ระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา || University of Phayao Research Management

Error:การเข้าสู่ ระบบบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยาError:สถิติการเข้าใช้งานระบบ

50767
 

ปี:
     
ลำดับ ชื่อผลงาน ชื่อนักวิจัย สังกัด ประเภทผลงาน
1 Inhibitory Effect of Perilla frutescens L. Leaves Extract on Melanogenesis and Skin Whitening Efficacy in the Underarm Whitening Product Application ดร.ลภัสรดา มุ่งหมาย คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
2 Thai First-Year Preservice Science Teachers’ Orientations toward Teaching Science รศ.ดร.ลือชา ลดาชาติ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
3 Mentoring Model in an Active Learning Culture for Undergraduate Projects ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
4 Mentoring Model in an Active Learning Culture for Undergraduate Projects ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
5 Mentoring Model in an Active Learning Culture for Undergraduate Projects ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
6 Clustering of Mindset towards Self-Regulated Learning of Undergraduate Students at the University of Phayao ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
7 Prediction Model of Student Achievement in Business Computer Disciplines ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
8 Efficiency of catalytic liquid hot water pretreatment for conversion of corn stover to bioethanol ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
9 การศึกษาอิทธิพลของความจำขณะทำงานที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ นายศานิตย์ ศรีคุณ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
10 Applications of fuzzy soft sets to the flood alarm model in Northern Thailand ผศ.ดร.พีรพงษ์ สืบแสน คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
11 ลักษณะขวัญและความสัมพันธ์กับน้าหนักตัวของโคขาวล้าพูน ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
12 Optimization of minerals and plant growth regulators for micropropagation of strawberry ‘Pharachatan 80’ นางสาวสุกัลยา ภู่ทอง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
13 Effect of Substitution of Wheat Flour with Nile Tilapia Bone Powder on The Quality Characteristics of Cashew Nut Cookies ผศ.ดร.สุวลี ฟองอินทร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
14 Characterization of eucalyptus lignin fractionated from a MIBK-based solvo-thermal process ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
15 ผลกระทบเศรษฐกิจดิจิทัล: การขยายตัวของรายจ่ายสาธารณะด้านการศึกษา และภัยคุกคามทางไซเบอร์ ผศ.ดร.วรรณภา ทองแดง คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
16 Proactive Learning Culture: Practical Learning and Experience from Research into Senior Projects ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
17 Proactive Learning Culture: Practical Learning and Experience from Research into Senior Projects ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
18 Proactive Learning Culture: Practical Learning and Experience from Research into Senior Projects ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
19 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่ นายณรงค์ ใจเที่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
20 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากร โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย นายณรงค์ ใจเที่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
21 กฎหมายคุ้มครอง "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019" นายณรงค์ ใจเที่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
22 Cysticidal efficacy of methanolic extract from Jatropha curcas on Acanthamoeba spp. นายปัณณวิชญ์ สิริเวชวิริยะ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (3) (ผลงานละ 4,000 บาท)
23 Impact of UV-C radiation on morphology of the antenna and antennal sensilla in Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae) รศ.ดร.จตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
24 Impact of UV-C radiation on morphology of the antenna and antennal sensilla in Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae) รศ.ดร.จตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
25 Impact of UV-C radiation on morphology of the antenna and antennal sensilla in Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae) รศ.ดร.จตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
26 Suckermouth Armored Catfish (Pterygoplichthys pardalis) as a Replacement for Fish Meal in Thai “Pradu Hang Dam” Native Chicken Diets ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
27 Collagenase and Melanogenesis Inhibitory Effects of Perilla Frutescens Pomace Extract and Its Efficacy in Topical Cosmetic Formulations ดร.ลภัสรดา มุ่งหมาย คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
28 Collagenase and Melanogenesis Inhibitory Effects of Perilla Frutescens Pomace Extract and Its Efficacy in Topical Cosmetic Formulations ดร.ลภัสรดา มุ่งหมาย คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
29 Viscosity modification with inertial forward-backward splitting methods for solving inclusion problems รศ.ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
30 Convergence theorems for two quasi-nonexpansive multivalued mappings by modifying S-iterations รศ.ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
31 Modified Hybrid Projection Methods with SP Iterations for Quasi-Nonexpansive Multivalued Mappings in Hilbert Spaces รศ.ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
32 On a new weight tri-diagonal iterative method and its applications รศ.ดร.ดำรงศักดิ์ แย้มบางหวาย คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
33 การพัฒนาระบบบริการไร้รอยต่อ โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย ผศ.ดร.ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร คณะพยาบาลศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
34 Attitude and Learning Styles in Different Academic Achievement of Tertiary Students ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
35 Attitude and Learning Styles in Different Academic Achievement of Tertiary Students ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
36 Attitude and Learning Styles in Different Academic Achievement of Tertiary Students ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
37 Assessment of Polygonum odoratum Lour. Leaf Extract on Rat ’s Ileum Contraction and the Mechanisms Involved รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
38 Assessment of Polygonum odoratum Lour. Leaf Extract on Rat ’s Ileum Contraction and the Mechanisms Involved รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
39 Coffee (Coffea arabica L.) Pulp Extracts as a Potential Source of Whitening Agents รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
40 Coffee (Coffea arabica L.) Pulp Extracts as a Potential Source of Whitening Agents รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
41 Perturbative Traveling-Wave Solution for a Flux-Limited Reaction-Diffusion Morphogenesis Equation รศ.ดร.ไวพจน์ งามสอาด คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
42 Nonlinear Winkler-based Frame Element with Inclusion of Shear-Flexure Interaction Effect for Analysis of Non-Ductile RC Members on Foundation ดร.วรเทพ แซ่ล่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
43 ภูมิปัญญาที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนในจังหวัดพะเยา* The Wisdoms Influencing the Community Economy Development of the Communities in Phayao, Thailand ดร.ณวิญ เสริฐผล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
44 Construct Validity of Assessing Interest in STEM Content Scale นายศานิตย์ ศรีคุณ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
45 Construct Validity of Assessing Interest in STEM Content Scale นายศานิตย์ ศรีคุณ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
46 The comparison of Attitude toward STEM educational approach between gender นายศานิตย์ ศรีคุณ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
47 The Effects of the Research-Based Learning Integrating with Cognitive Training and Conventional Teaching Model on the Students ’Learning Outcomes in Science นายศานิตย์ ศรีคุณ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
48 The effect of open approach integrated with cognitive training on mathematics learning outcomes นายศานิตย์ ศรีคุณ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
49 A comparison of attitude toward STEM Educational approach between study program นายศานิตย์ ศรีคุณ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
50 A survey of the social phenomena of marginalized community to design learning management of STEM Education นายศานิตย์ ศรีคุณ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
51 A comparison of interest toward STEM Education between STEM tracks and non-STEM tracks students นายศานิตย์ ศรีคุณ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
52 The study of attitude toward STEM influencing on research mindedness นายศานิตย์ ศรีคุณ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
53 The comparison of attitude toward STEM content between genders นายศานิตย์ ศรีคุณ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
54 Riboflavin: The Health Benefits of a Forgotten Natural Vitamin ดร.นิจติยา สุวรรณสม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
55 Influences of Research Ethic, Research Behaviors, and Emotion affecting attitudes toward STEM education นายศานิตย์ ศรีคุณ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
56 A comparison of interest toward STEM Education through ethnicity นายศานิตย์ ศรีคุณ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
57 The comparison of attitude toward STEM educational approach between ethnicity นายศานิตย์ ศรีคุณ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
58 Surveying the spatial identity to design STEM education learning activities for marginal community in the North of Thailand นายศานิตย์ ศรีคุณ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
59 Surveying the geography of a marginal community to design STEM Education activities นายศานิตย์ ศรีคุณ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
60 A comparison study of interest toward STEM Education through Grade Point Average นายศานิตย์ ศรีคุณ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
61 A comparison of attitude toward STEM Educational approach through Grade Point Average นายศานิตย์ ศรีคุณ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
62 The study of interest in STEM content influencing on attitude toward STEM นายศานิตย์ ศรีคุณ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
63 A survey on a future image of the marginal community to design STEM Education activities นายศานิตย์ ศรีคุณ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
64 The effect of Problem-Based Learning integrated with cognitive training to enhance science learning outcomes นายศานิตย์ ศรีคุณ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
65 A Novel Relaxed Projective Method for Split Feasibility Problems รศ.ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
66 The Modified SP and Noor Iterations with Shrinking Projection Methods for Three G-Nonexpansive Mappings in Hilbert Spaces with Graphs รศ.ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
67 Iterative Methods for Solving the Monotone Inclusion Problem and the Fixed Point Problem in Banach Spaces รศ.ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
68 Strong Convergence of the Inertial Proximal Algorithm for the Split Variational Inclusion Problem in Hilbert Spaces ผศ.ณัฐวุฒิ พลอาสา คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
69 Modified Explicit Self-Adaptive Two-Step Extragradient Method for Equilibrium Programming in a Real Hilbert Space ผศ.ณัฐวุฒิ พลอาสา คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
70 Inhibitory Effect of Perilla frutescens L. Leaves Extract on Melanogenesis and Skin Whitening Efficacy in the Underarm Whitening Product Application ดร.ลภัสรดา มุ่งหมาย คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
71 Strategies for Cross-Border Tourism between Thailand and the Lao PDR: A stakeholders’ perspective ผศ.ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
72 Adjacent vertex distinguishing total choice numbers ผศ.ดร.พัชรพรรณ จำนงนิจ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
73 Anti-lipoxygenase and anti-inflammatory activities of Streblus asper leaf extract on xylene-induced ear edema in mice. ผศ.ดร.คณาทิพย์ สิงห์สาย คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
