropterum รศ.ดร.สาโรจน์ จีนประชา คณะวิทยาศาสตร์ Beilstein Journal of Organic Chemistry ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
505 The potential of Clausena lansium (Lour.) peel extract consumption on hyperglycemia, hyperlipidemia and augmented oxidative stress in Type-2 diabetic model rats รศ.ดร.วาทิตา ผจญภัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๋๋Journal of Applied Pharmaceutical Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
506 The potential of Clausena lansium (Lour.) peel extract consumption on hyperglycemia, hyperlipidemia and augmented oxidative stress in Type-2 diabetic model rats รศ.ดร.วาทิตา ผจญภัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ่Journal of Applied Pharmaceutical Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
507 Health literacy, self-efficacy, self-care behaviors, and glycemic control among older adults with type 2 diabetes mellitus: a cross-sectional study in Thai communities รศ.ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ BMC Geriatrics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
508 Health literacy, self-efficacy, self-care behaviors, and glycemic control among older adults with type 2 diabetes mellitus: a cross-sectional study in Thai communities รศ.ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ BMC Geriatrics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
509 Groundwater recharge through shallow groundwater recharge system by infiltration ponds in Fai Kwang Sub-district, Phayao Province of Thailand รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี Journal of Namibian Studies ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
510 The Influence of Knee Extensor and Ankle Plantar Flexor Strength on Single-Leg Standing Balance in Older Women นายวีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา คณะสหเวชศาสตร์ Journal of Functional Morphology and Kinesiology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
511 The Influence of Knee Extensor and Ankle Plantar Flexor Strength on Single-Leg Standing Balance in Older Women นายวีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา คณะสหเวชศาสตร์ Journal of Functional Morphology and Kinesiology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
512 ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (Factors Affecting the Time Consumption of Postgraduate Student 's Graduation, University of Phayao) นางสาวญานิศา ทิพวะลี กองบริการการศึกษา Journal of Pacific Institute of Management Science (Humanities and Social Sciences) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
513 Valorization of callus biomass from sterile medical hemp cultures for the production of high value compounds via biorefnery processes รศ.ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์ Biomass Conversion and Biorefnery ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
514 Physiological Stress Responses to Fear and Anxiety in a Height Change Experiment among Non-Labor Teenagers ดร.อภิรักษ์ วงษ์เหมภูมิ คณะวิทยาศาสตร์ safety ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
515 ลำนำล้านนา: ความทรงจำและขนบวรรณศิลป์ของกวีนิพนธ์พื้นถิ่นร่วมสมัย ดร.ปาริชาต โปธิ คณะศิลปศาสตร์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
516 ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของใบข้าวอ่อน นางสาวชนันภรณ์ ทองโรจน์ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี วารสารวัฒนธรรมอาหารไทย ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
517 A New Types Interval Valued Fuzzy Ideals in Gamma-Semigroups ผศ.ดร.ธิติ เกตุคำ คณะวิทยาศาสตร์ IAENG International Journal of Computer Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
518 A New Types Interval Valued Fuzzy Ideals in Gamma-Semigroups ผศ.ดร.ธิติ เกตุคำ คณะวิทยาศาสตร์ IAENG International Journal of Computer Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
519 การศึกษาเพื่อพัฒนาการบริหารงานวิเทศสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา นางสาววรรณา เสริมสุข กองบริการการศึกษา ๋Journal of Pacific Institute of Management Science (Humanities and Social Sciences) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
520 Development of an Online Learning Lesson in the Educational Technology Equipment Operation Course for Pre-Service Teachers นายนรินธน์ นนทมาลย์ วิทยาลัยการศึกษา International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
521 Development of an Online Learning Lesson in the Educational Technology Equipment Operation Course for Pre-S ervice Teacher นายนรินธน์ นนทมาลย์ วิทยาลัยการศึกษา International Journal of Interactive Mobile Technologies ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
522 Development of an Online Learning Lesson in the Educational Technology Equipment Operation Course for Pre-S ervice Teacher นายนรินธน์ นนทมาลย์ วิทยาลัยการศึกษา International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
523 Lychee peel extract attenuates depressive like behaviour in a rat model of chronic restraint stress รศ.ดร.วาทิตา ผจญภัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๋๋Journal of Applied Pharmaceutical Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
524 Groundwater recharge through shallow groundwater recharge system by infiltration ponds in Fai Kwang Sub-district, Phayao Province of Thailand รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี Journal of Namibian Studies ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
525 การพัฒนาการใช้กลวิธีทางภาษาเพื่อแสดงความปรารถนาและการขอร้องอย่างสุภาพในผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสระดับต้น ดร.จารุกัญญ์ จิตรวงศ์นันท์ คณะศิลปศาสตร์ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
526 An invasive squamous cell carcinoma of the ankle: a case report นพ.วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง คณะแพทยศาสตร์ Annals of Medicine and Surgery ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