74 การจัดทําแผนที่แหล่งสารสนเทศท้องถิ่นในตําบลแม่กา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผศ.ดร.พรพรรณ จันทร์แดง คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
75 The comparison of Interest toward STEM educational approach between gender นายศานิตย์ ศรีคุณ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
76 THE MECHANISMS OF TOURISM MANAGEMENT IN ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) : THE CASE OF PHULOMLO AND CONNECTED AREAS, THAILAND ผศ.น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
77 THE MECHANISMS OF TOURISM MANAGEMENT IN ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) : THE CASE OF PHULOMLO AND CONNECTED AREAS, THAILAND ผศ.น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
78 THE MECHANISMS OF TOURISM MANAGEMENT IN ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) : THE CASE OF PHULOMLO AND CONNECTED AREAS, THAILAND ผศ.น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
79 Applications of Fuzzy Parameterized Relative Soft Sets in Decision-Making Problems ผศ.ดร.พีรพงษ์ สืบแสน คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
80 วาทกรรมชายขอบในเรื่องสั้นของมาลา คำจันทร์ ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ คณะศิลปศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
81 Optimization of Catalytic Liquid Hot Water Pretreatment of Pineapple Leaf for Enhancement of Sugar Yield ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
82 The End-user Satisfaction and Participation in the Transformation of a Medium-sized Building into the Energy-smart Building ผศ.ดร.ธนา อุดมศรีไพบูลย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
83 Strong Convergence of Extragradient-Type Method to Solve Pseudomonotone Variational Inequalities Problems ผศ.ณัฐวุฒิ พลอาสา คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
84 Strong Convergence of Extragradient-Type Method to Solve Pseudomonotone Variational Inequalities Problems ผศ.ณัฐวุฒิ พลอาสา คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
85 Optimization of mixing speed and retention time affecting biogas production from starchy sediment using response surface methodology ดร.ปิยะวดี ศรีวิชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
86 Problems and Needs in English Language Teaching from the Viewpoints of Pre-service English Teachers in Thailand ดร.ชวนพิศ ศรีวิชัย คณะศิลปศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
87 Problems and Needs in English Language Teaching from the Viewpoints of Pre-service English Teachers in Thailand ดร.ชวนพิศ ศรีวิชัย คณะศิลปศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
88 Problems and Needs in English Language Teaching from the Viewpoints of Pre-service English Teachers in Thailand ดร.ชวนพิศ ศรีวิชัย คณะศิลปศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (4) (ผลงานละ 5,000 บาท)
89 Highly selective room temperature ammonia sensors based on ZnO nanostructures decorated with graphene quantum dots (GQDs) รศ.ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
90 สภาพแวดล้อมในบ้านของผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม: กรณีศึกษา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผศ.พันธพัฒน์ บุญมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
91 Highly selective room temperature ammonia sensors based on ZnO nanostructures decorated with graphene quantum dots (GQDs). รศ.ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
92 Enhanced Hand-Oriented Activity Recognition Based on Smartwatch Sensor Data Using LSTMs ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
93 Enhanced Hand-Oriented Activity Recognition Based on Smartwatch Sensor Data Using LSTMs ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
94 Tolerance of Characteristics and Attributes in Developing Student 's Academic Achievements ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
95 Tolerance of Characteristics and Attributes in Developing Student ’s Academic Achievements ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
96 Tolerance of Characteristics and Attributes in Developing Student ’s Academic Achievements ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
97 Modified Viscosity Subgradient Extragradient-Like Algorithms for Solving Monotone Variational Inequalities Problems ผศ.ณัฐวุฒิ พลอาสา คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
98 Modified Viscosity Subgradient Extragradient-Like Algorithms for Solving Monotone Variational Inequalities Problems ผศ.ณัฐวุฒิ พลอาสา คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
99 Association between Noise Exposure and Quality of Life among People Living Near Stone-Mortar Factories, Phayao Province, Northern Thailand ผศ.ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
100 Wildfire Visualization Time Series from 2014-2019 in Phayao Province, Thailand ผศ.ดร.ไพศาล จี้ฟู คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
101 Numerical Reckoning Fixed Points for Nonexpansive Mappings via a Faster Iteration Process and Its Application to Constrained Minimization Problems, Split Feasibility Problems and Image Deblurring Problems รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
102 Spasmolytic effect of Acmella oleracea flowers extract on isolated rat ileum รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
103 Spasmolytic effect of Acmella oleracea flowers extract on isolated rat ileum รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
104 PLANAR GRAPHS WITHOUT SPECIFIC CYCLES ARE 2-DEGENERATE ผศ.ดร.พัชรพรรณ จำนงนิจ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
105 Non-vitamin K oral anticoagulants and risk of fractures: a systematic review and meta-analysis นางสาวปาจรีย์ มงคล คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
106 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดหนี้นอกระบบของเกษตรกร อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ดร.กานต์พิชชา กองคนขวา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
107 Study on the potential use of modified tapioca starch sludge waste for volatile fatty acid generation ดร.ปิยะวดี ศรีวิชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
108 Optical characteristics and antimicrobial performance of Mg doped TiO2nanostructures synthesized by microwave assisted method ผศ.ดร.อารักษ์ กลิ่นบำรุง คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (4) (ผลงานละ 5,000 บาท)
109 การดำรงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นในสังคมโลกาภิวัตน์ ดร.ณวิญ เสริฐผล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
110 Decadal increase of the summer precipitation in Thailand after the mid-1990s รศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
111 Some Characterizations of Intra-regular Semigroups in Terms of Interval Valued Fuzzy Ideals ผศ.ดร.ธิติ เกตุคำ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
112 Some Characterizations of Intra-regular Semigroups in Terms of Interval Valued Fuzzy Ideals ผศ.ดร.ธิติ เกตุคำ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
113 A new species of Micryletta (Amphibia: Microhylidae) from southern Thailand รศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
114 Contribution to the knowledge of Rhaphidophorinae (Orthoptera: Ensifera: Rhaphidophoridae) from Thailand: three genera Neorhaphidophora, Eurhaphidophora and Minirhaphidophora รศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
115 A new species Cyrtodactylus Gray (Squamata: Gekkonidae) from western Thailand and the phylogenetic placement of C. inthanon and C. doisuthep รศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
116 A new species of miniaturised narrow-mouth frog of the genus Microhyla Tschudi, 1838 (Amphibia: Anura: Microhylidae) from northern Tenasserim, Thailand รศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
117 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการหมักย่อยแบบไร้อากาศเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ Factors Affecting Anaerobic Digestion Efficiency to Produce Biogas ดร.ปิยะวดี ศรีวิชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
118 Anti-lipoxygenase and anti-inflammatory activities of Streblus asper leaf extract on xylene-induced ear edema in mice. ผศ.ดร.คณาทิพย์ สิงห์สาย คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
119 การเชื่อมโยงความในปริจเฉทเรื่องเล่าของนักเรียนต่างชาติที่เรียนภาษาไทย: การศึกษาตามแนวปริจเฉทวิเคราะห์ นายพิทยา ดวงตาดำ คณะศิลปศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (3) (ผลงานละ 4,000 บาท)
120 Development of EFL Student Global Mindedness Through Transformative Learning in the Literature Classroom at a Thai University ผศ.ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล คณะศิลปศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
121 The Usability Heuristic factors for Sensors monitoring system A case study of laboratory Animal Research Center ผศ.ดวิษ แสนโภชน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (3) (ผลงานละ 4,000 บาท)
122 แนวทางการประเมินงานวิจัยชนิดการทดลองแบบสุ่มท่ีมีการควบคุมด้วยเครื่องมือแคสพี ดร.ณัฐ นาเอก คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
123 การพัฒนาตำรับเอสเซนส์ที่มีสารต้านออกซิเดชันจากสารสกัดเห็ดนางรมดำ นางสาววีรยา ปรีดาลิขิต คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
124 ผลของแผ่นดินไหวที่มีต่อศักยภาพในการเกิดเหลวในจังหวัดพะเยา ผศ.ดร.อภิชาต บัวกล้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
125 Efficiency of Catalytic Liquid Hot Water Pretreatment for Conversion of Corn Stover to Bioethanol ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
126 INTERVAL VALUED FUZZY (1, 2) -IDEALS IN SEMIGROUPS ผศ.ดร.ธิติ เกตุคำ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
127 INTERVAL VALUED FUZZY (1, 2) -IDEALS IN SEMIGROUPS ผศ.ดร.ธิติ เกตุคำ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
128 Toward a place-based learning progression for haze pollution in the northern region of Thailand รศ.ดร.ลือชา ลดาชาติ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
129 โครงสร้างคำสมาสในมหาชาติคำหลวง ดร.ศราวุธ หล่อดี คณะศิลปศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
130 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหัวข้อการทำวิจัย: กรณีศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาววรัญญา ยิ่งยงศักดิ์ คณะศิลปศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
131 Antioxidant activity and effect of Sa-khan (Piper, Piperaceae) on the normal human proximal tubular epithelial cell line ดร.ดาวยศ ดาวเรือง คณะสหเวชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
132 POLYETHYLENE TEREPHTHALATE BASED ACTIVATED CARBON PRODUCTION: PRELIMINARY STUDY ON KOH ACTIVATION WITH MICROWAVE ASSIST ผศ.ดร.อนุสรณ์ บุญปก คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
133 POLYETHYLENE TEREPHTHALATE BASED ACTIVATED CARBON PRODUCTION: PRELIMINARY STUDY ON KOH ACTIVATION WITH MICROWAVE ASSIST ผศ.ดร.อนุสรณ์ บุญปก คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
134 A Multiband Slot Antenna with the Fractal Narrow Slit fed by Capacitive Coupling นายธนกานต์ สวนกัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (4) (ผลงานละ 5,000 บาท)
135 Knowledge and Behaviors Toward Health Care for Elderly Patients with Hypertension, and Quality of Life Among Informal Caregivers in Northern Thailand รศ.ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
136 Knowledge and Behaviors Toward Health Care for Elderly Patients with Hypertension, and Quality of Life Among Informal Caregivers in Northern Thailand รศ.ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
137 Knowledge and Behaviors Toward Health Care for Elderly Patients with Hypertension, and Quality of Life Among Informal Caregivers in Northern Thailand รศ.ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
138 การก่อรูป “ทฤษฎีความยุติธรรม” ของจอห์น รอลส์ The Formation of John Rawls’s Theory of Justice นายทวีป มหาสิงห์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
139 Prevalence and associated factors of potentially inappropriate medications among Thai patients with heart failure ดร.กิตติภัค เจ็งฮั้ว คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
140 Prevalence and associated factors of potentially inappropriate medications among Thai patients with heart failure ดร.กิตติภัค เจ็งฮั้ว คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
141 Long Range Transport of Southeast Asian PM2.5 Pollution to Northern Thailand during High Biomass Burning Episodes รศ.ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