527 An invasive squamous cell carcinoma of the ankle: a case report นพ.วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง คณะแพทยศาสตร์ Annals of Medicine and Surgery ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
528 Health Impact Assessment of Short-Term Exposure to Particulate Matter (PM10) in Northern Thailand รศ.ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม Journal of Environmental and Public Health ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
529 Acute traumatic lateral atlantoaxial dislocation associated with locked atlas lateral mass and odontoid process fracture: A clinical case study and literature review นพ.วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง คณะแพทยศาสตร์ North American Spine Society Journal (NASSJ) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
530 Landslide Susceptibility Mapping Using LiDAR Data: A Case Study of Khao Yai National Park, Thailand ผศ.ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร International Journal of Geoinformatics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
531 Comparing the Effects of Home-Based McKenzie and Back School Exercises on Pain, Flexibility, Range of Motion, and Disability in Patients with Non-Specific Chronic Low Back Pain: A Randomized Controlled Trial ดร.สุดารัตน์ สังฆะมณี คณะสหเวชศาสตร์ Journal of Exercise Physiology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
532 Comparing the Effects of Home-Based McKenzie and Back School Exercises on Pain, Flexibility, Range of Motion, and Disability in Patients with Non-Specific Chronic Low Back Pain: A Randomized Controlled Trial ดร.สุดารัตน์ สังฆะมณี คณะสหเวชศาสตร์ Journal of Exercise Physiology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
533 อิทธิพลของอัตราส่วนวัดมูลค่าตลาดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100, Influence of Market Value Ratio to Stock Price Change in the Securities of Listed Companies in The Stock Exchange of Thailand, SET100 ดร.อัศวเทพ อากาศวิภาต คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
534 อิทธิพลของปัจจัยทางเศรษฐกิจต่อการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร ดร.อัศวเทพ อากาศวิภาต คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
535 Development of Learning Spaces for Students in the Tourism and Hospitality Professions ผศ.ดร.สุริยา ส้มจันทร์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
536 Development of Learning Spaces for Students in the Tourism and Hospitality Professions ผศ.ดร.สุริยา ส้มจันทร์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
537 Development of Learning Spaces for Students in the Tourism and Hospitality Professions ผศ.ดร.สุริยา ส้มจันทร์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
538 กระบวนการผลิตน้ำหมักเพื่อหมักเคลือบผ้า ให้มีคุณสมบัติต้านแบคทีเรียและส่วนผสมน้ำหมัก นางสาวกฤษณา พุกอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 5 (2) (ผลงานละ 2,500 บาท)
539 กระบวนการผลิตผ้าต้านแบคทีเรียแกรมบวกด้วยการหมักผ้าร่วมกับแอคติโนแบคทีเรีย และกรรมวิธีการสกัดสารเคลือบและตรึงสารโดยตรงจากการหมักด้วยการใช้ความร้อน นางสาวกฤษณา พุกอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 5 (2) (ผลงานละ 2,500 บาท)
540 Digital business factors affecting characteristics of digital entrepreneurs นายนรินธน์ นนทมาลย์ วิทยาลัยการศึกษา Journal of Namibian Studies ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
541 Digital business factors affecting characteristics of digital entrepreneurs นายนรินธน์ นนทมาลย์ วิทยาลัยการศึกษา Journal of Namibian Studies ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
542 Digital business factors affecting characteristics of digital entrepreneurs นายนรินธน์ นนทมาลย์ วิทยาลัยการศึกษา Journal of Namibian Studies ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
543 On Quasi-ideals and Bi-ideals in AG-Rings ผศ.ดร.ธิติ เกตุคำ คณะวิทยาศาสตร์ International Journal of Analysis and Applications ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
544 On Quasi-ideals and Bi-ideals in AG-Rings ผศ.ดร.ธิติ เกตุคำ คณะวิทยาศาสตร์ International Journal of Analysis and Applications ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
545 ผลของสารสกัดน้ำจากเห็ดถั่งเช่าสีทองในการกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันฆ่าเซลล์มะเร็ง ดร.จุฑามาศ เทพมาลี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Naresuan Phayao Journal ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
546 Pinostrobin mitigates neurodegeneration through an up-regulation of antioxidants and GDNF in a rat model of Parkinson 's disease ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ทองรอง คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ F1000Research ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
547 Evaluation of Antifungal Activity from Bacillus subtilis strain AS80 Against Pathogenic Fungi Isolated from Hass Avocado Fruits ผศ.ดร.สุกัญญา สืบแสน คณะวิทยาศาสตร์ Chiang Mai Journal of Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
548 Evaluation of Antifungal Activity from Bacillus subtilis strain AS80 Against Pathogenic Fungi Isolated from Hass Avocado Fruits ผศ.ดร.สุกัญญา สืบแสน คณะวิทยาศาสตร์ Chiang Mai Journal of Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
549 Evaluation of genetic variation in longan (Dimocarpus longan Lour) by high annealing temperature random amplified polymorphic DNA (HAT−RAPD) ผศ.ดร.สุกัญญา สืบแสน คณะวิทยาศาสตร์ Creative Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (3) (ผลงานละ 4,000 บาท)
550 Zeolitic Imidazolate Framework-8-Loaded Hydrogels as a Highly Biocompatible Carrier for Drug Delivery Applications ดร.ผกาสุคนธ์ เมฆรัตนชัย คณะวิทยาศาสตร์ Journal of Biomimetics, Biomaterials and Biomedical Engineering ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