142 Assessment of Polygonum odoratum Lour. Leaf Extract on Rat ’s Ileum Contraction and the Mechanisms Involved รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
143 Evaluation of Community Pharmacy Personnel in Pharmaceuticals Services Using The simulated Patient ผศ.องอาจ มณีใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
144 Clinical Effectiveness of the Sahasthara Remedy for the Relief of Musculoskeletal Pain: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials นางสาวสนธยา สุขยิ่ง คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
145 การโต้กลับวาทกรรมการเมืองในเรื่องสั้นของลาว คำหอม ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ คณะศิลปศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
146 A simple method for Isolation of serine protease inhibitor from Siamese land snail Cryptozona (Cryptozona siamensis) mucus นายพิชญะ คำอ้าย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (3) (ผลงานละ 4,000 บาท)
147 การพัฒนาสื่อเสริมการเรียนรู้ด้วยภาพชุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในบริบทโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ดร.ดารินทร อินทับทิม คณะศิลปศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
148 Fixed point theorems for weakly compatible mappings under implicit relations in quaternion valued G-metric spaces รศ.ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
149 ปัญหาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ คณะศิลปศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
150 Fixed point theorems for weakly compatible mappings under implicit relations in quaternion valued G-metric spaces รศ.ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
151 รูปแบบการลดพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักศึกษาระดับปริญญาตรี: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ นางสาวเกษร เกตุชู คณะพยาบาลศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
152 Personal Financial Planning in the Cashless Society of Population in Phayao Municipality, Muang District, Phayao Province ดร.สมคิด ยาเคน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
153 Financial Attitude and Factors Affecting Savings of the Elderly in Phayao Province ดร.กานต์พิชชา กองคนขวา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
154 พิธีกรรมการเพาะปลูกข้าวของชาวไทลื้อ นางภัทรา เอกประเสริฐ คณะศิลปศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
155 Why Thai Tax-Benefit Funds Are Popular with Investors? ดร.สมคิด ยาเคน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
156 Advantages and Disadvantages of a Cashless System in Thailand during the COVID-19 Pandemic ดร.สมคิด ยาเคน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
157 Advantages and Disadvantages of a Cashless System in Thailand during the COVID-19 Pandemic ดร.สมคิด ยาเคน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
158 Why Thai Tax-Benefit Funds Are Popular with Investors? ดร.สมคิด ยาเคน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
159 การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นการฝึกความจำขณะทำงานโดยใช้ประสาทวิทยศึกษาศาสตร์เป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถเชิงพุทธิปัญญา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิตศาสตร์ของนักเรียน นายศานิตย์ ศรีคุณ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
160 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของซอฟแวร์แบบวัดความสามารถเชิงพุทธิปัญญาในมิติเวลาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายศานิตย์ ศรีคุณ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (3) (ผลงานละ 4,000 บาท)
161 Antilipoxygenase and Anti-Inflammatory Activities of Streblus asper Leaf Extract on Xylene-Induced Ear Edema in Mice. ผศ.ดร.คณาทิพย์ สิงห์สาย คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
162 The comparison of phenolic compounds, flavonoids and antioxidant activities of the ethanolic extracts of shoots, leaves, fruits and seeds of Leucaena leucocephala ผศ.ดร.คณาทิพย์ สิงห์สาย คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
163 Effect of Streblus asper leaf extract on scopolamine-induced memory deficits in a zebrafish: The model of Alzheimer ’s disease. ผศ.ดร.คณาทิพย์ สิงห์สาย คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
164 การเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการทํางานยุค New normal ของเทศบาลตําบลท่าวังทอง อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายณรงค์ ใจเที่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
165 ความสำคัญของมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีทีต่อการสมัครงานของนิสิต กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นายวราพงษ์ คล่องแคล่ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
166 การวิเคราะห์เครือข่ายทางความหมายของถ้อยคำภาษาไทยที่พบในผู้ป่วยภาวะซึมเศร้า นางสาวพิชญ์สินี เสถียรธราดล คณะศิลปศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
167 Strategies for Cross-Border Tourism between Thailand and the Lao PDR: A stakeholders’ perspective ผศ.ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
168 Strategies for Cross-Border Tourism between Thailand and the Lao PDR: A stakeholders’ perspective ผศ.ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
169 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองสำหรับการควบคุมน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ดร.นทพร ชัยพิชิต คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
170 Fosfomycin Dosing Regimens based on Monte Carlo Simulation for Treated Carbapenem-Resistant Enterobacteriaceae Infection. นายสุกฤษฏิ์ กาญจนสุระกิจ คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
171 สภาพปัญหาและความคาดหวังในการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดพะเยา นางสาวณัฏฐา นันทตันติ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
172 อิทธิพลของภูมิทัศน์การบริการและคุณภาพการบริการต่อความตั้งใจใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายชาญชัย พรมมิ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
173 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของนิสิต หลักสูตรที่มุ่งเน้นการเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยพะเยา นายชาญชัย พรมมิ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
174 Neighbor sum distinguishing total choosability of planar graphs without 4-cycles adjacent to 3-cycles ผศ.ดร.พัชรพรรณ จำนงนิจ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
175 Projection of Rice and Maize Productions in Northern Thailand under Climate Change Scenario RCP8.5 รศ.ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
176 Immunopathogenesis of hematopoietic tissues in response to Vibrio parahaemolyticus (VPAHPND) infection in Macrobrachium rosenbergii ดร.อานนท์ พัดเกิด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
177 Effciency of Catalytic Liquid Hot Water Pretreatment for Conversion of Corn Stover to Bioethanol ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
178 ฤทธิ์ของสารสกัดพืชสมุนไพรกำแพงเจ็ดชั้นต่อการต้านการอักเสบผ่านกลไกการยับยั้ง การหลั่งสารไนตริกออกไซด์ของเซลล์แมคโครฟาจ ดร.สุภาพร ขำจันทร์ คณะสหเวชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
179 "บ้านกับความสมบูรณ์พร้อมของการใช้ชีวิต" : ความสัมพันธ์ระหว่างกลวิธีทางภาษากับอุดมการณ์ในวาทกรรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตามแนวคิดวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ ผศ.ดร.ศิระวัสฐ์ กาวิละนันท์ คณะศิลปศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
180 Model of tourism structure in Thailand ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
181 Effects of dietary leaf ethanolic extract of Apium graveolens L. on growth performance, serum biochemical indices, bacterial resistance and lysozyme activity in Labeo chrysophekadion (Bleeker, 1849) รศ.ดร.ไพบูลย์ ปะนาเส คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
182 Effects of dietary leaf ethanolic extract of Apium graveolens L. on growth performance, serum biochemical indices, bacterial resistance and lysozyme activity in Labeo chrysophekadion (Bleeker, 1849) รศ.ดร.ไพบูลย์ ปะนาเส คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
183 การใช้ภาษาเพื่อการโน้มน้าวและวัจนกรรมในรายการดรากอนเดนส์ นายสุวิทย์ ติคำ คณะศิลปศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
184 Model of tourism structure in Thailand ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
185 การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัตศาสตร์ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง (รัชกาลที่ 5) ของจังหวัดสงขลา ผศ.ดร.นิติ เอี่ยมชื่น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (3) (ผลงานละ 4,000 บาท)
186 INNOVATIVE EXHIBITION MANAGEMENT OF ENTERPRISES IN BANGKOK ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
187 INNOVATIVE EXHIBITION MANAGEMENT OF ENTERPRISES IN BANGKOK ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
188 The News Values of Citizen Materials in News of Mass Media รศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
189 ธรรมชาติของคณิตศาสตร์ผ่านมุมมองจากทฤษฎีสรรคนิยมทางสังคม รศ.ดร.ลือชา ลดาชาติ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
190 A relaxed projection method using a new linesearch for the split feasibility problem รศ.ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
191 A relaxed projection method using a new linesearch for the split feasibility problem รศ.ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
192 Weak and Strong Convergence Results for the Modified Noor Iteration of Three Quasi-Nonexpansive Multivalued Mappings in Hilbert Spaces รศ.ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
193 ผลของชนิดบรรจุภัณฑ์ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของแครกเกอร์ข้าวก่ำพะเยาระหว่างการเก็บรักษา (Effect of Packaging on Quality Changes of Black Glutinous Rice (Kham Phayao) Cracker during Storage) ผศ.ดร.สุวลี ฟองอินทร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (3) (ผลงานละ 4,000 บาท)
194 Thai tones in Chinese students after using the “Tone Application” and their attitudes รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ คณะศิลปศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (4) (ผลงานละ 5,000 บาท)
195 CARISTI FIXED POINT THEOREM IN Mv-METRIC SPACES ผศ.ณัฐวุฒิ พลอาสา คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
196 CARISTI FIXED POINT THEOREM IN Mv-METRIC SPACES ผศ.ณัฐวุฒิ พลอาสา คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
197 Thailand ’s Community TV Financing Models: What They Mean in Practice รศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
198 Thailand ’s Community TV Financing Models: What They Mean in Practice รศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
199 Thailand ’s Community TV Financing Models: What They Mean in Practice รศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
200 Community television in Thailand: The new challenge of community media in an online world รศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
201 Community television in Thailand: The new challenge of community media in an online world รศ.ดร.ภัทรา บุรารักษ์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
202 Health Symptoms and Health Literacy of Pesticides Used among Thai Cornfield Farmers ผศ.ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคำ คณะแพทยศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
203 Health Symptoms and Health Literacy of Pesticides Used among Thai Cornfield Farmers ผศ.ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคำ คณะแพทยศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
204 A rational beam-elastic substrate model with incorporation of beam-bulk nonlocality and surface-free energy ดร.วรเทพ แซ่ล่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
205 แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านร่องปอ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ผศ.ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
206 Comparison of noninvasive scoring systems for the prediction of nonalcoholic fatty liver disease in metabolic syndrome patients รศ.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
207 กลวิธีการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจสำหรับผู้เรียนสมาธิสั้น ดร.ปาริชาต โปธิ คณะศิลปศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (3) (ผลงานละ 4,000 บาท)
208 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์: โครงสร้างวลีในภาษาอังกฤษตามหลักวากยสัมพันธ์สำหรับนิสิตสาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา ผศ.ดร.เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต คณะศิลปศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
209 Illocutionary act analysis of Encouragement Songs ผศ.ดร.เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต คณะศิลปศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