551 Response surface methodology optimization and social impact evaluation of Houttuynia cordata Thunb solar drying technology for community enterprise in Chiangrai, Thailand ดร.นพรัตน์ สุริยะไชย คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม International Journal of Renewable Energy Development ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
552 Response surface methodology optimization and social impact evaluation of Houttuynia cordata Thunb solar drying technology for community enterprise in Chiangrai, Thailand ดร.นพรัตน์ สุริยะไชย คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม International Journal of Renewable Energy Development ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
553 Heart disease detection using inertial Mann relaxed CQ algorithms for split feasibility problems รศ.ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ AIMS Mathematics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
554 Physicochemical, nutritional, phytochemical properties and antioxidant activity of edible Astraeus odoratus mushrooms: Effects of different cooking methods ผศ.ดร.สุวลี ฟองอินทร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ International Journal of Gastronomy and Food Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
555 Assessing medication use quality in older outpatients using the Beers criteria: findings from a single-center retrospective study ดร.กิตติภัค เจ็งฮั้ว คณะเภสัชศาสตร์ Annals of Geriatric Medicine and Research ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
556 Physicochemical Properties, Antioxidant and Anti-Tyrosinase Activities of Durio zibethinus Murray and Value Added for Cosmetic Product Formulation ดร.ลภัสรดา มุ่งหมาย คณะเภสัชศาสตร์ Cosmetics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
557 Physicochemical Properties, Antioxidant and Anti-Tyrosinase Activities of Durio zibethinus Murray and Value Added for Cosmetic Product Formulation ดร.ลภัสรดา มุ่งหมาย คณะเภสัชศาสตร์ Cosmetics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
558 Evaluation of the Teacher Development Project for the Local Development Scholarship Program in Northern Thailand ผศ.ดร.วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง วิทยาลัยการศึกษา Journal of Higher Education Theory and Practice ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
559 Endoscopic carpal surgery in carpal tunnel syndrome: A systematic review นพ.วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง คณะแพทยศาสตร์ SAGE Open Medicine ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
560 Endoscopic carpal surgery in carpal tunnel syndrome: A systematic review นพ.วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง คณะแพทยศาสตร์ SAGE Open Medicine ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
561 The Demand Response Algorithm Design for Flight Simulator Energy Management System ผศ.ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม Journal of The Institution of Engineers (India) : Series B ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
562 Formation and Implementation of Public Health Policy Toward Salt Reduction in Food Consumption ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณะพยาบาลศาสตร์ Journal of Primary Care & Community Health ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
563 Formation and Implementation of Public Health Policy Toward Salt Reduction in Food Consumption ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณะพยาบาลศาสตร์ Journal of Primary Care & Community Health ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
564 Formation and Implementation of Public Health Policy Toward Salt Reduction in Food Consumption ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณะพยาบาลศาสตร์ Journal of Primary Care & Community Health ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
565 Magnetic resonance study of visceral, subcutaneous, liver and pancreas fat changes after 12 weeks after intermittent fasting in obese participants with prediabetes นายเดช ดอกพวง คณะสหเวชศาสตร์ Diabetes Research and Clinical Practice ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
566 USING SIMULATION TO DETERMINE THE REORDER POINT UNDER UNCERTAINTY OF A RETAIL STORE ผศ.ดร.อภิศักดิ์ วิทยาประภากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ International Journal of Simulation Modelling ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
567 Influence of Recycled Glass on Strength Development of Alkali-Activated High-Calcium Fly Ash Mortar รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Advances in Materials Science and Engineering ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
568 การพัฒนาขั้นตอนวิธีการจัดตารางเรียนตารางสอน มหาวิทยาลัยพะเยา The Development of Methods for Class Scheduling University of Phayao นางศิรินทิพย์ หมั่นงาน กองบริการการศึกษา วารสารวิชาการสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
569 Changes in Students’ Design-Thinking Mindsets after DesignBased Learning with Respect to Gender and Prior Experiences in Design ผศ.ดร.วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง วิทยาลัยการศึกษา Journal of Technology Education ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
570 Revisiting and updating molecular epidemiology of a-thalassemia mutations in Thailand using MLPA and new multiplex gap-PCR for nine a-thalassemia deletion รศ.ดร.สิทธิชัย ปัญญาใส คณะสหเวชศาสตร์ Scientific Reports ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
571 Flexural performance and microstructural characterization of cement-treated sand reinforced with palm fiber รศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ Journal of Materials Research and Technology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