210 The use of semantic field approach to enhance English vocabulary development of Prathomsuksa 4 students at Betty Dumen Border Patrol Police School, Phayao Province, Thailand นางสาวพิชญ์สินี เสถียรธราดล คณะศิลปศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (3) (ผลงานละ 4,000 บาท)
211 Health Education Policy according to Health Belief Model on cervical cancer perception among HIV-infected women in Dok Kham Tai Hospital, Phayao Province นายณรงค์ ใจเที่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
212 Traditional Chinese Medicine Law with Thai Health System นายณรงค์ ใจเที่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
213 แนวทางการพัฒนางานแม่บ้านของโรงแรมในจังหวัดพะเยาตามมาตรฐานข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน นางสาวกรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
214 e-Payment System Drive Thailand to Be a Cashless Society ดร.สมคิด ยาเคน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
215 e-Payment System Drive Thailand to Be a Cashless Society ดร.สมคิด ยาเคน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
216 โมเดลนิทานเพื่อสอนภาษาอังกฤษผ่านการบูรณาการการบริหารโครงการและการทำวิจัย: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ คณะศิลปศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
217 Molecular Characterization of β - and α-Globin Gene Mutations in Individuals with Borderline Hb A2 Levels ดร.สุรดา เศรษฐการ คณะสหเวชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
218 Molecular Characterization and Hematological Aspects of Hb E- Myanmar [ β26 (B8) Glu → Lys and β65 (E9) Lys → Asn, HBB: c.[79G>A ; 198G > C] ) : A Novel β - Thalassemic Hemoglobin Variant ดร.สุรดา เศรษฐการ คณะสหเวชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
219 การหกล้ม ความกลัวการหกล้ม และการจําากัดกิจกรรมเนื่องจากกลัวหกล้ม ในผู้สูงอายุไทยที่อาศัยอยู่ในชุมชนชานเมืองเชียงใหม่ ดร.สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม คณะพยาบาลศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
220 Alcohol Consumption in Spatial Dimension ผศ.ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
221 Enhanced biogas production from starchy sludge of a modified cassava starch production by co-digestion with waste activated sludge and shrimp pond sediment ดร.ปิยะวดี ศรีวิชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
222 Wildfire Visualization Time Series from 2014-2019 in Phayao Province, Thailand ผศ.ดร.ไพศาล จี้ฟู คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
223 α-Thalassemia Intermedia Results from Interactions of Unstable Hb Prato [α31(B12)Arg→Ser (HBA1 or HBA2 c.96G>T or C)] with the α-Thalassemia-1 [- -SEA (Southeast Asian)] Deletion in Thailand. รศ.ดร.สิทธิชัย ปัญญาใส คณะสหเวชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
224 Association of Hb Shenyang [α26(B7)Ala→Glu, GCG>GAG, HBA2: c.80C>A (or HBA1)] with Several Types of α-Thalassemia in Thailand. รศ.ดร.สิทธิชัย ปัญญาใส คณะสหเวชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
225 Alcohol Consumption in Spatial Dimension ผศ.ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
226 Molecular spectrum of Hb H disease and characterization of rare deletional α-thalassemia found in Thailand รศ.ดร.สิทธิชัย ปัญญาใส คณะสหเวชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
227 Hb Athens-Georgia (beta 40(C6) Arg>Lys, HBB:c.122G>A) with a single α-globin gene (Hb H disease) in a Thai family: molecular, hematological, and diagnostic aspects รศ.ดร.สิทธิชัย ปัญญาใส คณะสหเวชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
228 นโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและความเครียดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคเหนือ นางสาวรสรินทร์ แก้วตา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
229 The Integration of Soft Skills in English Language Teaching and Learning Through AL-ASPEM ดร.พัชโรบล จริยฐิตินันท์ คณะศิลปศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
230 Reusable alkaline catalyzed organosolv pretreatment and delignification of bagasse for sugar platform biorefinery ดร.นพรัตน์ สุริยะไชย คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
231 A design-based activity for teaching and learning torque รศ.ดร.ลือชา ลดาชาติ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
232 Attitude towards Online Learning from the Effect of Coronavirus 2019 Disease (COVID-19) of University Students in Thailand ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
233 Attitude towards Online Learning from the Effect of Coronavirus 2019 Disease (COVID-19) of University Students in Thailand ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
234 Attitude towards Online Learning from the Effect of Coronavirus 2019 Disease (COVID-19) of University Students in Thailand ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
235 Computational cost reduction of transaction signing in Blockchain นายเกียรติกุล สุขสมสถาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
236 An unusual topographic relationship between high origin of superficial ulnar artery and bitendinous palmaris longus ผศ.ดร.ลออรัตน์ พัวพิทยาเลิศ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
237 กระบวนการเตรียมข้อสอบ ก่อนการเรียนภาคปฏิบัติการของรายวิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวปภาอร เขียวสีมา คณะทันตแพทยศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
238 Smoking and risk of negative outcomes among COVID-19 patients: A systematic review and meta-analysis ผศ.ดร.อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
239 Smoking and risk of negative outcomes among COVID-19 patients: A systematic review and meta-analysis ผศ.ดร.อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
240 Swell-shrink behaviour of cement with fly ash-stabilised lakebed sediment รศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
241 การสุ่มเมนดีเลียน: จากกระบวนการสุ่มโดยธรรมชาติ สู่รูปแบบงานวิจัยท่ีทันสมัย ดร.ณัฐ นาเอก คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
242 Fuzzy Near Compactness Based Personalized Recommendation for Preventing Patients with Type 2 Diabetes Mellitus and Hypertension from Cardiovascular Complication ดร.นภา ราชตา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
243 Fuzzy Near Compactness Based Personalized Recommendation for Preventing Patients with Type 2 Diabetes Mellitus and Hypertension from Cardiovascular Complication ดร.นภา ราชตา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
244 หญ้าเผ่าแอนโดรโพโกนีในป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋ำ จังหวัดพะเยา ผศ.ดร.บุญช่วง บุญสุข คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
245 Association between Noise Exposure and Quality of Life among People Living Near Stone-Mortar Factories, Phayao Province, Northern Thailand ผศ.ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
246 Risk Management Models for Prediction of Dropout Students in Thailand Higher Education ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
247 Risk Management Models for Prediction of Dropout Students in Thailand Higher Education ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
248 Risk Management Models for Prediction of Dropout Students in Thailand Higher Education ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
249 THERAPEUTIC DOSAGE RANGES AND CHRONIC ADVERSE EFFECTS OF TACROLIMUS IN THAI KIDNEY TRANSPLANT PATIENTS ดร.สุธิดา บุญสม คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
250 THERAPEUTIC DOSAGE RANGES AND CHRONIC ADVERSE EFFECTS OF TACROLIMUS IN THAI KIDNEY TRANSPLANT PATIENTS ดร.สุธิดา บุญสม คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
251 Exposure to COVID-19-Related Information and its Association With Mental Health Problems in Thailand: Nationwide, Cross-sectional Survey Study นางสาวปาจรีย์ มงคล คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
252 Image restoration by advanced parallel inertial forward–backward splitting methods รศ.ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
253 การรับรู้ภาวะสุขภาพ พฤติกรรม ต้นทุนเเละผลตอบเเทนของเกษตรกรปลูกข้าว แบบเกษตรเคมีกับเกษตรอินทรีย์ ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผศ.ดร.น้ำเงิน จันทรมณี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
254 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคชานมไข่มุก ของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคเหนือ นายณรงค์ ใจเที่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
255 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้สมาร์ทโฟนของนิสิตสาขาอนามัยชุมชน มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคเหนือ นายณรงค์ ใจเที่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
256 กลยุทธ์การบริหารจัดการโฮมสเตย์เพื่อสุขภาวะชุมชนบ้านโซ้ หมู่บ้านเกษตรวิถีพุทธ จังหวัดพะเยา ดร.สุจิตรา วสุวัต คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
257 Low-energy heavy-ion-beam-induced mutation of novel high-yielding drought-tolerant Thai Jasmine rice ดร.บุญร่วม คิดค้า คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
258 CONVERGENCE THEOREMS OF PROXIMAL TYPE ALGORITHM FOR A CONVEX FUNCTION AND MULTIVALUED MAPPINGS IN HILBERT SPACES รศ.ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
259 CONVERGENCE THEOREMS OF PROXIMAL TYPE ALGORITHM FOR A CONVEX FUNCTION AND MULTIVALUED MAPPINGS IN HILBERT SPACES รศ.ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
260 Efficacy of DNA barcoding for the identification of larval fish species in the Upper and Middle Ing River, Thailand รศ.ดร.ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
261 Efficacy of DNA barcoding for the identification of larval fish species in the Upper and Middle Ing River, Thailand รศ.ดร.ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
262 โครงการบูรณาการการวิจัย 1 คณะ 1 โมเดล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา : กฎหมายสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา นางสาวกาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ คณะนิติศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
263 The Impact of Smartphone Texting on Gait Speed in Adolescent ผศ.ณิชาภา พาราศิลป์ คณะสหเวชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
264 Inhibitory Effect of a Rosmarinic Acid-Enriched Fraction Prepared from Nga-Mon (Perilla frutescens) Seed Meal on Osteoclastogenesis through the RANK Signaling Pathway ผศ.ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
265 Inhibitory Effect of a Rosmarinic Acid-Enriched Fraction Prepared from Nga-Mon (Perilla frutescens) Seed Meal on Osteoclastogenesis Through the RANK Signaling Pathway ผศ.ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
266 Inhibitory Effect of a Rosmarinic Acid-Enriched Fraction Prepared from Nga-Mon (Perilla frutescens) Seed Meal on Osteoclastogenesis Through the RANK Signaling Pathway ผศ.ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
267 The Effectiveness and Safety of Commonly Used Injectates for Ultrasound-Guided Hydrodissection Treatment of Peripheral Nerve Entrapment Syndromes: A Systematic Review นายสุกฤษฏิ์ กาญจนสุระกิจ คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
268 Nonlinear flexibility-based beam element on Winkler-Pasternak foundation ดร.วรเทพ แซ่ล่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
269 Educational Engineering for Academic Achievement Models during COVID 19 in Thai Universities ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
270 Educational Engineering for Models of Academic Success in Thai Universities During the COVID-19 Pandemic: Learning Strategies for Lifelong Learning ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
271 Educational Engineering for Academic Achievement Models during COVID 19 in Thai Universities ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
272 การรับรู้ความสามารถของตนเองในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง นางสาวเนตรนภา พรหมมา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
273 Effect of Enzyme Treatments on Protoplast Isolation from Leaves of Vetiver (Vetiveria spp.) ผศ.ดร.สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
274 On relative fuzzy soft sets over some semigroups in decision-making problems ผศ.ดร.พีรพงษ์ สืบแสน คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
275 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการรวมโพรโทพลาสต์แฝก (Vetiveria zizanioides) ผศ.ดร.สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
276 Effects of Modified Activated Carbon on Microwave-Accelerated Organosolv Fractionation of Rice Husk ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