572 การวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาจีน 快乐汉语 第三册(หนังสือเรียน Kuaile Hanyu เล่มที่ 3) ที่ใช้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย นางสาวศศิธร นุริตมนต์ คณะศิลปศาสตร์ วารสารมหาจุฬาคชสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
573 Causal Model, Expectations and behaviors that Affect the Satisfaction of Using the Services of the National Science Museum Organization, Chiang Mai, Thailand ผศ.ดร.สุริยา ส้มจันทร์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
574 Causal Model, Expectations and behaviors that Affect the Satisfaction of Using the Services of the National Science Museum Organization, Chiang Mai, Thailand ผศ.ดร.สุริยา ส้มจันทร์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
575 Causal Model, Expectations and behaviors that Affect the Satisfaction of Using the Services of the National Science Museum Organization, Chiang Mai, Thailand ผศ.ดร.สุริยา ส้มจันทร์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
576 สูตรตำรับและกรรมวิธีการผลิตครีมเจลบำรุงผิวผสมสารสกัดจากผลมะแฟน ดร.ลภัสรดา มุ่งหมาย คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 5 (2) (ผลงานละ 2,500 บาท)
577 สูตรตำรับเซรั่มที่อยู่ในรูปอิมัลชันปราศจากอิมัลซิฟายเออร์และสารกันเสียที่ประกอบไปด้วยหญ้าเอ็นยืดสำหรับทาจุดซ่อนเร้นของเพศชาย นายธรรมนูญ รุ่งสังข์ คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 5 (2) (ผลงานละ 2,500 บาท)
578 Perspective on Particulate Matter: From Biomass Burning to the Health Crisis in Mainland Southeast Asia รศ.ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม TOXICS ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
579 Perspective on Particulate Matter: From Biomass Burning to the Health Crisis in Mainland Southeast Asia รศ.ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม TOXICS ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
580 The Effect of Using Literature Circle Activities on English-Speaking Skills and Critical Thinking Skills of EFL Learners ผศ.ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล คณะศิลปศาสตร์ English Language Teaching ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (4) (ผลงานละ 5,000 บาท)
581 The Effect of Using Literature Circle Activities on English-Speaking Skills and Critical Thinking Skills of EFL Learners ผศ.ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล คณะศิลปศาสตร์ English Language Teaching ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
582 eDNA testing reveals surprising findings on fish population dynamics in Thailand รศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ Heliyon ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
583 A Comparison of Future Simulation of Land Use Models in Urbanization A Case Study of Buriram District, Buriram Province ผศ.ดร.นิติ เอี่ยมชื่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วารสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
584 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับระบบเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์หมุนเวียน งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ นางสาวธิดาภัทร อนุชาญ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วารสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
585 การหย่าเครื่องช่วยหายใจ : บทบาทพยาบาลสำหรับการเตรียมความพร้อม การหย่าเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยวิกฤต ผศ.วรัทยา กุลนิธิชัย คณะพยาบาลศาสตร์ วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
586 Legal Measures for Forest Conservation in Transboundary Protected Areas in the ASEAN Community ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร คณะนิติศาสตร์ Journal of East Asia and International Law ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
587 Legal Measures for Forest Conservation in Transboundary Protected Areas in the ASEAN Community ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร คณะนิติศาสตร์ Journal of East Asia and International Law ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
588 Legal Measures for Forest Conservation in Transboundary Protected Areas in the ASEAN Community ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร คณะนิติศาสตร์ Journal of East Asia and International Law ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
589 Posterior Endoscopic Cervical Decompression in Metastatic Cervical Spine Tumors: An Alternative to Palliative Surgery นพ.วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง คณะแพทยศาสตร์ Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons Global Research and Reviews ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
590 การประเมินความต้องการจำเป็นความสามารถในการผลิตวิดีโอการสอนของครู นายนรินธน์ นนทมาลย์ วิทยาลัยการศึกษา วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
591 การสร้างรายได้แบบมีส่วนร่วมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชาวตำบลแม่จัน : การทำปุ๋ยมูลไส้เดือนผลิตภัณฑ์ตามนโยบาย U2T ผศ.ดร.รักษ์ศรี เกียรติบุตร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
592 สัปปุริสธรรม 7 ที่ปรากฎในภาพยนตร์แอนิเมชันของวอลท์ดิสนีย์ เรื่อง เมืองเวทมนตร์คนมหัศจรรย์ นายสุวิทย์ ติคำ คณะศิลปศาสตร์ พิฆเนศวร์สาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
593 inf-Hesitant and (sup, inf) - hesitant fuzzy ideals of ternary semigroups รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ Missouri Journal of Mathematical Sciences ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
594 Robotic engineering selection based on possibility Pythagorean interval valued neutrosophic vague soft sets and its application รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ International Journal of Innovative Computing, Information and Control ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
595 Robotic engineering selection based on possibility Pythagorean interval valued neutrosophic vague soft sets and its application รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ International Journal of Innovative Computing, Information and Control ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
596 New approach towards (zeta1, zeta2) - interval valued Q1 neutrosophic subbisemirings of bisemirings and its extension รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ International Journal of Neutrosophic Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
597 New approach towards (zeta1, zeta2) - interval valued Q1 neutrosophic subbisemirings of bisemirings and its extension รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ International Journal of Neutrosophic Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
598 Medical diagnosis decision making using type-II generalized Pythagorean neutrosophic interval valued soft sets รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ International Journal of Neutrosophic Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
599 Medical diagnosis decision making using type-II generalized Pythagorean neutrosophic interval valued soft sets รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ International Journal of Neutrosophic Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
600 New algebraic extension of interval valued Q-neutrosophic normal subbisemirings of bisemirings รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ International Journal of Neutrosophic Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
601 New algebraic extension of interval valued Q-neutrosophic normal subbisemirings of bisemirings รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ International Journal of Neutrosophic Science ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
602 Intuitionistic N - fuzzy structures over Hilbert algebras รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ Asia Pacific Journal of Mathematics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
603 Hemoglobin profile and molecular characteristics of the complex interaction of hemoglobin Doi-Saket [a9 (A7) Asn>Lys, HBA2:c.30C>A], a novel a2a1 hybrid globin variant, with hemoglobin E [b26 (B8) Glu>Lys, HBB:c.79G>A] and deletional a+-thalassemia in a Thai family รศ.ดร.สิทธิชัย ปัญญาใส คณะสหเวชศาสตร์ Annals of medicine ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
604 Developing a System to Assess Teachers’ Performance via Information Technology According to the Joint Committee on Standards for Educational Evaluation: A Policy Proposal for Thailand ผศ.ดร.วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง วิทยาลัยการศึกษา Journal of Research and Curriculum Development ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
605 Non-invasive prenatal screening & diagnosis of B-thalassaemia in an affected foetus ผศ.ดร.เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ Indian Journal of Medical Research (IJMR) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
606 การประยุกต์ภาพจากอากาศไร้คนขับเพื่อการประเมินพื้นที่สีเขียว และการปกคลุมของร่มไม้ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ผศ.ดร.วิภพ แพงวังทอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วารสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
607 Effective screening of hemoglobin Constant Spring and hemoglobin Paksé with several forms of a- and b-thalassemia in an area with a high prevalence and heterogeneity of thalassemia using capillary electrophoresis รศ.ดร.สิทธิชัย ปัญญาใส คณะสหเวชศาสตร์ Heliyon ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
608 a-Globin mutations and genetic variants in g-globin promoters are associated with decreased expression of hemoglobin F in atypical b0-thalassemia/HbE disease รศ.ดร.สิทธิชัย ปัญญาใส คณะสหเวชศาสตร์ Scientific Reports ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
609 Molecular understanding of unusual HbE-b+-thalassemia with Hb phenotype similar to HbE heterozygote: Simple and rapid differentiation using HbE levels รศ.ดร.สิทธิชัย ปัญญาใส คณะสหเวชศาสตร์ Annals of Medicine ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
610 การวิจัยละครสร้างสรรค์ในประเทศไทย สู่แนวทางการพัฒนาโมเดล ละครสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการความขัดแย้งของเยาวชน ในสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายลิขิต ใจดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ Journal of Fine Arts Research and Applied Arts ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
611 Commentary on “The Role and Clinical Outcomes of Endoscopic Spine Surgery of Treating Spinal Metastases; Outcomes of 29 Cases From 8 Countries” นพ.วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง คณะแพทยศาสตร์ Neurospine ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
612 Bayesian estimation for the difference between coefficients of quartile variation of delta-lognormal distributions: an application to rainfall in Thailand ดร.นพดล ยศบุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์ Symmetry ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
613 Bayesian estimation for the difference between coefficients of quartile variation of delta-lognormal distributions: An application to rainfall in Thailand ดร.นพดล ยศบุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์ Symmetry ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
614 Analytical of Performance Indicators ROV Pro League 2021 Winter Grand Final ดร.ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ คณะวิทยาศาสตร์ Proceedings of the IEEE ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
615 การใช้เว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านคำศัพท์ของนิสิตและกระตุ้นทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง นางสาวนฤภร แสงศรีจันทร์ คณะศิลปศาสตร์ พิฆเนศวร์สาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