277 Evaluation of a Newly Identified Endophytic Fungus, Trichoderma phayaoense for Plant Growth Promotion and Biological Control of Gummy Stem Blight and Wilt of Muskmelon ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
278 On relative fuzzy soft sets over some semigroups in decision-making problems ผศ.ดร.พีรพงษ์ สืบแสน คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
279 Solving the One-dimensional Cutting Stock Problem under Discrete, Uncertain, Time-varying Demands using a Hybrid of Special-purpose Benders' Decomposition and Column Generation ผศ.ดร.อภิศักดิ์ วิทยาประภากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
280 In vitro colchicine-induced polyploids from different explant segments of Bacopa monnieri ผศ.ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
281 Effects of sulfuric acid promoter on biopolymer-derived fractions from empty plam fruit bunch under solvothermal fractionation process ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
282 “Shifting of physiochemical and biological characteristics of coffee roasting under ultrasound-assisted extraction” รศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
283 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยพะเยา นางสาวอรพรรณ พรหมธนพันธ์ กองบริหารงานวิจัย ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
284 "กฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน" ผศ.อุดม งามเมืองสกุล คณะนิติศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
285 "ปัญหากฎหมายคุ้มครองการทำงานครูโรงเรียนเอกชน" ผศ.อุดม งามเมืองสกุล คณะนิติศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
286 Biometric user identification based on human activity recognition using wearable sensors: An experiment using deep learning models ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
287 Lstm networks using smartphone data for sensor-based human activity recognition in smart homes ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
288 Biometric user identification based on human activity recognition using wearable sensors: An experiment using deep learning models ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
289 Lstm networks using smartphone data for sensor-based human activity recognition in smart homes ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
290 Biometric user identification based on human activity recognition using wearable sensors: An experiment using deep learning models ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
291 Lstm networks using smartphone data for sensor-based human activity recognition in smart homes ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
292 Occupational health hazard exposure and health status among solid waste collectors in Phayao Province, Northern Thailand ผศ.ศราวุฒิ แสงคำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
293 Public Transport Knowledge Management in Local Communities ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
294 Public Transport Knowledge Management in Local Communities ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
295 Public Transport Knowledge Management in Local Communities ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
296 Smart Enterprise in HRIS at University of Phayao ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
297 Smart Enterprise in HRIS at University of Phayao ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
298 Smart Enterprise in HRIS at University of Phayao ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
299 Systematic Evaluation of Urinary VCAM1 as Novel Biomarker for Prognosis of Lupus Nephritis ดร.สุภาพร ขำจันทร์ คณะสหเวชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
300 การศึกษาและประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกระบวนการกำจัดซากแผงโซลาร์เซลล์: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.ฉัตรแก้ว ชัยลือชา คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
301 Improved results on mixed passive and H∞ performance for uncertain neural networks with mixed interval time-varying delays via feedback control ผศ.ดร.วาจารี วีระ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
302 Novel extended dissipativity criteria for generalized neural networks with interval discrete and distributed time-varying delays ผศ.ดร.วาจารี วีระ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
303 Improved results on mixed passive and H∞ performance for uncertain neural networks with mixed interval time-varying delays via feedback control ผศ.ดร.วาจารี วีระ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
304 Novel extended dissipativity criteria for generalized neural networks with interval discrete and distributed time-varying delays ผศ.ดร.วาจารี วีระ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
305 In vitro colchicine-induced polyploids from different explant segments of Bacopa monnieri ผศ.ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
306 Synthesis of NiO Nanostructures by Sonocatalyzed Microwave Irradiation Technique and Their Acetone Sensing Properties รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
307 Phase Formation, Morphology and Magnetic Properties of PbTiO3–Fe2O3 Heterostructure Ceramics รศ.ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
308 Effect of Stress Management Training for the Elderly in Rural Northern Thailand รศ.ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
309 Effect of Stress Management Training for the Elderly in Rural Northern Thailand รศ.ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
310 Effect of Stress Management Training for the Elderly in Rural Northern Thailand รศ.ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
311 Tin (II) n-Hexoxide as New Initiator for the Ring-Opening Polymerization of -Caprolactone: Isoconversional Kinetics Analysis by Non-Isothermal DSC ดร.บุณฑริกา เทพสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
312 Tin (II) n-Hexoxide as New Initiator for the Ring-Opening Polymerization o -Caprolactone: Isoconversional Kinetics Analysis by Non-Isothermal DSC ดร.บุณฑริกา เทพสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
313 Utilization of waste activated sludge (WAS) as a substituent in fired clay brick production ดร.ปิยะวดี ศรีวิชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
314 Finite Element Analysis of Reinforced Concrete Pile Cap using ATENA รศ.ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
315 Finite Element Analysis of Reinforced Concrete Pile Cap using ATENA รศ.ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
316 Correlation between air pollution and meteorological factors on the spread of COVID-19 in Bangkok Metropolitan Region, Thailand, and air quality during the outbreak ผศ.ศราวุฒิ แสงคำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
317 PREVALENCE AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF ESCHERICHIA COLI ST131 ISOLATES FROM PATIENTS AT A TERTIARY-CARE HOSPITAL IN PHAYAO PROVINCE, THAILAND (MARCH 2015 - JUNE 2017) ผศ.ดร.กฤษชัย พูลเจริญ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
318 PREVALENCE AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF ESCHERICHIA COLI ST131 ISOLATES FROM PATIENTS AT A TERTIARY-CARE HOSPITAL IN PHAYAO PROVINCE, THAILAND (MARCH 2015 - JUNE 2017) ผศ.ดร.กฤษชัย พูลเจริญ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
319 Cognition Boosting effects of Clausena Lansium (Lour.) Peel Extracts Attenuate Chronic Restraint Stress-Induced Memory Deficit in Rats รศ.ดร.วาทิตา ผจญภัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
320 Monitoring estrogen and androgen residues from livestock farms in Phayao Lake, Thailand ผศ.ดร.เนทิยา กรีธาชาติ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
321 Principal postural acceleration and myoelectric activity: Interrelationship and relevance for characterizing neuromuscular function in postural control ผศ.ดร.อรุณีย์ พรหมศรี คณะสหเวชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
322 Impact of Environmentally Relevant Concentrations of Glyphosate and 2,4-D Commercial Formulations on Nostoc sp. N1 and Oryza sativa L. Rice Seedlings ผศ.ดร.กฤตชญา อิสกุล คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
323 Impact of Environmentally Relevant Concentrations of Glyphosate and 2,4-D Commercial Formulations on Nostoc sp. N1 and Oryza sativa L. Rice Seedlings ผศ.ดร.กฤตชญา อิสกุล คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
324 Influence of air pollution and meteorological factors on the spread of COVID-19 in the Bangkok Metropolitan Region and air quality during the outbreak ผศ.ศราวุฒิ แสงคำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
325 Impact of Biomass Burning on Ozone, Carbon Monoxide, and Nitrogen Dioxide in Northern Thailand รศ.ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
326 Projection of the Precipitation Extremes in Thailand Under Climate Change Scenario RCP8.5 รศ.ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
327 Impact of Biomass Burning on Ozone, Carbon Monoxide, and Nitrogen Dioxide in Northern Thailand รศ.ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
328 Projection of the Precipitation Extremes in Thailand Under Climate Change Scenario RCP8.5 รศ.ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
329 หลักการป้องกันโรคตามแนวทางศาสตร์การแพทย์แผนจีน (Principles of Disease Prevention in Accordance with Traditional Chinese Medicine) นางสาวปุณยภัสร์ ศิริธีราฐิติกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
330 Separation of aligning and leveling stages to control mandibular incisor inclination: A randomized clinical trial ผศ.ดร.ทพ.พรพัฒน์ ธีรโสภณ คณะทันตแพทยศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
331 Ring-opening polymerization of - caprolactone initiated by Tin (II) octoate/n-hexanol: DSC isoconversional kinetics analysis and polymer synthesis ดร.บุณฑริกา เทพสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
332 Ring-opening polymerization of -caprolactone initiated by Tin (II) octoate/n-hexanol: DSC isoconversional kinetics analysis and polymer synthesis ดร.บุณฑริกา เทพสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
333 A Projected Forward-Backward Algorithm for Constrained Minimization with Applications to Image Inpainting รศ.ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
334 A Projected Forward-Backward Algorithm for Constrained Minimization with Applications to Image Inpainting รศ.ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
335 Trends in optimal medical therapy at discharge and clinical outcomes in patients with acute coronary syndrome in Thailand ผศ.ดร.ยุทธนา วงศาลาภ คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
336 หลักการและระบบปฏิบัติการเพื่่อเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพครูผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ.ดร.วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
337 Validation of a design thinking mindset questionnaire with Thai elementary teachers รศ.ดร.ลือชา ลดาชาติ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (4) (ผลงานละ 5,000 บาท)
338 Effect of Streblus asper leaf extract on scopolamine-induced memory deficits in a zebrafish: The model of Alzheimer ’s disease. ผศ.ดร.คณาทิพย์ สิงห์สาย คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
339 Effect of Streblus asper leaf extract on scopolamine-induced memory deficits in a zebrafish: The model of Alzheimer ’s disease. ผศ.ดร.คณาทิพย์ สิงห์สาย คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
340 Influence of Associated Cations on Chloride Ingress into Concrete Structures รศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
341 Fuzzy duplex UP-algebras รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
342 Hesitant fuzzy soft sets over UP-algebras by means of anti-type รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
343 A cubic set theory approach to UP-algebras รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
344 Neutrosophic cubic set theory applied to UP-algebras รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
345 Four new concepts of extensions of KU/UP-algebras รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
346 Four new concepts of extensions of KU/UP-algebras รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
347 การพัฒนาเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา นายวรินทร ซอกหอม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