616 Convergence analysis of M-iteration for G-nonexpansive mappings with directed graphs applicable in image deblurring and signal recovering problems รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน คณะวิทยาศาสตร์ Demonstratio Mathematica ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
617 Convergence analysis of M-iteration for G-nonexpansive mappings with directed graphs applicable in image deblurring and signal recovering problems รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน คณะวิทยาศาสตร์ Demonstratio Mathematica ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
618 แบบจำลองการจัดการแบตเตอรี่ที่เหมาะสมต่อการจำหน่ายไฟฟ้าปลีก ผศ.ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
619 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันความเป็นจริงเสมือน 360 องศา ส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบกว๊านพะเยา ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วารสารวิชาการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
620 eDNA testing reveals surprising findings on fish population dynamics in Thailand รศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ Heliyon ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
621 Sustainable fisheries management through reliable restocking and stock enhancement evaluation with environmental DNA รศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ Scientific Reports ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
622 Forward–backward–forward algorithms involving two inertial terms for monotone inclusions รศ.ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ Computational and Applied Mathematics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
623 Inertial Proximal Gradient Method Using Adaptive Stepsize for Convex Minimization Problems รศ.ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ Thai Journal of Mathematics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
624 Role of the thermal regime in the defect formation of zinc oxide nanostructures prepared by the thermal decomposition process ผศ.ดร.อารักษ์ กลิ่นบำรุง คณะวิทยาศาสตร์ Zeitschrift für Physikalische Chemie ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
625 Malnutrition, Fear of Falling (FOF) , and Quality of Life (QoL) Are Associated with Frailty in Older Adults: A Cross-Sectional Study ผศ.ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ คณะสาธารณสุขศาสตร์ Journal of Aging and Health ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
626 Stress and physical fitness among female university students who regularly exercise during the previous two months นางบุญสิตา สุวรรณกุล คณะสหเวชศาสตร์ Archives of Allied Health Sciences (Arch AHS) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (3) (ผลงานละ 4,000 บาท)
627 Sustainable fisheries management through reliable restocking and stock enhancement evaluation with environmental DNA รศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ Scientific Reports ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
628 A Novel Iterative Procedure with Perturbations for Two Generalized Asymptotically Quasi–Nonexpansive Nonself–Mappings in Banach Spaces รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน คณะวิทยาศาสตร์ Thai Journal of Mathematics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
629 A Novel Noor Iterative Technique for Mixed Type Asymptotically Nonexpansive Mappings in Hyperbolic Spaces รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน คณะวิทยาศาสตร์ Thai Journal of Mathematics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
630 Strong Convergence of Modified SP-Iteration for Mixed Type Asymptotically Nonexpansive Mappings in Hyperbolic Spaces รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน คณะวิทยาศาสตร์ Thai Journal of Mathematics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
631 Modulatory Effect of Rosmarinic Acid on H2O2-Induced Adaptive Glycolytic Response in Dermal Fibroblasts ผศ.ดร.ศุภชัย เจริญสิน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Molecules ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
632 Modulatory Effect of Rosmarinic Acid on H2O2-Induced Adaptive Glycolytic Response in Dermal Fibroblasts ผศ.ดร.ศุภชัย เจริญสิน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Molecules ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
633 การวิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวดลทิชา เชี่ยวสุวรรณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วารสารวิชาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
634 The Behavior of Nanovesicles of Physicochemical Profiles: Compose of B-Cyclodextrin and Cisplatin for Anti-Tumor Activity and Decrease Toxicity Affected Normal Surrounding Tumor Tissues ผศ.ดร.อัจฉรา ปัญโญศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร์ TiS Trends in Sciences ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
635 The Behavior of Nanovesicles of Physicochemical Profiles: Compose of B-Cyclodextrin and Cisplatin for Anti-Tumor Activity and Decrease Toxicity Affected Normal Surrounding Tumor Tissues ผศ.ดร.อัจฉรา ปัญโญศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร์ Trends in Sciences ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
636 The Behavior of Nanovesicles of Physicochemical Profiles: Compose of B-Cyclodextrin and Cisplatin for Anti-Tumor Activity and Decrease Toxicity Affected Normal Surrounding Tumor Tissues ผศ.ดร.อัจฉรา ปัญโญศักดิ์ คณะเภสัชศาสตร์ Trends in Sciences ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
637 ESSENTIAL INTERVAL VALUED FUZZY IDEALS IN SEMIGROUPS ผศ.ดร.ธิติ เกตุคำ คณะวิทยาศาสตร์ ICIC Express Letters ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
638 ESSENTIAL INTERVAL VALUED FUZZY IDEALS IN SEMIGROUPS ผศ.ดร.ธิติ เกตุคำ คณะวิทยาศาสตร์ ICIC Express Letters ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