348 Codewords generated by UP-valued functions รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
349 Codewords generated by UP-valued functions รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
350 Effect of Air Pollution on Obesity in Children: A Systematic Review and Meta-Analysis ผศ.ณิชาภา พาราศิลป์ คณะสหเวชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
351 Effect of Air Pollution on Obesity in Children: A Systematic Review and Meta-Analysis ผศ.ณิชาภา พาราศิลป์ คณะสหเวชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
352 Pythagorean fuzzy sets in UP-algebras and approximations รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
353 Pythagorean fuzzy sets in UP-algebras and approximations รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
354 Inulin evaluation of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus) from organic cultivation areas, Phayao, Thailand รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
355 Inulin evaluation of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus) from organic cultivation areas, Phayao, Thailand รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
356 Multitemporal Landsat Imagery with Optimum Band Ratio Techniques for Deciduous Forest Classification ผศ.ดร.วิภพ แพงวังทอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
357 Mechanical properties and microstructures of stabilised dredged expansive soil from coal mine รศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
358 Approximations of an Equilibrium Problem without Prior Knowledge of Lipschitz Constants in Hilbert Spaces with Applications ผศ.ณัฐวุฒิ พลอาสา คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
359 Approximations of an Equilibrium Problem without Prior Knowledge of Lipschitz Constants in Hilbert Spaces with Applications ผศ.ณัฐวุฒิ พลอาสา คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
360 การศึกษาอิทธิพลของความจําขณะทํางานที่ส่งผลต่อทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ นายศานิตย์ ศรีคุณ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
361 Effects of Research-based Learning Integrated with Cognitive Training for Enhancing Research Characteristics in Phayamengrai School นายศานิตย์ ศรีคุณ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
362 Effects of research-based learning integrated with cognitive training for enhancing critical thinking skill นายศานิตย์ ศรีคุณ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (4) (ผลงานละ 5,000 บาท)
363 Research synthesis of STEM Education effected on science process skills in Thailand นายศานิตย์ ศรีคุณ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (4) (ผลงานละ 5,000 บาท)
364 Research synthesis of STEM Education approach effected on students’ problem solving skills in Thailand นายศานิตย์ ศรีคุณ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (4) (ผลงานละ 5,000 บาท)
365 Meta-analysis of STEM Education approach effected on students’ learning achievement in Thailand นายศานิตย์ ศรีคุณ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (4) (ผลงานละ 5,000 บาท)
366 The effects of problem based learning for enhancing science problem solving skills นายศานิตย์ ศรีคุณ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (4) (ผลงานละ 5,000 บาท)
367 Meta-Analysis of STEM Education Approach effected on Student’ Creative thinking skills in Thailand นายศานิตย์ ศรีคุณ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (4) (ผลงานละ 5,000 บาท)
368 The Development of Teaching Model based-on Educational Neuroscience to Enhance Mathematics Achievement นายศานิตย์ ศรีคุณ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (4) (ผลงานละ 5,000 บาท)
369 Construct validity of attitude toward STEM self-inventory นายศานิตย์ ศรีคุณ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (4) (ผลงานละ 5,000 บาท)
370 Diversity of Adult Caddisfly (Trichoptera) in Two Intermittent Streams During Dry Season in Phayao Province, Thailand ดร.อาทิตย์ นันทขว้าง คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
371 The Chemical Properties and the Combustion Duration of Fuel Briquettes from Corn Kernel Residues, Thailand ผศ.ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
372 การประเมินสถานการณ์การท่องเที่ยวในเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ผศ.ดร.น้ำฝน กันมา วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
373 Guidelines for Health Promotion in Schools: The Foundation for Human Development นายนัฐพล ปันสกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
374 Multitemporal Landsat Imagery with Optimum Band Ratio Techniques for Deciduous Forest Classification ผศ.ดร.วิภพ แพงวังทอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
375 Cytotoxicity against breast cancer cell line of 7R-acetylmelodorinol isolated from Xylopia pierrei Hance ดร.จุฑามาศ เทพมาลี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
376 Conceptions about teaching and learning that influence Thai preservice biology teachers’ orientations to teaching science รศ.ดร.ลือชา ลดาชาติ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
377 A Study of natural material used of Tai-Lue house in Chang Kham, Phayao, Thailand and Baan Nayangtai, Mueang Nambak, Luang Phabang, Laos นายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
378 ถ้อยคำนัยผกผันที่ใช้แสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊ก กรณีข่าวรักสามเส้าในวงการบันเทิงกับการระรานทางไซเบอร์: การศึกษาตามแนววัจนปฏิบัติศาสตร์ ผศ.ดร.ศิระวัสฐ์ กาวิละนันท์ คณะศิลปศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
379 Inheriting and Developing of Tai Lue Singing Paticipation in Chiang Kham, Phayao Province ผศ.รัตนะ ตาแปง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
380 Effectiveness of N-Acetylcysteine in the Treatment of Renal Deterioration Caused by Long-Term Exposure to Bisphenol A ดร.อนงค์ภรณ์ ขอบรูป คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
381 Sustainability of Arts and Culture a Comparative Case Study of Cultural Village, Chiang Kham District, Phayao Province, Thailand and Luang Prabang, World Heritage City, Laos นางสาวปรียาชนก เกษสุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
382 ผลของการฉายรังสียูวีซีต่อสมบัติทางกายภาพและจุลินทรีย์ของเส้นขนมจีน ผศ.ดร.หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
383 The Standard Karyotypes and Idiograms of Rose Danio (Danio roseus) and Laos Danio (Devario laoensis) ผศ.ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (3) (ผลงานละ 4,000 บาท)
384 Designing Furniture Equipment from the culture of Thi-Lue Tribal group to Encourage Tourism in Tai-Lue Village, Baan Yuan, Yuan district, Chiangkham, Phayao Province นายบรรเจิด ศรีมูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
385 Tourism Cooperation under the Belt and Road Initiative: BRI and Tourism Opportunities in Phayao Province, Thailand นายปิยะพงษ์ สุปัญโญ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
386 รูปแบบการจัดกิจกรรมรณรงค์ด์านสุขภาพเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของนิสิตรายวิชาการสาธารณสุข นายณรงค์ ใจเที่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
387 หลักสูตรพื้นฐานอาชีพเพื่อยกระดับสมรรถนะการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดพะเยา ดร.ลำไย สีหามาตย์ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
388 Biotransformation of 1a,11a - dihydroxyisopimara - 8 (14) ,15 - diene by Cunninghamella echinulata NRRL 1386 and their neuroprotective activity รศ.ดร.รัชนาพร โชคชัยสิริ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
389 Bioactive compounds and physicochemical properties of lychee fermented vinegar ดร.รวิสรา รื่นไวย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
390 Ultrasound‑assisted osmotic dehydration of litchi: effect of pretreatment on mass transfer and quality attributes during frozen storage ผศ.ดร.สุวลี ฟองอินทร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
391 Learning Management Impacted with COVID-19 at Higher Education in Thailand ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
392 Learning Management Impacted with COVID-19 at Higher Education in Thailand: Learning Strategies for Lifelong Learning ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
393 Learning Management Impacted with COVID-19 at Higher Education in Thailand ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
394 Effect of Trimethyl Chitosan with Different Degrees of Quaternization on the Properties of Tablets Prepared using Charged Model Drugs ผศ.ดร.สุภาวดี บุญทา คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
395 Occupational health hazard exposure and health problems among solid waste collectors in Phayao Province, Northern Thailand ผศ.ศราวุฒิ แสงคำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (4) (ผลงานละ 5,000 บาท)
396 Cognition enhancing effects of Clausena lansium (Lour.) peel extract attenuate chronic restraint stress-induced memory deficit in rats รศ.ดร.วาทิตา ผจญภัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
397 Cognition enhancing effects of Clausena lansium (Lour.) peel extract attenuate chronic restraint stress-induced memory deficit in rats รศ.ดร.วาทิตา ผจญภัย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
398 Increased expression of apoptotic markers in human full-term placenta after exposure to elevated environmental cadmium levels during pregnancy ผศ.ดร.ลออรัตน์ พัวพิทยาเลิศ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
399 การประเมินภาวะโภชนาการและความสัมพันธ์กับสารอาหารที่ได้รับจากการบริโภคประจำวันในวัยผู้ใหญ่: กรณีศูึกษาพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำ นางสาวชมนาด สิงห์หันต์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (3) (ผลงานละ 4,000 บาท)
400 Bioactivity Determination and Development of Oil in Water Emulsion Containing Cassia fistula Bark Extract ดร.มธุกร สายนาคำ คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
401 ฤทธิ์ต้านการอักเสบของน้าต้มสมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่น (มะยม ลูกใต้ใบ และ เตยหอม) ในการยับยั้งกระบวนการสร้างและหลั่งสารพรอสตาแกลนดิน อีทู ดร.สุภาพร ขำจันทร์ คณะสหเวชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
402 On Some Semigroups Characterized in Terms of Bipolar Fuzzy Weakly Interior Ideals ผศ.ดร.ธิติ เกตุคำ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
403 On Some Semigroups Characterized in Terms of Bipolar Fuzzy Weakly Interior Ideals ผศ.ดร.ธิติ เกตุคำ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
404 Expression of Secreted Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin in 293T Cell Using the Inducible Dual-Function System ดร.สมโภช เสาร์อิน คณะสหเวชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
405 Anticancer Activities of Phlogacanthus pulcherrimus T. Anderson Leaves Extract on MCF-7 Breast Cancer Cells ผศ.ดร.สุภาวดี บุญทา คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
406 A parallel monotone hybrid algorithm for a finite family of G−nonexpansive mappings in Hilbert spaces endowed with a graph applicable in signal recovery รศ.ดร.วัชรภรณ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
407 Strong convergence inertial projection algorithm with self-adaptive step size rule for pseudomonotone variational inequalities in Hilbert spaces ผศ.ณัฐวุฒิ พลอาสา คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
408 Strong convergence inertial projection algorithm with self-adaptive step size rule for pseudomonotone variational inequalities in Hilbert spaces ผศ.ณัฐวุฒิ พลอาสา คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
409 Novel forward–backward algorithms for optimization and applications to compressive sensing and image inpainting รศ.ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
410 Confidence Intervals for the Coefficient of Quartile Variation of a Zero-inflated Lognormal ดร.นพดล ยศบุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
411 Experimental and numerical evaluation of gamma-ray attenuation characteristics of concrete containing high-density materials ผศ.ดร.ปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
412 Anti-inflammatory effect of pineapple rhizome bromelain through downregulation of the NF-kB- and MAPKs-signaling pathways in lipopolysaccharide (LPS)-stimulated RAW264.7 cells ดร.อรพินท์ อินศวร คณะสหเวชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
413 Mann-type algorithms for solving the monotone inclusion problem and the fixed point problem in reflexive Banach spaces รศ.ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
414 Factors Associated with Self-Esteem, Resilience, Mental Health, and Psychological Self-Care Among University Students in Northern Thailand รศ.ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
415 Factors Associated with Self-Esteem, Resilience, Mental Health, and Psychological Self-Care Among University Students in Northern Thailand รศ.ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
416 Assisting Knowledge Dissemination of Postpartum Beef Cows Management using Smartphone-Based Technology ผศ.ดร.สุรีย์พร แสงวงศ์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
417 Factors Associated with Self-Esteem, Resilience, Mental Health, and Psychological Self-Care Among University Students in Northern Thailand รศ.ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
418 Development of a mobile app for recording and management alert on-farm to supporting beef cattle smallholder farmers ผศ.ดร.สุรีย์พร แสงวงศ์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
419 Development of a mobile app for recording and management alert on-farm to supporting beef cattle smallholder farmers ผศ.ดร.สุรีย์พร แสงวงศ์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
420 มาตรการการป้องกันโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจําหมู่บ้าน ตําบลแม่กา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา นางสาวรสรินทร์ แก้วตา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
421 First national record of Gracixalus quangi Rowley,Dau, Nguyen, Cao & Nguyen, 2011 and G.yunnanensis Yu, Li, Wang, Rao, Wu & Yang, 2019 (Amphibia: Anura: Rhacophoridae) from Thailand รศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
422 First national record of Gracixalus quangi Rowley, Dau, Nguyen, Cao & Nguyen, 2011 and G. yunnanensis Yu, Li, Wang, Rao, Wu &Yang, 2019 (Amphibia: Anura: Rhacophoridae) from Thailand รศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
423 Improvement of Isolation with EBG Wall Applied by E Model Structure for IEEE 802.11b/g/n นายธนกานต์ สวนกัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (4) (ผลงานละ 5,000 บาท)
424 Gain Enhancement Using A Modified Fractal Parasitic Patch for 5G Application นายธนกานต์ สวนกัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (4) (ผลงานละ 5,000 บาท)
425 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของผู้ชายในประเทศไทย นางสาวรุจินันท์ เอื้อพิทักษ์สกุล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
426 Planar graphs without specific cycles are 2-degenerate ผศ.ดร.พัชรพรรณ จำนงนิจ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
427 การฝึกย่างเท้าบนยางรถยนต์ที่มีต่อความแข็งแรงของขาและความคล่องแคล่วว่องไว ของกีฬามวย ดร.อทิติ วลัญช์เพียร คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
428 Alkali-Activated Controlled Low-Strength Material Utilizing High-Calcium Fly Ash and Steel Slag for Use as Pavement Materials รศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
429 Repurposing of stabilised dredged lakebed sediment in road base construction รศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
430 การสำรวจปัญหาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา นายนรินธน์ นนทมาลย์ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
431 Factors Influencing Financial Literacy Levels: A Case Study of Farmers in Dokkhamtai, Phayao ดร.กานต์พิชชา กองคนขวา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
432 Cultural image of Chun district in Phayao for city linkage นางสาวดุจฤดี มรรคประเสริฐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 3 (4) (ผลงานละ 12,000 บาท)
433 Association of air pollution and meteorological conditions in Northern Thailand ผศ.ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
434 COVID-19 Pandemic: Impact on Thai Baht Exchange Rate. ดร.กานต์พิชชา กองคนขวา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
435 The Connectedness between COVID-19 and Trading Value in Stock Market: Evidence from Thailand ดร.กานต์พิชชา กองคนขวา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
436 COVID-19 Pandemic: Impact on Thai Baht Exchange Rate ดร.กานต์พิชชา กองคนขวา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
437 Self-Regulation Factors Influences Students’ Online Learning Behavior in General Education Courses in University of Phayao นายนรินธน์ นนทมาลย์ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
438 Self-Regulation Students’ Online Learning Behavior in General Education Courses of University of Phayao นายนรินธน์ นนทมาลย์ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
439 ผลของการออกกำลังกายด้วยการรำกระบองแบบทุ่งมอกที่มีต่อสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของกลุ่มทอผ้าไทลื้อ ดร.ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
440 Factors Affecting 21st Century Skills on Academic Achievement of Undergraduate Students ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
441 Factors Affecting 21st Century Skills on Academic Achievement of Undergraduate Students ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
442 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอาชีพด้านสมุนไพรสําหรับนักศึกษา สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดพะเยา ดร.ลำไย สีหามาตย์ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
443 Management Information Technology for Depression Strategies During COVID-19 ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
444 Prediction of Youth Depression Risk Clusters in Thailand during COVID-19 ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
445 Application for Identifying Students Achievement Prediction Model in Tertiary Education ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
446 Educational Data Mining for Self-Regulated Learning ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
447 Quality properties of northern Thai beef sausage (sai-ua-nuea) with different additional levels of selected herbs ผศ.ดร.สุวลี ฟองอินทร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
448 Average Weighted Objective Distance based Method for Type 2 Diabetes Prediction ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
449 Weighted Objective Distance Based Method for Prediction of Coronary Heart Disease Presence ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
450 The End-user Satisfaction and Participation in the Transformation of a Medium-sized Building into the Energy-smart Building ผศ.ดร.ธนา อุดมศรีไพบูลย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
451 แนวทางการฟื้นฟูแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน ชุมชนริมกว๊านพะเยา ดร.ชยาณัญ มณีวรรณ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
452 Water absorption and compressive strength of various coal fly ash-based geopolymer pastes ดร.นฤมล เสทธยะ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
453 Technical & Economic Evaluation of the University of Phayao Solar PV Rooftop System ผศ.ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (3) (ผลงานละ 4,000 บาท)
454 Comparison of Energy Storage Technologies for a Notional, Isolated Community Microgrid ดร.บุญวัฒน์ วิจารณ์พล คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (3) (ผลงานละ 4,000 บาท)
455 Inheriting and Developing of Tai Lue Singing Participation in Chiang Kham, Phayao Province ผศ.รัตนะ ตาแปง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
456 A Predictive Model for Depression Risk in Thailand Teenagers during COVID-19 ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
457 การประเมินก๊าซเรือนกระจกและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของเทศบาลตำบลแม่ทะ จังหวัดลำปาง นายสุรัตน์ เศษโพธิ์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
458 การรับรู้การเลิกสูบบุหรี่ในระดับชุมชนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย นายณรงค์ ใจเที่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
459 Bipolar (lambda,delta) -fuzzy ideals in LA-semigroups ผศ.ดร.ธิติ เกตุคำ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
460 หลักสูตรท้องถิ่น “คนเชียงของ” กับการขยายพรมแดนความเป็นพลเมืองในพื้นที่ชายแดน ดร.วสันต์ สรรพสุข วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
461 New Bregman projection methods for solving pseudo-monotone variational inequality problem รศ.ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
462 A Transitivity Analysis of the Experience of Depression as Expressed on Thai Twitter ผศ.ดร.เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต คณะศิลปศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (3) (ผลงานละ 4,000 บาท)
463 รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วยนิทานพื้นบ้าน 2 ภาษาของกลุ่มครูผู้สอนสาระภาษาไทยและภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษา กลุ่มเมืองพะเยา 1 ดร.ดารินทร อินทับทิม คณะศิลปศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
464 Partial averages of fuzzy soft sets in decision making problems ผศ.ดร.พีรพงษ์ สืบแสน คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
465 Partial averages of fuzzy soft sets in decision making problems ผศ.ดร.พีรพงษ์ สืบแสน คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
466 ปัจจัยที่มีผลต่อการก่อหนี้ของประชากรกลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายในเขตเทศบาลตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ดร.สมคิด ยาเคน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
467 ระบบติดตามเอกสารการคุมงบประมาณและแจ้งเตือนวันยืมเงินทดรองจ่ายคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา A document tracking system for budget control and advance loan in the school of Medical Sciences, University of Phayao นางหนึ่งฤทัย เทพสิงห์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
468 การประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผศ.ดร.วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
469 Client and Auditor Conservatism in Timely Loss Recognition of Liabilities for Long-term Employee Benefits form Thailand 's New Labor Protection Act ดร.อุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (3) (ผลงานละ 4,000 บาท)
470 Efficiency of Household Financial Management in Phayao Province ดร.กานต์พิชชา กองคนขวา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
471 Hybrid feedback control for exponential stability and robust H∞ control of a class of uncertain neural network with mixed interval and distributed time-varying delays ผศ.ดร.วาจารี วีระ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
472 Hybrid Feedback Control for Exponential Stability and Robust H∞ Control of a Class of Uncertain Neural Network with Mixed Interval and Distributed Time-Varying Delays ผศ.ดร.วาจารี วีระ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
473 การสํารวจคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาตามความต้องการของคณาจารย์ นายนรินธน์ นนทมาลย์ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
474 PRIMARY AND QUASI PRIMARY IDEALS IN AG-RINGS ผศ.ดร.ธิติ เกตุคำ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (4) (ผลงานละ 5,000 บาท)
475 PRIMARY AND QUASI PRIMARY IDEALS IN AG-RINGS ผศ.ดร.ธิติ เกตุคำ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
476 Effectiveness of thiamine therapy in mortality rate in patients with septic shock: A systematic review and meta-analysis นายสุกฤษฏิ์ กาญจนสุระกิจ คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
477 Effectiveness of thiamine therapy in mortality rate in patients with septic shock: A systematic review and meta-analysis นายสุกฤษฏิ์ กาญจนสุระกิจ คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
478 Evaluation of Capillary Hemoglobin Estimation in Blood Donors by Using Specific Gravity (CuSO4) and Portable Hemoglobin Photometer ดร.สิทธิพร สุวรรณมิตร คณะสหเวชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
479 Identification of Five Sibling Species of the Anopheles barbirostris complex (Diptera: Culicidae) in Thailand by a Polymerase Chain Reaction Assay ดร.สิทธิพร สุวรรณมิตร คณะสหเวชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
480 การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการหกล้มสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณะพยาบาลศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
481 The Importance of Biogas Production from Cassava starch Industry in Thailand ดร.ปิยะวดี ศรีวิชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
482 Optimization of mixing speed and retention time affecting biogas production from starchy sediment using response surface methodology ดร.ปิยะวดี ศรีวิชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
483 การใช้ประโยชน์กาากตะกอนน้ำเสียจากโรงงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังเป็นวัสดุผสมในอิฐมอญ ดร.ปิยะวดี ศรีวิชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