639 CONVERGENCE THEOREM AND CONVERGENCE RATE OF A NEW FASTER ITERATION METHOD FOR CONTINUOUS FUNCTIONS ON AN ARBITRARY INTERVAL รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน คณะวิทยาศาสตร์ Miskolc Mathematical Notes ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
640 Efficacy of Knee Acupuncture added Sanyinjiao Point for Patients with Knee Osteoarthritis Through Attenuated Systemic Inflammations ดร.วรางคณา กล้าจริง คณะสาธารณสุขศาสตร์ Natural and Life Sciences Communications. (เดิมชื่อ Chiang Mai University Journal of Natural Sciences) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
641 Physiological stress responses to fear and anxiety in a height change experiment among non-labor teenagers ดร.อภิรักษ์ วงษ์เหมภูมิ คณะวิทยาศาสตร์ safety ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
642 Physiological Stress Responses to Fear and Anxiety in a Height Change Experiment among Non-Labor Teenagers ดร.อภิรักษ์ วงษ์เหมภูมิ คณะวิทยาศาสตร์ Safety ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
643 Effect of Volleyball Scoring Performance Analysis on the Women ’s VNL 2021 Championship Team ดร.ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ คณะวิทยาศาสตร์ Proceedings of the IEEE ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
644 Attack Performance Model Analysis:Outside Spiker of the Champion Women 's Team in Volleyball Nations League 2022 ดร.ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ คณะวิทยาศาสตร์ Proceedings of the IEEE ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
645 Short-term Anoxic Treatment of Litchi Fruit (Litchi chinensis Sonn. cv. Hong Huey) Delays Pericarp Browning and Maintains Physicochemical Quality During Storage ผศ.ดร.หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ The Horticulture Journal ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
646 Multiscale QM/MM Simulations Identify the Roles of Asp239 and 1-OH···Nucleophile in Transition State Stabilization in Arabidopsis thaliana Cell-Wall Invertase 1 รศ.ดร.จิตระยุทธ์ จิตอ่อนน้อม คณะวิทยาศาสตร์ Journal of Chemical Information and Modeling ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
647 Application of Bipolar Fuzzy Set to a Novel of Fuzzy Ideal in Gamma semigroups ผศ.ดร.ธิติ เกตุคำ คณะวิทยาศาสตร์ European Journal of Pure and Applied Mathematics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
648 Application of Bipolar Fuzzy Set to a Novel of Fuzzy Ideal in Gamma semigroups ผศ.ดร.ธิติ เกตุคำ คณะวิทยาศาสตร์ European Journal of Pure and Applied Mathematics ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
649 Using a Standing Heel-Rise Test as a Predictor of Ankle Muscle Strength in the Elderly นายวีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา คณะสหเวชศาสตร์ Sports ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
650 Using a Standing Heel-Rise Test as a Predictor of Ankle Muscle Strength in the Elderly นายวีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา คณะสหเวชศาสตร์ Sports ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
651 Using a Standing Heel-Rise Test as a Predictor of Ankle Muscle Strength in the Elderly นายวีระศักดิ์ ต๊ะปัญญา คณะสหเวชศาสตร์ Sports ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
652 ความสำคัญของการผลิตก๊าซชีวภาพจากอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังในประเทศไทย ผศ.ดร.ปิยะวดี ศรีวิชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
653 A Deep Learning Network with Aggregation Residual Transformation for Human Activity Recognition Using Inertial and Stretch Sensors รศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Computers ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
654 A Deep Learning Network with Aggregation Residual Transformation for Human Activity Recognition Using Inertial and Stretch Sensors รศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Computers ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
655 Hybrid convolution neural network with channel attention mechanism for sensor-based human activity recognition รศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Scientific Reports ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
656 Approach for the Development of legal leadership of School Administrators Under Office of The Vocational Education Commission นายกษิฎิฏฏ์ มีพรหม วิทยาลัยการศึกษา วารสารการอาชีวภาคกลาง ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
657 สภาพการบริหารสู่ความเป็นเลิศของงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถาบันผลิตบัณฑิตวิชาชีพครู หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา นายกษิฎิฏฏ์ มีพรหม วิทยาลัยการศึกษา วารสารสังคมศาสตร์ปัญญาพัฒน์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
658 Analysis of clustering and association using data mining technique for elderly health condition dataset ดร.รัตนาวดี พานทอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร IAES International Journal of Artificial Intelligence (IJ-AI) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
659 Hybrid convolution neural network with channel attention mechanism for sensor-based human activity recognition รศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Scientific Reports ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
660 Attention-Based Hybrid Deep Learning Network for Human Activity Recognition Using WiFi Channel State Information รศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Applied Sciences ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
661 Attention-Based Hybrid Deep Learning Network for Human Activity Recognition Using WiFi Channel State Information รศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Applied Sciences. ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
662 การจัดการธุรกิจโรงแรมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อรองรับชีวิตปกติวิถีใหม่ของนักท่องเที่ยว นางสาวกรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ วารสารหาดใหญ่วิชาการ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
663 THAI EASTERN ECONOMIC CORRIDOR DROUGHT MONITORING USING TERRA/MODIS SATELLITE-BASED DATA รศ.ดร.ไพศาล จี้ฟู คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Geographia Technica ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
664 รื่นรมย์ชมสวนดอกไม้: การวิเคราะห์แรงจูงใจและกิจกรรม การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวตามความสนใจพิเศษ กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และเพชรบูรณ์ ดร.กิตติพิชญ์ กิตติพรไพบูลย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
665 ปัญหาของการเรียนออนไลน์ของนิสิตสาขารัฐศาสตร์ในวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในสถานการณ์โควิด: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ในภาคเหนือ นายสุวิทย์ ติคำ คณะศิลปศาสตร์ วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
666 Efficacy and safety of different dual antiplatelet strategies in patients undergoing percutaneous coronary intervention: A systematic review and network meta-analysis ผศ.ดร.ยุทธนา วงศาลาภ คณะเภสัชศาสตร์ Chronic diseases and translational medicine ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
667 Short-term anoxic treatment of litchi fruit (Litchi chinensis Sonn. cv. Hong Huey) delays pericarp browning and maintains physicochemical quality during storage ผศ.ดร.หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ The Horticulture Journal ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
668 Prevalence, antimicrobial resistance, and enterotoxin gene profiles of Staphylococcus aureus isolated from mobile phones of the food vendors in Phayao province, Thailand ดร.อชิรญา ศิริภาพ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
669 Prevalence, antimicrobial resistance, and enterotoxin gene profiles of Staphylococcus aureus isolated from the mobile phones of the food vendors in Phayao province, Thailand ดร.อชิรญา ศิริภาพ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
670 Effects of drinking coconut water on circulatory and respiratory function and post-workout recovery in long distance runners นางสาวปราณี อยู่ศิริ คณะวิทยาศาสตร์ Proceedings of the IEEE ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
671 Prevalence, antimicrobial resistance, and enterotoxin gene profiles of Staphylococcus aureus isolated from mobile phones of the food vendors in Phayao province, Thailand ดร.อชิรญา ศิริภาพ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
672 โครงการศึกษากระบวนการดูแลนิสิตครู มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง วิทยาลัยการศึกษา การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
673 Restoring Ampicillin Sensitivity in Multidrug-Resistant Escherichia coli Following Treatment in Combination with Coffee Pulp Extracts ผศ.ดร.อัญชลี ระวังการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Journal of Microbiology and Biotechnology (JMB) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
674 Age Estimation Using the Demirjian and Willems Methods in a Southern Thai Population รศ.ดร.ภูวดล ด้วงโต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Natural and Life Sciences Communications ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
675 Restoring Ampicillin Sensitivity in Multidrug-Resistant Escherichia coli Following Treatment in Combination with Coffee Pulp Extracts ผศ.ดร.อัญชลี ระวังการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ Journal of Microbiology and Biotechnology (JMB) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
676 Anti-cancer effects of the extracts of broad and spirale cultivars of Codiaeum variegatum (L.) Blume on MCF-7, HepG2, and HeLa cell lines ผศ.ดร.สุภาวดี บุญทา คณะเภสัชศาสตร์ ๋Journal of Herbmed Pharmacology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
677 Anti-cancer effects of the extracts of broad and spirale cultivars of Codiaeum variegatum (L.) Blume on MCF-7, HepG2, and HeLa cell lines ผศ.ดร.สุภาวดี บุญทา คณะเภสัชศาสตร์ Journal of Herbmed Pharmacology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
678 Anti-cancer effects of the extracts of broad and spirale cultivars of Codiaeum variegatum (L.) Blume on MCF-7, HepG2, and HeLa cell lines ผศ.ดร.สุภาวดี บุญทา คณะเภสัชศาสตร์ Journal of Herbmed Pharmacology ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
679 Crocodile Oil Disrupts Mitochondrial Homeostasis and Exacerbates Diabetic Kidney Injury in Spontaneously Diabetic Torii Rats ดร.อนงค์ภรณ์ ขอบรูป คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฺBiomolecules ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
680 The Elders’ Voices Regarding Their Role as a Catalytic Agent for Local Tourism ผศ.ดร.คมกฤช ตาชม คณะศิลปศาสตร์ World Journal of English Language ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
681 ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ผศ.ดร.ประจวบ แหลมหลัก คณะสาธารณสุขศาสตร์ วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
682 การศึกษารูปแบบการดูแลผู้ป่วยวัณโรคปอดอย่างมีส่วนร่วมในชุมชนตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ผศ.ดร.ประจวบ แหลมหลัก คณะสาธารณสุขศาสตร์ วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
683 Dataset on the optimization by response surface methodology for dried banana products using greenhouse solar drying in Thailand ดร.นพรัตน์ สุริยะไชย คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม Data in Brief ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
684 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศพที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นางสาวนิภาภรณ์ ลาภเสถียร คณะนิติศาสตร์ วารสารนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)