484 Comparison of Logistics Time of R3A and R3B for Transportation of Lychee Product รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
485 ความหลากชนิดของพืชวงศ์ผักปลาบ (Commelinaceae) ในอุทยานแห่งชาติดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ผศ.ดร.บุญช่วง บุญสุข คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
486 Cubic bi-quasi ideals of semigroups ผศ.ดร.ธิติ เกตุคำ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
487 Cubic bi-quasi ideals of semigroups ผศ.ดร.ธิติ เกตุคำ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
488 The Connectedness between COVID-19 and Trading Value in Stock Market: Evidence from Thailand ดร.กานต์พิชชา กองคนขวา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
489 Preservice biology teachers’ decision-making and informal reasoning about culture-based socioscientific issues รศ.ดร.ลือชา ลดาชาติ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
490 Fuzzy duplex UP-algebras รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
491 fq-DERIVATIONS OF B-ALGEBRAS รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
492 fq-DERIVATIONS OF B-ALGEBRAS รศ.ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
493 คำเรียกผีภาษาล้านนา: การดำรงอยู่และโลกทัศน์ของชาวล้านนา ดร.ศราวุธ หล่อดี คณะศิลปศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
494 A new iteration scheme for mixed type asymptotically nonexpansive mappings in hyperbolic spaces รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
495 A new iteration scheme for mixed type asymptotically nonexpansive mappings in hyperbolic spaces รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
496 Macrostachyols A-D, oligostilbenes from Gnetum macrostachyum inhibited in vitro human platelet aggregation. ดร.เสริม สุรพินิจ คณะสหเวชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
497 The DEFL B1 in Thailand: A Cultural Competency Test (Research Problem and Theoretical Framework) นายลุค เงวียน คณะศิลปศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (2) (ผลงานละ 3,000 บาท)
498 Anti-Influenza with Green Tea Catechins: A Systematic Review and Meta-Analysis ผศ.ดร.อัญชลี ระวังการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
499 The Association Between COVID-19, Air Pollution, and Climate Change รศ.ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
500 Anti-Influenza with Green Tea Catechins: A Systematic Review and Meta-Analysis รศ.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
501 Anti-Influenza with Green Tea Catechins: A Systematic Review and Meta-Analysis รศ.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
502 The Association Between COVID-19, Air Pollution, and Climate Change รศ.ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
503 The Error Analysis of Chinese Characters in the Middle Stage of Chinese Major Students in University of Phayao นางสาววรรณสา หมุดใหม่ คณะศิลปศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
504 Community-Based Gastronomy Tourism Development - The Case Of Northern Thailand ดร.นิรมล พรมนิล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
505 Community-Based Gastronomy Tourism Development - The Case Of Northern Thailand ดร.นิรมล พรมนิล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
506 ประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ยาของพระสงฆ์ ผศ.องอาจ มณีใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
507 องค์กรธุรกิจกับที่จอดรถคนพิการ : ศึกษากรณีห้างสรรพสินค้าในอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายพิษณุ เจนดง คณะนิติศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
508 Dual modulatory effects of diosmin on calcium oxalate kidney stone formation processes: Crystallization, growth, aggregation, crystal-cell adhesion, internalization into renal tubular cells, and invasion through extracellular matrix ดร.สุภาพร ขำจันทร์ คณะสหเวชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
509 First records of the fanged frogs Limnonectes bannaensis Ye, Fei & Jiang, 2007 and L. utara Matsui, Belabut & Ahmad, 2014 (Amphibia: Anura: Dicroglossidae) in Thailand รศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
510 First records of the fanged frogs Limnonectes bannaensis Ye, Fei & Jiang, 2007 and L. utara Matsui, Belabut & Ahmad, 2014 (Amphibia: Anura: Dicroglossidae) in Thailand รศ.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
511 UNESCO Factors Affecting Building Phayao Learning City of Thailand: An Opinion from the Senior Citizens รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ คณะศิลปศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (4) (ผลงานละ 5,000 บาท)
512 A method for approximate missing data from data error measured with l^infinity norm ผศ.ดร.กรรณิการ์ ขำพึ่งสน คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
513 Implementation of an integrated floating wetland and biofilter for water treatment in Nile tilapia aquaculture ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
514 Degradation of 17α-methyltestosterone and androgenic potential by UVC/H2O2 treatment and the effect of solution constituents ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
515 Coffea arabica bean extract inhibits glucose transport and disaccharidase activity in Caco ‑ 2 cells ผศ.ดร.อัจฉราภรณ์ อ่อนตะวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
516 Coffea arabica bean extract inhibits glucose transport and disaccharidase activity in Caco - 2 cells ผศ.ดร.อัจฉราภรณ์ อ่อนตะวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
517 A Supervised Learning Model for Predicting the Impact of COVID-19 on Student Mental in Higher Education ผศ.ดร.ปรัชญา นวนแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
518 Active site dynamics and catalytic mechanism in arabinan hydrolysis catalyzed by GH43 endo-arabinanase from QM/MM molecular dynamics simulation and potential energy surface รศ.ดร.จิตระยุทธ์ จิตอ่อนน้อม คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
519 Overview of the application of bisphenol A in Thailand ดร.ปิยะวดี ศรีวิชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
520 Factors Associated with Health Literacy, Self-Efficacy, Social Support, and Oral Health Care Behaviors Among Elderly in Northern Border Community Thailand รศ.ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
521 Factors Associated with Health Literacy, Self-Efficacy, Social Support, and Oral Health Care Behaviors Among Elderly in Northern Border Community Thailand รศ.ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
522 Factors Associated with Health Literacy, Self-Efficacy, Social Support, and Oral Health Care Behaviors Among Elderly in Northern Border Community Thailand รศ.ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
523 Perilla seed oil alleviates gut dysbiosis, intestinal inflammation and metabolic disturbance in obese-insulin-resistant rats ผศ.ดร.นภาพันธ์ กังวาล คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
524 Two-Stage Optimization Based On SOC Control of SMES Installed in Hybrid Wind/PV System for Stabilizing Voltage and Power Fluctuations รศ.ดร.จงลักษณ์ พาหะซา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
525 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำหรับมารดาที่ทำงานนอกบ้าน (Development of a breastfeeding promoting model for working mothers) นางสาวศิริพร แสงศรีจันทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
526 Self-Regulation Students’ Online Learning Behavior in General Education Courses of University of Phayao นายนรินธน์ นนทมาลย์ วิทยาลัยการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
527 A creation in abstract 3D art insprired from pavo muticus imperator นายจิรวัฒน์ สุขแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
528 การเสริมสร้างศักยภาพนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ปลอดสาร : หมู่บ้านหม้อแกงทอง ผศ.ธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
529 Designing Furniture Equipment from the culture of Thi-Lue Tribal group to Encourage Tourism in Tai-Lue Village, Baan Yuan, Yuan district, Chiangkham, Phayao Province นายบรรเจิด ศรีมูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
530 Confidence intervals for the coefficient of quartile variation of a zero-inflated lognormal distribution ดร.นพดล ยศบุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
531 Confidence intervals for the coefficient of quartile variation of a zero-inflated lognormal distribution ดร.นพดล ยศบุญเรือง คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
532 The evolving species concepts used for yeasts: from phenotypes and genomes to speciation networks นายกานต์รวี ขยัน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
533 GUIDELINES FOR MANAGING THE IMPACT OF TOURISM IN BAN NONG LOM, DOKKHAMTAI DISTRICT, PHAYAO PROVINCE, THAILAND ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
534 GUIDELINES FOR MANAGING THE IMPACT OF TOURISM IN BAN NONG LOM, DOKKHAMTAI DISTRICT, PHAYAO PROVINCE, THAILAND ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
535 GUIDELINES FOR MANAGING THE IMPACT OF TOURISM IN BAN NONG LOM, DOKKHAMTAI DISTRICT, PHAYAO PROVINCE, THAILAND ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
536 The Assessment of the Impacts of Tourism on the Economy, Environment, Society and Culture: Case Study of Dokkhamtai District, Phayao Province, Thailand ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
537 The Assessment of the Impacts of Tourism on the Economy, Environment, Society and Culture: Case Study of Dokkhamtai District, Phayao Province, Thailand ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
538 The Assessment of the Impacts of Tourism on the Economy, Environment, Society and Culture: Case Study of Dokkhamtai District, Phayao Province, Thailand ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
539 An Analysis of Economic, Environmental, and Social Impacts of Jasmine Rice Farming in Dokkhamtai District, Phayao Province, Thailand ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
540 An Analysis of Economic, Environmental, and Social Impacts of Jasmine Rice Farming in Dokkhamtai District, Phayao Province, Thailand ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
541 An Analysis of Economic, Environmental, and Social Impacts of Jasmine Rice Farming in Dokkhamtai District, Phayao Province, Thailand ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
542 Removal of colour and COD in biologically pre-treated leachate using activated carbon from corn cobs ดร.สุชัญญา ทองเครือ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
543 ความเชื่อเรื่องสัตว์ในพิธีกรรมพื้นบ้าน จังหวัดพะเยา รศ.ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ คณะศิลปศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (1) (ผลงานละ 2,500 บาท)
544 Mixed Type Algorithms for Asymptotically Nonexpansive Mappings in Hyperbolic Spaces รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
545 Mixed Type Algorithms for Asymptotically Nonexpansive Mappings in Hyperbolic Spaces รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
546 Anti-inflammatory effect of Moringa oleifera Lam. leaf extract on UVB-irradiated human keratinocytes นางสาวจิณัฐข์ดา เอ็งสุวรรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (5) (ผลงานละ 10,000 บาท)
547 A Study of natural material used of Tai-Lue house in Chang Kham, Phayao, Thailand and Baan Nayangtai, Mueang Nambak, Luang Phabang, Laos นายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
548 Deep Convolutional Neural Network with RNNs for Complex Activity Recognition Using Wrist-Worn Wearable Sensor Data ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
549 Deep Convolutional Neural Network with RNNs for Complex Activity Recognition Using Wrist-Worn Wearable Sensor Data ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 (6) (ผลงานละ 15,000 บาท)
550 Deep Convolutional Neural Network with RNNs for Complex Activity Recognition Using Wrist-Worn Wearable Sensor Data ผศ.ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)
551 Sustainability of Arts and Culture a Comparative Case Study of Cultural Village, Chiang Kham District, Phayao Province, Thailand and Luang Prabang, World Heritage City, Laos นางสาวปรียาชนก เกษสุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 1 (ผลงานละไม่เกิน 3,000)
552 Novel forward–backward algorithms for optimization and applications to compressive sensing and image inpainting รศ.ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก คณะวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4 (ผลงานละไม่เกิน 20,000 บาท)